تشکلها و صنوف کشاورزی ایمیل ارسال اخبار و گزارشها aagrisenf@yahoo.com http://agrisenf.com 2020-06-02T14:39:51+01:00 text/html 2020-06-02T06:36:13+01:00 agrisenf.com پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی طلیعه طراحی ساختار نوین نظام صنفی کشاورزی ایران http://agrisenf.com/post/1304 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/a3qs_adltalab.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد گفت: به منظور اجرایی نمودن اصلاحیه آیین نامه</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">مصوبه هیات محترم وزیران، تشکیل کمیته اجرایی استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد تشکیل و برنامه ریزی استقرار&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">در دستور کار این دفتر قرار گرفته است. </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">مسعود عدل طلب افزود: اساسنامه ها و دستورالعمل های اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی تهیه و تدوین و آماده تصویب در هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران شده است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">وی در تشریح اقدامات صورت گرفته این سازمان در خصوص اجرای اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی اظهار داشت: با ابلاغ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی توسط معاون اول محترم رئیس جمهور در تاریخ 97/10/4&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">به وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران وفق وظایف حاکمیتی به استناد ماده </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۲۷</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">اصلاحیه آیین نامه اقدامات لازم جهت تهیه و تدوین اساسنامه های الگو و دستور العمل های اجرایی ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی را بر اساس آیین نامه ابلاغی و برابر با قانون نظام صنفی کشور در دستور کار قرار داد.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: 'B Mitra'; font-size: 18.6667px;">مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد</span><span style="font-family: 'B Mitra'; font-size: 18.6667px;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';">در ادامه گفت: براین اساس </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">"</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';">کار گروه تدوین ومستند سازی آیین نامه</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">"</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';">، اساسنامه های الگوی اتحادیه های صنفی کشاورزی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی ایران و همچنین دستور العمل های تشکیل دبیر خانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، کمیسیون نظارت براصناف کشاورزی شهرستان و سایر دستور العمل های مطرح در آیین اجرایی را تدوین و جهت بررسی و تایید به دبیرخانه هیات عالی نظارت براصناف کشاورزی مستقر در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ارائه نمود. اساسنامه ها و دستور العمل های مذکور توسط نمایندگان تام الاختیار وزرای عضو هیات عالی نظارت ،اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی، اتاق اصناف ایران و نمایندگان نظام صنفی کشاورزی کشور در کمیسیون تخصصی دبیرخانه هیات عالی نظارت به تفضیل مورد بررسی قرار گرفت و همزمان در کار گروه طرح ها و لوایح وزارت متبوع به تائید رسید و آماده ارائه به هیات عالی نظارت برای تصویب گردید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">عدل طلب تصریح کرد: اساسنامه ها و دستورالعمل های اجرایی پس از تصویب هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی به عنوان رئیس هیات عالی نظارت جهت اجرا ابلاغ خواهد گردید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">وی در خصوص ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی گفت: این ساختار جدید بر مبنای تشکیل اتحادیه های صنفی کشاورزی شهرستان در هفت رشته زراعت، باغداری، اموردام، طیور وماکیان، آبزی پروری شیلات، منابع طبیعی و خدمات و صنایع تبدیلی کشاورزی خواهد بود. با تشکیل اتحادیه های صنفی کشاورزی در سطح شهرستان اتاق اصناف کشاورزی شهرستان با حضور اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی کشاورزی تشکیل می گردد. اتاق اصناف کشاورزی ایران نیز با حضور نمایندگان منتخب هیات رئیسه اتاق اصناف کشاورزی شهرستانها و نمایندگان وزارت خانه های جهاد کشاورزی ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی وزارت نیرو، شکل خواهد گرفت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span style="font-size: 18.6667px;">مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد</span><span style="font-size: 18.6667px;">&nbsp;سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران&nbsp;</span>خاطر نشان کرد: به موازات تشکیل نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ساختار نظارتی آن در قالب هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران با حضور وزرای جهاد کشاورزی ( رئیس ) کشور، دادگستری، صنعت معدن و تجارت، بهداشت درمان آموزش پزشکی، نیرو ، تعاون کار و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی صنایع ومعادن کشاورزی ، اتاق اصناف ایران و نظام صنفی کشور تشکیل و دبیرخانه آن در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مستقر گردید. در سطح شهرستان نیز کمیسیون های نظارت براصناف کشاورزی با ترکیب متناظر هیات عالی نظارت تشکیل خواهد شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">عدل طلب در پایان در خصوص اجرایی شدن برنامه ها در سطح ملی بیان نمود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در یک بازه زمانی </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۲</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">ساله تعداد </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۲۰۰</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">اتحادیه صنفی کشاورزی و </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">۴۲۰</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">اتاق اصناف کشاورزی درسطح</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">شهرستان تشکیل و همزمان در کلیه شهرستانها کمیسیون های نظارت بر اصناف کشارزی نیز شکل خواهند گرفت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p></div> text/html 2020-05-27T08:00:52+01:00 agrisenf.com پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی منصوب شد http://agrisenf.com/post/1327 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/sqq_سرپرست_سازمان_مرکزی_تعاون_روستایی99.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">در حکمی از سوی کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی، علیرضا غنی‌زاده به سمت سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی منصوب شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در بخشی از این حکم آمده است: امید است با استعانت از خداوند متعال و همکاری نیروهای متخصص و متعهد آن سازمان در نیل به اهداف بخش کشاورزی گام های موثر بردارید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">مراسم معارفه علیرضا غنی‌زاده سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی و تقدیر از حسین شیرزاد مدیرعامل سابق این سازمان عصر روز</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">سه شنبه 6 خرداد ماه 1398 </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">با حضور عباس کشاورز مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از مدیران ارشد این وزارت برگزار شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی در این مراسم، اجرای کشاورزی قراردادی، تقویت زنجیره تولید به ویژه در محصولات زراعی و باغی و حمایت از تشکل های تخصصی کشاورزی را از مهمترین وظایف سازمان مرکزی تعاون روستایی برشمرد.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">علیرضا غنی زاده پیش از این مدیر عامل مجتمع اقتصادی هلدینگ توسعه کشاورزی و دامپروری کمیته امداد امام خمینی و &nbsp;نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی از حوزه ارومیه بوده است.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2020-05-27T01:56:48+01:00 agrisenf.com پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی: به تشکلهای کشاورزی افتخار می کنم http://agrisenf.com/post/1326 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/snj4_وزیر_جهاد_کشاورزی_99.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">نشست هم اندیشی وزیر جهاد کشاورزی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">با تشکل ها، اتحادیه ها و انجمن های بخش کشاورزی در روز شنبه سوم خرداد ماه 1399</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">برگزار شد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه تصریح کرد: ما افتخار داریم که در کنار تشکل‌ها باشیم تا در تصمیم‌گیری‌ها با هم مشورت کنیم و بتوانیم با همراه شدن با هم از تولیدکننده دفاع کنیم.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">دکتر کاظم خاوازی درباره واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی اظهارداشت: واگذاری ها باید با جزئیات اتفاق بیفتد و ما هم سعی می‌کنیم تا جایی که امکان دارد واگذاری‌ها را پیگیری کنیم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">وی در این جلسه اعلام نمود: از آنجایی که وزارت جهاد کشاورزی در ستاد تنظیم بازار تنها یک عضو از ۱۴ عضو بوده و تصمیم‌گیری‌ها بیشتر معطوف به مصرف‌کننده است، پیشنهاد اجرایی شدن تشکیل ستاد تنظیم بازار در حوزه نهاده های دامی در وزارت جهاد کشاورزی را به هیئت دولت ارائه دادیم که توسط معاون اول رئیس‌جمهوری تایید شد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">تنظیم از منابع خبری رسانه ها<o:p></o:p></span></p></div> text/html 2020-05-26T03:19:57+01:00 agrisenf.com پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی ** فراخوان مقاله ** http://agrisenf.com/post/1324 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-indent: 8.5pt;"><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/fbrd_farakhan.maghaleh.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-indent: 8.5pt;"><span lang="FA" style="font-family: 'B Mitra';"><b><font color="#000066" size="5">فراخوان مقاله<o:p></o:p></font></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-indent: 8.5pt;"><span lang="FA" style="font-family: 'B Mitra';"><b><font size="5"><font color="#000066">(به مناسبت 22 مرداد روز ملی تشکلها و مشارکت اجتماعی)</font><o:p></o:p></font></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-indent: 8.5pt;"><span lang="FA" style="font-family: 'B Mitra';"><b><font color="#990000" size="5">نظام صنفی کشاورزی؛ تحول در ساختارها در دهه دوم فعالیت</font></b><font color="#548dd4" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به عنوان متولی امور سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت، حمایت و نظارت بر شبکه تشکل ها و صنوف بخش کشاورزی در نظر دارد تا از طریق فراخوان دریافت مقاله در موضوع نظامهای صنفی کارهای کشاورزی با تمرکز بر رویکردهای استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و شیوه های بهبود فعالیت ها و اثر بخشی امور بستری مناسب جهت هم اندیشی و تبادل اطلاعات، ارایه ایده ها و تجارب فنی و اجرایی فعالان این فراهم نماید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">در همین راستا از تمامی کارگزاران و کارشناسان بخش دولتی، اعضای هیات مدیره نظامهای صنفی کشاورزی، کشاورزان، پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و تمامی علاقمندان در اقصی نقاط کشور دعوت به عمل می آید دستاوردهای دانشی، تجربی، فکری و راهبردی خود را در این حوزه در قالب مقاله ارائه نمایند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:8.5pt"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><font color="#009900">*اهداف:</font><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:8.5pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">بررسی چالش ها و سیاست های اجرایی و عملیاتی در حوزه نظام صنفی کشاورزی؛ تبیین شرایط و الزامات استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی؛ بررسی تأثیر نظام صنفی کشاورزی در توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:8.5pt"><font color="#009900"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span></font><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><font color="#009900"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>*محورها</font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:8.5pt"><span style="font-size: 18.6667px; text-align: center; text-indent: 11.3333px;">-</span><span style="font-family: 'B Mitra'; font-size: 18.6667px; text-indent: 11.3333px; text-align: center;">نظام صنفی کشاورزی ارزیابی وضعیت ده ساله (در حوزه ها و زمینه های مختلف به صورت کلی یا موردی)</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">-</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">دستاوردها و نقاط قوت، چالش ها و نقاط ضعف(گذشته و پیش رو) نظام صنفی کشاروزی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">فرصتها و رویکردهای جدید نظام صنفی کشاورزی</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">-</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">تأثیرگذاری نظام صنفی کشاورزی در توسعه کشاورزی و بهبود کمی و کیفی تولیدات بخش<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">ارزیابی و توسعه تعاملات نظام صنفی کشاورزی (با اعضا و سایر ذینفعان و با نهادها و دستگاههای مرتبط)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">ارزیابی فرآیند ارائه خدمات و انجام فعالیتها در نظام صنفی کشاورزی</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">-</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">نحوه و شیوه های اجرای آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی(ساختار اصلاحی و جدید)</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">-</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی (الزامات و زمینه سازی استقرار)</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">-</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">پیش بینی پیامدهای استقرار ساختار جدید در نظام صنفی کشاورزی </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">-</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">شیوه های تعامل دستگاههای اجرایی و نظام صنفی کشاورزی در استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">تجارب توسعه آموزش و ارتقای توانمندی های نیروی انسانی اعضا و ارکان و کارکنان نظام های صنفی کشاورزی</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span dir="LTR" style="text-indent: 8.5pt; font-size: 14pt;">-</span><span lang="FA" style="text-indent: 8.5pt; font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';">و سایر موارد مرتبط با نظام صنفی کشاورزی</span><span style="text-indent: 8.5pt; text-align: center;"><span style="font-stretch: normal; font-size: 18.6667px;"><font face="B Mitra"><font color="#009900" style="font-weight: bold;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></font></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:8.5pt"><span dir="RTL"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;*برای کسب اطلاعات بیشتر در حوزه نظام صنفی کشاورزی به پایگاه اطلاع رسانی تشکلها و صنوف کشاورزی مراجعه فرمایید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span lang="FA" style="text-indent: 8.5pt; font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';">*مقالات ارائه شده بین 7 تا حداکثر12صفحه</span><span dir="LTR" style="text-indent: 8.5pt;"><font size="3">A4</font></span><span dir="RTL" style="text-indent: 8.5pt;"></span><span dir="RTL" style="text-indent: 8.5pt;"></span><span style="text-indent: 8.5pt; font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">در قالب فایل ورد با متن قلم لوتوس14 و عناوین سرفصلها با قلم لوتوس12</span></span><span dir="LTR" style="text-indent: 8.5pt;"><font size="3">Bold</font></span><span dir="RTL" style="text-indent: 8.5pt;"></span><span dir="RTL" style="text-indent: 8.5pt;"></span><span lang="FA" style="text-indent: 8.5pt; font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> نوشته شوند. سرفصل های مقاله تنظیمی علاوه بر سرفصل های متناسب با موضوع مشتمل بر "عنوان، اسامی نویسنده یا نویسندگان، چکیده، مقدمه، بیان مسأله(اهمیت و ضرورت)، روش جمع آوری اطلاعات(روش تحقیق)، تبیین نظری موضوع یا پیشینه، نتیجه گیری و پیشنهادها و فهرست منابع باشد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:8.5pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">*مهلت ارسال مقالات تا 22 مرداد ماه 1399 می باشد. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:8.5pt"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">* مقالات پذیرفته شده در پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی منتشر خواهند شد و به صورت مجموعه مقالات به چاپ خواهند رسید.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:8.5pt"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">*به مقالات برگزیده جوایز نفیس و ارزنده ای تعلق خواهد گرفت و در فصلنامه تعاون و روستا نیز منتشر خواهند شد.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:8.5pt"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><font color="#009900">*ارسال مقاله: </font><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:8.5pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">فایل ورد مقالات تهیه شده به پست الکترونیک</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد به آدرس</span><span dir="LTR"><font size="4" color="#990000">tashakolha@corc.ir</font> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;ارسال گردد. تلفن همراه برای تماس یا اطلاع رسانی ضروری در ایمیل ارسالی ذکر شود.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:8.5pt"><span style="font-family: 'B Mitra'; font-size: 14pt; text-align: center;">در صورت نیاز با تلفن: 88383067-021 ؛ 88383068-021دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد تماس حاصل فرمایید.</span></p></div> text/html 2020-05-18T06:45:15+01:00 agrisenf.com پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی پخش برنامه های تلویزیونی در کانال کشاورزی 3 خرداد ماه 99 از شبکه آموزش آغاز می شود http://agrisenf.com/post/1323 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/zzp8_شبکه_کشاورز_اموزش.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;">جلسه ستاد ملی رسانه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">وزارت جهاد کشاورزی با حضور سرپرست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، مدیرکل دفتر شبکه دانش و رسانه‌های ترویجی، روسا و نمایندگان هسته های محتوایی</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">14گانه </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">برنامه های تلویزیونی در حوزه های زراعت، باغبانی، امور دام و طیور، شیلات، تعاونی ها و تشکل ها، بازرگانی و سرمایه گذاری، زنان و عشایر روز چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه 1398 در محل سالن مروج موسسه آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در این جلسه ضمن اعلام اینکه نخستین برنامه تلویزیونی ستاد ملی رسانه وزارت جهاد کشاورزی در شبکه آموزش سیما با عنوان" رویش" روز شنبه 3 خرداد ماه ساعت 19:10 با حضور دکتر خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در شبکه آموزش افتتاح می شود گزارش اقدامات و برنامه های در دست اقدام ستاد ملی رسانه رسانه وزارت جهادکشاورزی تشریح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. اهم موارد مورد اشاره در این نشست عبارت بود از: بازنگری اولویت های موضوعی از سوی 14 هسته محتوایی، &nbsp;دقت در تولید محتوا برای جذب مخاطب، تعیین یک برنامه ویژه برای هر یک از هسته های محتوایی به صورت دوره ای، آمادگی کامل تیم تولید برای ساخت برنامه، تاکید بر تولید برنامه‌های تلویزیونی از زبان کشاورزان و بهره برداران همراه با نظرات صاحبنظران و مسئولین مربوطه، تاکید بر امر آموزش و ترویج و یافته های علمی در مزرعه از طریق حضور موثر مروجین در عرصه و اجرا، توجه ویژه به نوآوری ها و ابتکارات ویژه بخش کشاورزی برای شاغلین، معرفی الگوهای برتر و کارآفرینان.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">شایان ذکر است هسته محتوایی تعاونی ها و تشکلها با پیگیری دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال 1398 با مجوز ستاد ملی رسانه وزارت جهادکشاورزی تشکیل شد. این هسته محتوایی با بررسی زمینه های تولید برنامه های تلویزیونی در حوزه فعالیتها و اقدامات سازمان تعاون روستایی در سطح کشور با اخذ پیشنهادات استانها نسبت به ارائه 18 عنوان برنامه تلویزیونی به ستاد ملی رسانه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">وزارت جهادکشاورزی اقدام نمود.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><b><font size="3" color="#000066">تیزر برنامه رویش در کانال کشاورزی/ شبکه آموزش سیما را&nbsp;</font></b><a href="http://s13.picofile.com/file/8397407676/%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4.mp4.html" target="_blank" title=""><font color="#660000"><font size="4"><b>اینجا</b></font>&nbsp;</font></a><b><font size="3" color="#000066">مشاهده کنید</font></b></span></p></div> text/html 2020-05-16T05:25:36+01:00 agrisenf.com پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی قوام ساختاری و توسعه کارکردی نظام صنفی کشاورزی ایران http://agrisenf.com/post/1322 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/4lpd_حسین-شیرزاد.png" alt=""></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">معاون وزیر جهاد کشاورزی از تحقق بیش از </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۴۳</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">درصد اهداف برنامه ای نظام صنفی در سال </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">۹۸</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">خبر داد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تعاون روستایی ایران، دکتر حسین شیرزاد، عملکرد برنامه‌های عملیاتی سال </span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۹۸</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد را در دو بخش استانی و برنامه‌های متمرکز تشریح و در این باره اظهار داشت: تاکنون تعداد </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">۴۵۶</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">نظام صنفی کشاورزی تشکیل شده که </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۴۲۳</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">نظام شهرستانی، </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۳۲</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">نظام استانی و یک نظام ملی با دارا بودن یک میلیون و یکصد هزار و </span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۵۹۸</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">نفر بهره بردارعضو در کشور مشغول فعالیت هستند که </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">۲۵.۴</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">درصد ازکل بهره ‌برداران بخش کشاورزی را شامل می شوند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">وی ادامه داد: از این تعداد </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۰۱</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">هزار و </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۸۲۵</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">نفردر سال </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۹۸</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">به عضویت نظام صنفی کشاورزی درآمده اند. خوشبختانه </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۴۳.۵</span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">درصداز اهداف برنامه ای در این بخش در سال </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۹۸</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">محقق شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ادامه افزود: عملکرد نظام صنفی کشاورزی درباره صدور و تمدید پروانه فعالیت به ترتیب </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۹۸</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">هزار و </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۹۴</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">و </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۱۰</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">هزار و </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۸۹۴</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">فقره بوده که با توجه به تعهدات مربوطه به ترتیب شاهد تحقق</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۳۸.۳</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">درصدی و </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۷۰</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">درصدی صدور و تمدید پروانه فعالیت هستیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به سازماندهی و ساماندهی نظام صنفی و خبرگان کشاورزی، گفت: در سال </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۹۸</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">تعداد </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۳۹</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">مورد تشکل جدید( نظام صنفی دو مورد و خبرگان کشاورزی </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۳۷</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">مورد )ایجاد و تعداد </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۳۸۰</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">مورد (نظام صنفی </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۲۸۴</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">، خبرگان </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۹۳</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">و انجمن‌های تخصصی </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۳</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">مورد) ساماندهی شده‌اند که شامل برگزاری مجامع عمومی و انتخابات تشکل ها است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">به گفته دکتر شیرزاد، در حوزه آموزش و توانمندسازی تشکل‌ها و نظام‌های صنفی کشاورزی، با برگزاری </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۴۹</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">هزار و </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۷۰۳</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">نفر روز آموزش های تخصصی بهره برداران (نظام صنفی </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۴۶</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">هزارو </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۹۳۷</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">و خبرگان کشاورزی </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۲</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">هزارو </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۷۶۶</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">نفر روز) اهداف برنامه‌ای در این حوزه </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">۶/۱۳۳</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">درصد تحقق یافته است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران افزود: در زمینه حمایت و تجهیز نظام صنفی کشاورزی و خبرگان نیز با توجه به عملکرد </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۳۳۸</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">موردی ،تحقق </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۲/۱۷۴</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">درصدی برنامه را در این بخش شاهد هستیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">دکتر شیرزاد درباره عملکرد برنامه‌های متمرکز در حوزه های مختلف نیز توضیح داد: در حوزه نظام صنفی کشاورزی تشکیل کمیته اجرایی استقرار اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی، کارگروه تدوین و مستند سازی، تشکیل دبیرخانه و کمیسیون تخصصی دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی و برگزاری جلسات تخصصی، تهیه و تدوین اساسنامه اتحادیه صنفی کشاورزی شهرستان و پیگیری تصویب، تهیه و تدوین اساسنامه اتاق اصناف کشاورزی شهرستان و پیگیری تصویب می‌توان اشاره کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">وی درباره سایر برنامه ها در این حوزه، گفت: تهیه و تدوین اساسنامه اتاق اصناف کشاورزی ایران و پیگیری تصویب، تهیه و تدوین دستورالعمل تشکیل دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و پیگیری تصویب، تهیه و تدوین دستورالعمل تشکیل کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و پیگیری تصویب، تهیه و تدوین دستورالعمل تشکیل دبیرخانه کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و پیگیری تصویب، تشکیل کمیته تحویل و تحول نظام صنفی کشاورزی در سطح استان با حضور نمایندگان دفاتر حراست ، حسابرسی و حقوقی عنوان می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">معاون وزیر جهاد کشاورزی، درباره عملکرد حوزه تشکل ها نیز توضیح داد: سازماندهی و تشکیل و برگزاری مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل‌های بخش کشاورزی، سازماندهی و تشکیل هیئت موسس فدراسیون بذر، سا زماندهی و تشکیل انجمن گلخانه سازان کشور، سازماندهی و تشکیل انجمن توزیع کنندگان نهاده‌های دامی، سازماندهی و تشکیل انجمن گل‌رز ایران، سازماندهی و تشکیل انجمن کاکتوس وگیاهان گوشتی، سازماندهی و تشکیل هیئت موسس انجمن گل نرگس، بیمه مسئولیت مدنی ارکان تشکل‌ها و تعاونی‌های تحت پوشش سازمان، تشکیل هسته محتوایی تعاونی‌ها و تشکل‌ها با مجوز شورای برنامه ریزی برنامه های تلویزیون سازمان تات نیز از دیگر موارد در این زمینه است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">به گفته رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی عملکرد برنامه های متمرکز در زمینه مستند سازی نیز شامل، طراحی و چاپ بروشور آشنایی با نظام صنفی کشاورزی، چاپ و انتشار آیین نامه نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی، تهیه و تدوین کتاب کدگذاری و استاندارد سازی مشاغل کشاورزی (زیر چاپ)، تهیه و تدوین کتاب شناسنامه نظام های صنفی کشاورزی جلد سوم( زیر چاپ) می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">دکتر شیرزاد در پایان افزود:با توجه به ابلاغ وزیر محترم جهاد کشاورزی در تاریخ </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">94/6/6</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">مبنی بر پذیرش پروانه فعالیت به عنوان سند معتبر شغلی در ارائه خدمات بخش کشاورزی امکان عضویت بیشتری از کشاورزان و بهره بردارن محقق می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">همچنین وی در ادامه گفت:براساس اصل</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۴۴</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">قانون اساسی ،وزارت جها د کشاورزی برای چابک سازی خود تلاش گسترده ای را طی سالهای گذشته انجام داده است که با توجه به ظرفیت نظام های صنفی امکان واگذاری بخشی از این وظایف به آنها امکان ،مطالبه گری و دفاع از حق و حقوق کشاورزان را فراهم می نماید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">تعامل و همکاری سایر دستگاهها و بانکها از جمله بانک کشاورزی با نظام های صنفی می تواند از عوامل موثر تاثیرگذاری و مسئولیت پذیری آنها در قبال تولید و جهش تولید را امکان پذیر نماید.</span></p></div> text/html 2020-05-11T07:51:51+01:00 agrisenf.com پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی جلسه مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با نظام صنفی کشاورزی کشور http://agrisenf.com/post/1320 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/kgqn_q0pf_جلسه_دفتر_تشکلها_با_نظام_صنفی_کشور99.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-hansi-font-family: IranNastaliq;mso-bidi-language:FA">جلسه مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با نظام صنفی کشاورزی کشور به منظور تقویت تعاملات و مشارکت در تبیین برنامه استقرار ساختار اصلاحی نظام صنفی کشاورزی با حضور آقایان مدیرکل، معاونین و روسای ادارات دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، رئیس و مشاورین نظام صنفی کشاورزی کشور در روز پانزدهم اردیبهشت ماه 1399 در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-hansi-font-family: IranNastaliq;mso-bidi-language:FA">به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، رئوس موارد مطرح و تاکید شده در این نشست شامل گزارش و مرور اجمالی روند فعالیت و پیگیری ها در کارگروه اصلاحیه و تدوین اساسنامه ها و دستورالعمل های ذیل آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی مصوب هیئت وزیران، کارگروه تخصصی طرح ها و لوایح وزارت جهادکشاورزی، جلسه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، امکان یابی و چگونگی تدوین دستورالعمل استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و تعریف تعاملات فی مابین بود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-hansi-font-family: IranNastaliq;mso-bidi-language:FA">در پایان این جلسه مقرر گردید که تمامی نظام های صنفی کشاورزی شهرستان در ساختار اصلاحی موظف خواهند بود تا ورود آمار و اطلاعات اعضا را صرفاً از طریق سامانه طراحی شده تحت عنوان سامانه جامع مدیریت بهره برداران کشاورزی "سَبَک" مدیریت و اجرا نمایند.<o:p></o:p></span></p></div> text/html 2020-05-10T09:06:55+01:00 agrisenf.com پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی توسعه چشمگیر شبکه تعاونیهای روستایی و انجمنهای تخصصی محصولی http://agrisenf.com/post/1319 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ztsh_دکتر_حسین_شیرزاد.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران درباره توسعه چشمگیر شبکه تعاونی های روستایی در طی سال های </span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۹۷</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">تا </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۹۸</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">گفت: در راستای اجرای قوانین و مقررات بالادستی، موضوع ماده </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۳</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی و فصل سوم قانون شرکت های تعاون روستایی مصوبه </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۳۵۰</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">برای توسعه شبکه تعاونی ها و تشکل های روستایی و کشاورزی، موضوع ساماندهی تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی متناسب با سیاست‌ها و برنامه های جاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت های تخصصی در راستای توسعه کمی و کیفی خدمات و زنجیره تولید محصولات کشاورزی طی سال های </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۹۷</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">و </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۹۸</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">در دستور کار این سازمان قرار گرفت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">دکتر حسین شیرزاد افزود: براین اساس با تشکیل کارگروه های مشترک با معاونت ها و دفاتر تخصصی وزارت متبوع و با زمینه یابی و زمینه سازی در سطح استان ها و برنامه ریزی در این زمینه پیگیری جامعی صورت گرفته است که ماحصل آن تشکیل بیش از </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">۵۷۸</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">شرکت تعاونی و اتحادیه تخصصی جدید و تعداد </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۹۸</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">تعاونی و اتحادیه تخصصی در شرف برنامه ریزی و تشکیل و همچنین ساماندهی </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۳۶</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">نهاد و انجمن محصولی مردم نهاد در حوزه نظام صنفی کارهای کشاورزی و </span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۷</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">نهاد در شرف تاسیس در سطح ملی، استانی و روستایی، ساماندهی است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">به گفته رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با توجه به اینکه وجود شبکه تعاونی ها و تشکل ها در بخش روستایی و کشاورزی می تواند موجب تسهیل و تسریع اعمال سیاست های وزارت جهاد کشاورزی می گردد، باید سهم بیشتری در سیاست گذاری، تصمیم سازی و واگذاری تصدی های غیر ضرور به تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور تخصیص یابد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p></div> text/html 2020-05-03T06:41:56+01:00 agrisenf.com پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی تشکیل کارگروه مجازی استقرار ساختار اصلاحی نظام صنفی کشاورزی http://agrisenf.com/post/1318 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/imfq_نظام_صنفی_کشاورزی.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">با توجه به تصمیمات اتخاذ شده ستاد مدیریت بیماری کرونا در وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر لزوم رعایت موازین پیشگیرانۀ شیوع این بیماری در فعالیت های اداری و محدودیت های تشکیل جلسات استانی، کارگروه مجازی استقرار ساختار اصلاحی نظام صنفی کشاورزی با هدف تبادل نظر، تحلیل و پیش بینی های برنامه ای مربوط با حضور معاون، کارشناس دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد و تعدادی از مسئولین امور تشکلها تعاون روستایی استان ها و اعضای هیات مدیره نظام های صنفی کشاورزی شهرستان ها از نیمه دوم فروردین ماه سال 1399 آغاز به کار نموده است.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، بحث و تبادل نظر در خصوص تبیین شاخص ها و راهکارهای اجرایی استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی، بررسی نقاط قوت و ضعف سازماندهی اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف، تحلیل چالش ها و همفکری در ارائه راه حل ها، بررسی برنامه عملیاتی مصوب و شیوه عمل برنامه استقرار ساختار جدید، مباحث مربوط به اساسنامه ها و دستورالعمل ها،</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"> </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">تدوین مصدایق آموزشی در سطح ستاد و استان برای فرآیند اجرای آیین نامه نظام صنفی بررسی و روند اطلاع رسانی قبل از استقرار ساختار جدید، بررسی چگونگی تامین منابع مالی و میزان هزینه استقرار ساختار جدید نظام صنفی و مسئولیت پذیری و تعامل سازمان های جهاد کشاورزی در اجرای ساختار جدید از موارد مورد بحث در طی برگزاری این جلسات می باشد که بطور مرتب در حال برگزاری و پیگیری است.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">گفتنی است همچنین در این ارتباط دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد از زمان مذکور اشاره شده، نسبت به تشکیل گروه مجازی آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی، اساسنامه ها و دستورالعمل های مربوطه با حضور و تعامل مجموعه کارکنان این دفتر و به منظور ارائه اطلاعات مربوط به تهیه پیش نویس سایر دستورالعمل های پیش بینی شده در ذیل آیین نامه و اساسنامه های ساختار اصلاحی نظام صنفی کشاورزی اقدام نموده است.</span></p></div> text/html 2020-04-29T04:50:48+01:00 agrisenf.com پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی وظایف دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی در سطح استان و شهرستان http://agrisenf.com/post/1317 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/otc9_دبیراجرایی.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">به منظور شفاف سازی و پیشگیری از تداخل وظایف اعضای هیات مدیره و دبیران اجرایی نظام های صنفی کشاورزی، دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، وظایف دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی در سطح استان و شهرستان، برگرفته از قوانین و مقررات حاکم بر نظام صنفی کشاورزی شامل آیین نامه و اساسنامه و دستورالعمل های مصوب را به این شرح اعلام نمود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">- </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">انجام مکاتبات و نامه های اداری و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی نظام صنفی</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">- </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">پیگیری لازم برای افتتاح حساب های بانکی نظام صنفی با امضا مقامات مجاز</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">-</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">اجرای مصوبات و تصمیمات هیات مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری نظام صنفی</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">- </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">حفظ و نگهداری اسناد، مدارك اداری، اموال و مهر رسمی نظام صنفی</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">- </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">تهیه و تنظیم کارت عضویت نظام صنفی و پروانه فعالیت با امضای خود و رئیس هیات مدیره و همچنین تهیه و</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span style="font-family: 'B Mitra'; font-size: 14pt;">نگهداری مشخصات کامل اعضا</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">- </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">ارسال شکایات واصله به هیات های رسیدگی به تخلفات صنفی</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">- </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">در اختیار قرار دادن کلیه دفاتر و اسناد مالی در محل نظام صنفی به بازرس جهت رسیدگی برای مدت معین در ازای</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span style="font-family: 'B Mitra'; font-size: 14pt;">رسید</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">- </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">استخدام و جذب نیروی انسانی مورد نیاز نظام صنفی در چهار چوب مقررات پس از تصویب هیات مدیره با پیش</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span style="font-family: 'B Mitra'; font-size: 14pt;">بینی بودجه سنواتی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">- </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">اخذ تضمین لازم از کارکنانی که اموال و دارایی های نظام صنفی در اختیار دارند</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">- </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">پیگیری تشکیل جلسات هیات مدیره حداقل هر دو هفته یکبار برای اداره امور نظام صنفی</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">- </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">حضور تمام وقت دبیر اجرایی درساعات کاری تعیین شده در دفتر نظام صنفی در قبال دریافت حق الزحمه</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">لازم به یاد آوری است که انتخاب بازرس و اعضاء مسئولیت دار هیات مدیره (رئیس، نایب رئیس و خزانه دار) بعنوان</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span style="font-family: 'B Mitra'; font-size: 14pt;">دبیر اجرایی ممنوع خواهد بود و دبیر اجرایی نیز نمی تواند وظایف سایر اعضای داری مسئولیت هیات مدیره از جمله خزانه&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';">دار که شامل موارد زیر است، را انجام دهد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">- </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">تنظیم دفاتر و اسناد و صورتحساب مالی</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">- </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">امضا کلیه چک ها، اسناد مالی و اوراق تعهد آور، به همراه رئیس هیات مدیره</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">- </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">وصول و جمع آوری حق عضویت ها و سایر کمک های مالی</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">- </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">نظارت بر خرید، فروش و هر نوع عملیات مالی در چارچوب مصوبات هیات مدیره</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">- </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">رسیدگی و تایید اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداخت ها</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">- </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">حفظ مدارك، اموال منقول و غیر منقول، وجوه و اسناد مالی</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">- </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">تنظیم بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب و ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب نهایی</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">- </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">ارائه تراز مالی نظام صنفی پس از پایان سال مالی به هیات مدیره و بازرس</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2020-04-27T03:52:10+01:00 agrisenf.com پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی اقدامات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در راستای تحقق مفاد اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی برای استقرار ساختار جدید http://agrisenf.com/post/1316 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/9r8e_dr.moslemi.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به عنوان متولی حاکمیتی نظام صنفی کشاورزی به استناد ماده</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۲۷</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی مصوب هیئت وزیران مبنی بر وظیفه مندی وزارت جهاد کشاورزی در استقرار الگوی ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و تهیه و تدوین اساسنامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن، اقدامات به منظور تحقق و استقرار ساختار جدید نظام در قالب اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف کشاورزی را به عمل آورده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">معاون توسعه تعاونی ها و تشکل ها سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان این مطلب گفت: تشکیل شورای راهبری استقرار اصلاحیه آیین نامه اجرایی، به منظور سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر تدوین اساسنامه ها و دستورالعمل های اجرایی و حمایت، پشتیبانی، تامین وتخصیص منابع مورد نیاز استقرار اصلاحیه با حضور نمایندگان سازمان مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و نظام صنفی کشاورزی کشور و همچنین تشکیل کمیته اجرایی استقرار اصلاحیه آیین نامه به منظور اجرای مصوبات شورای راهبری، پیگیری تشکیل و نظارت بر کارگروههای تدوین اساسنامه ها و دستورالعمل ها، سازماندهی و تشکیل اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف کشاورزی با مسئولیت معاونت توسعه تعاونی ها، تشکل ها و نظامهای بهره برداری این سازمان و نمایندگان نظام صنفی کشاورزی کشور از جمله این اقدامات می باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">دکتر عبدالرضا مسلمی در ادامه افزود: از دیگر اقدامات عملی در راستای ماده </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">۲۷</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی برای استقرار ساختار جدید می توان به سازماندهی کارگروه تدوین اساسنامه ها و دستورالعملهای اجرایی برای تهیه وتدوین اساسنامه اتحادیه های صنفی کشاورزی، اساسنامه اتاق اصناف کشاورزی شهرستان و کشور و دستورالعمل های اجرایی مصرح در اصلاحیه آیین نامه با عضویت کارشناسان خبره سازمان در سطح استانها و مرکز، نمایندگان مطلع نظام صنفی کشور، اتاق اصناف کشور، مرکز نوسازی و تحول اداری و مدیریت حقوقی وزارتخانه و مشاورین برون سازمانی و نیز استقرار دبیر خانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به مسئولیت دبیرخانه و ریاست رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با هدف برنامه ریزی، هدایت ونظارت بر اتحادیه ها و اتاقهای اصناف کشاورزی به عنوان بالاترین مرجع نظارتی نظام صنفی کشاورزی که به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و با حضور وزرای کشور، دادگستری ، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و همچنین روسای اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی و هیات رییسه اتاق اصناف کشاورزی ایران تشکیل می شود، اشاره کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">گفتنی است در ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی، افراد و واحدهای صنفی همگن شاغل در مشاغل مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر شهرستان به شرط دارا بودن حد نصاب تعداد اعضا، در هفت زمینه موضوعی حوزه های زراعت، باغداری، دامپروری، شیلات، منابع طبیعی، خدمات و صنایع تبدیلی بلافصل کشاورزی، اتحادیه های صنفی کشاورزی را تشکیل خواهند داد. همچنین نهاد بعدی که در تحول ساختاری نظام صنفی کشاورزی شکل می گیرد "اتاق اصناف کشاورزی شهرستان" است. این نهاد متشکل از اعضای هیئت مدیره اتحادیه های صنفی کشاورزی همان شهرستان می باشد و ضمن نظارت بر کار اتحادیه های صنفی موضوعی و تخصصی تمامی امورات نظام صنفی کشاورزی شهرستان را مدیریت می نماید. هیئت رئیسه </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">۵</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">نفره این اتاق از بین اعضا و منتخب آنها می باشند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p></div> text/html 2020-04-20T07:00:35+01:00 agrisenf.com پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی ترکیب هیات مدیره انجمن تخصصی کاکتوس تعیین شد http://agrisenf.com/post/1315 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/yq7_images_(1).jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">در</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">راستای سیاست های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص سازماندهی نهادهای تخصصی و حرفه ای در بخش کشاورزی در انطباق با شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی و پیرو برگزاری مجمع عمومی انجمن تخصصی کاکتوس و گیاهان گوشتی، جلسه تعیین سِمت اعضای هیات مدیره انجمن مذکور در تاریخ 26 فروردین ماه 1399 با حضور نماینده دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در محل دفتر انجمن برگزار شد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در این جلسه نماینده دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در خصوص تبیین سیاست های سازمان مرکزی تعاون مرکزی تعاون روستایی و وظایف دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد به منظور زمینه سازی، تشکیل و حمایت از نهادها و انجمن های تخصصی بخش کشاورزی و همچنین پاسخ به سوالات اعضای هیات مدیره انجمن در خصوص نحوه تعیین سِمت، مطالبی ارائه کرد. در ادامه تعیین سمت اعضای هیات مدیره انجمن مذکور به صورت اجماعی انجام شد و آقایان ستار منیری به عنوان رئیس هیات مدیره، حسین حاجی طهرانی مدیرعامل، احمد رستمی ثانی نایب رئیس هیات مدیره، سروش عربی شیرازی خزانه دار و حسین غریبی به عنوان منشی انجمن انتخاب گردیدند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">در پایان این جلسه مقرر گردید که نتیجه اقدامات، مدارک و اسناد مربوط به مصوبات جلسه مجمع عمومی انجمن تخصصی کاکتوس و گیاهان گوشتی به تاریخ 98/11/27 به دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد تحویل گردد. &nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2020-04-14T03:45:41+01:00 agrisenf.com پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی ابلاغ ۳۴ اولویت عمومی و تخصصی وزارت جهاد کشاورزی از سوی رئیس جمهور http://agrisenf.com/post/1314 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/qrxv_riasat_jomhuri.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">رئیس جمهور</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">در پیوست حکم انتصاب کاظم خاوازی به سمت وزیر جهاد کشاورزی، اولویت‌های سی و چهارگانه این وزارتخانه را در دو بخش عمومی و تخصصی، ابلاغ کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">حسن روحانی در این پیوست حکم، از خاوازی خواسته است که برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های سی و چهار گانه تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف </span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۲</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">ماه به دفتر وی ارائه</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">&nbsp;کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">رئیس جمهور همچنین در این پیوست حکم، سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کرد هر </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۶</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">ماه یک بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارایه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">متن حکم پیوست به این شرح است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">بسم الله الرحمن الرحیم</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">جناب آقای دکتر کاظم خاوازی</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">وزیر محترم جهاد کشاورزی</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">دولت دوازدهم، بر اساس برنامه‌هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین بر عهده دارد. این دولت باید بتواند طی دوره فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش‌های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۴۰۰</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">محدودیت منابع و سایر محدودیت‌های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست‌های کلی اصل </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۴۴</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان جهش تولید نام‌گذاری شده، ایجاب می‌کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">لذا ضروری است جناب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">۲</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';">همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر </span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';">۶</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';">ماه یک بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;"><b>اولویت‌های عمومی</b></span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱-</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۲-</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۳</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">-</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۴</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">-</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۵</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">-</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">اولویت وا‌گذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۶</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">-</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۷</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">-</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۸</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">-</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">به کارگیری هرچه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی و پرهیز از به کارگیری خویشاوندان در مناصب دستگاه‌های متبوع</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۹</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">-</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">اقدام جدی در راستای مبارزه با فساد اداری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱۰</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">-</span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">ابتکار عمل در نحوه و نوع فعالیت آن دستگاه برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱۱-</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">اهتمام به سفرهای استانی به منظور اجرای برنامه‌های دولت و پاسخگویی مستقیم به نیازهای مردم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱۲</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">-</span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">دفاع از مواضع دولت و پاسخگویی به شبهاتی که در تریبون‌ها، رسانه‌ها و فضای مجازی نسبت به&nbsp; دستگاه متبوع با دولت مطرح می‌شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱۳</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">-</span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">ارائه پیشنهاد و اجرای طرح‌های سازنده نسبت به رفع مشکلات موجود و امیدآفرینی نسبت به آینده کشور</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱۴-</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">ارائه برنامه‌ دستگاه‌های متبوع تا پایان دولت دوازدهم با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مورخ ۱۳۹۸.۵.۳۰ اعضاء محترم هیات دولت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';">۱۵</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">-</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';">همکاری جدی با ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا برای اجرای مصوبات آن ستاد در وزارت متبوع</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;"><b>اولویت‌های تخصصی</b></span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">-</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">توجه جدی به محدودیت منابع آب و صرفه‌جویی در آب مصرفی کشاورزی، افزایش بهره‌وری آب در تولید محصولات و همکاری با وزارت نیرو در تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۲</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">-</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">به کارگیری سیستم‌های فناورانه‌ی نوین کشاورزی با توجه به گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۳</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">-</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">توجه به تقویت کشت گلخانه‌ای در تولید محصولات کشاورزی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۴</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">-</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">کاهش قابل توجه آثار بودجه‌ای ایفای نقش دولت در تضمین خرید محصولات کشاورزی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۵</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">-</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">محور قرار دادن تامین امنیت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">غذایی و سلامت تغذیه در سیاست‌گذاری‌های بخش</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۶</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">-</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">ایجاد تغییرات اساسی در سازوکار مبادله محصولات بخش به منظور به حداقل رساندن واسطه‌گری غیرضرور و بهره‌مندی هر چه بیشتر کشاورزان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۷</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">-</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">بازتعریف زنجیره تولید به منظور کاهش ضایعات کشاورزی و استفاده بهینه از منابع محدود آبی کشور</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۸</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">-</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">به حداقل رساندن رشد مصرف انرژی در بخش کشاورزی با افزایش بهره‌وری انرژی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۹</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">-</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">پیاده‌سازی الگوی مناسب کشت و هدایت نمودن حمایت‌ها از تولیدکنندگان به رعایت این الگو</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱۰-</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">تولید پایدار محصولات راهبردی، افزایش تولید در واحد سطح و تولید محصولات سالم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱۱</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">-</span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">اقتصادی نمودن اندازه واحدهای تولیدی کشاورزی از طریق افزایش حاشیه سود کشاورزان، ساماندهی نهادها و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی و گسترش زنجیره ارزش در بخش</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱۲</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">-</span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">حفاظت از جنگل‌ها، مراتع، خاک و اراضی کشاورزی و اقدام موثر برای مقابله با بیابان‌گستری و پدیده گرد و غبار</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱۳</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">-</span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">پایدارسازی کشاورزی ایران بر مبنای ظرفیت‌های واقعی آب و خاک، کمک به بهبود مدیریت منابع آبی، ممانعت از فرسایش خاک و تحقق اهداف محیط زیستی دولت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱۴</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">-</span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">کاستن از مصرف کود و سموم شیمیایی در کشاورزی به منظور ارتقای سلامت عمومی و کاستن از هزینه ‌های فزاینده بخش بهداشت و درمان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';">۱۵-</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';">امکان سنجی و توسعه کشت فرا سرزمینی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱۶</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">-</span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">تشویق به تولید محصولات ارگانیک</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱۷</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">-</span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">هماهنگی‌های لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین مواد غذایی مورد نیاز در بازار و توجه ویژه به معیشت و کاهش تورم بر مردم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱۸</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">-</span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">اصلاح زنجیره دام و طیور به منظور حفظ ذخایر ژنتیک، اشتغال‌زایی، تضمین امنیت غذایی، درون‌زایی و کاهش وابستگی به واردات</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱۹-</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">اصلاحات ساختاری در دستگاه متبوع به موازات بازنگری در نظام آموزش کشاورزی و دارویی و توجه ویژه به پژوهش‌های کاربردی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">حسن روحانی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">رئیس جمهوری اسلامی ایران</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2020-04-11T05:29:47+01:00 agrisenf.com پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی دکتر کاظم خاوازی با رای اعتماد مجلس، وزیر جهاد کشاورزی شد http://agrisenf.com/post/1311 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/drqv_khavazi.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه 20 فروردین ماه 1399 و در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۹۶</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">رای موافق، </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۵</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">رای مخالف و </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۴</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">رای ممتنع از مجموع </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۲۱5</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">نماینده حاضر به کاظم خاوازی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی رای اعتماد داده و وزارت جهاد کشاورزی را به کاظم خاوازی سپردند. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">دکتر کاظم خاوازی متولد&nbsp; </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">۱۳۴۷</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;"> دارای دکترای&nbsp; تخصصی کشاورزی گرایش خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس بوده و پیش از این، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بوده است. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">از مسئولیت‌های قبلی او می‌توان به معاون ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،&nbsp; سرپرست موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، معاون آموزش و ترویج سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی،&nbsp; رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب کشور،&nbsp; معاون تحقیقاتی موسسه تحقیقات خاک و آب،&nbsp; معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه تحقیقات خاک و آب،&nbsp; رئیس بخش تحقیقات بیولوژی خاک و رئیس ایستگاه تحقیقات خاک و آب کرج اشاره کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">سوابق کاری وزیر جهاد کشاورزی شامل بنیان گذاری بخش تحقیقات بیولوژی خاک در موسسه تحقیقات خاک و آب کشور، راه اندازی چندین خط تولید کود‌های زیستی درقالب انتقال دانش فنی نماینده سازمان در شورای عالی آموزش و پرورش و عضویت در کمیته نظارتی طرح سربازان سازندگی در ستاد کل نیرو‌های مسلح می باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">گفتنی است در روز یاد شده همچنین رئیس جمهور در جلسه هیات دولت، از رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دکتر کاظم خاوازی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی قدردانی کرد و ضمن آرزوی توفیق برای وزیر جهاد کشاورزی، از دکتر عباس کشاورز در مدت سرپرستی وزارت جهاد کشاورزی قدردانی نمود.</span></p></div> text/html 2020-04-07T09:57:31+01:00 agrisenf.com پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی افزایش 47 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم در سالجاری با پیگیری های مستمر نظامهای صنفی و تشکلهای کشاورزی http://agrisenf.com/post/1308 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/dn71_57887301.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;">مصوبه شورای اقتصاد درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">۹۹-۱۳۹۸ </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">توسط معاون رییس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;">به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی به نقل از وبسایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بنابه مکاتبه محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 1398-99 بدین شرح تعیین شد:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;">گندم معمولی هر کیلوگرم 25000 ریال، گندم دوروم هر کیلوگرم 26000 ریال &nbsp;(با 4% درصد افت مفید و 1% غیر مفید)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;">بر این اساس این نرخ نسبت به سال گذشته 47 درصد رشد دارد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;">گفتنی است نظام صنفی کشاورزی کشور و نظام های استانی و تشکل های بخش کشاورزی طی سال های گذشته تلاش ها و پیگیری های مستمر در خصوص احقاق بخشی از حقوق تولید کنندگان گندم کشور در خصوص تعیین قیمت این محصول زراعی استراتژیک داشته اند.&nbsp;<o:p></o:p></span></p></div> text/html 2020-04-04T08:11:09+01:00 agrisenf.com پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی فعالیت کاری دفاتر نظامهای صنفی کشاورزی در کشور تابع تصمیمات استانداریها و فرمانداریها خواهد بود http://agrisenf.com/post/1307 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/w2ii_99_-_copy.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">به منظور حفظ سلامت عمومی و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، فعالیت اداری کلیه دفاتر نظام های صنفی کشاورزی شهرستان ها و استان ها تابع تصمیمات متخذه استانداری ها و یا فرمانداری های شهرستان در این ارتباط خواهد بود. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، بنا به </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;">مصوبات اتخاذ شده ستاد مدیریت بیماری کرونا در وزارت جهاد کشاورزی</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">به منظور حفظ سلامت عمومی و رعایت اصول بهداشتی و همچنین به دنبال آن ابلاغیه رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، از این پس و تا اطلاع ثانوی کلیه دفاتر نظام های صنفی کشاورزی شهرستان و استان ضروری است مطابق با سایر دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، بر اساس تصمیمات متخذه توسط استانداری ها و یا فرمانداری های هر شهرستان که تحت شرایط و وضعیت آن منطقه صادر می گردد عمل نمایند. همچنین تلاش شود حداکثر نکات بهداشتی لازم در انجام امور مراجعه کنندگان به دفاتر نظام صنفی رعایت شده و تا حد امکان ترتیبی اتخاذ شود انجام امور به صورت غیرحضوری صورت پذیرد.&nbsp;<o:p></o:p></span></p></div> text/html 2020-03-18T09:22:52+01:00 agrisenf.com پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی روز نو آغاز نو http://agrisenf.com/post/1306 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/nhp_thumbnail_-_copy.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">مزیت توجه به کلمۀ نوروز، حداقل در این روزهای سخت آن است که بار دیگر از نو مرور کنیم که این واژه هم پیام آور از نو شدن ها و تازه شدن های طبیعت است و هم امیدآور برای هر کدام از ما در زندگی و کار و پیشه مان می باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">آرزوی روزهای بهتر توام با سلامتی را به یمن این تازه شدن ها در سایه الطاف الهی، حضور بهره برداران ، اعضا، مدیران و کارگزاران گسترده ترین تشکل بخش کشاورزی و دیگر تشکل ها، انجمن ها و فدراسیون های تخصصی محصولی بخش کشاورزی در سطح ستاد و استانها داشته و از تلاش های این عزیزان در ارتقا و پشتیبانی امور و فعالیت ها وفق قوانین و مقررات، علیرغم وجود محدودیت ها و کمبود امكانات و اعتبارات صمیمانه تشكر و قدردانی دارم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">عمده برنامه متمرکز دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در سالی که گذشت، معطوف به موضوع تهیه و تدوین اساسنامه ها و دستورالعمل ها</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">و نظام نامه های مربوط به اصلاحیه</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">آیین نامه نظام صنفی کشاورزی مصوب هیات دولت، راه اندازی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و برگزاری مرتب جلسات با حضور نمایندگان 9 وزارتخانه و سازمان جهت پیگیری تهیه و تصویب اساسنامه ها و دستورالعمل های اصلاحیه آیین نامه و همچنین سازماندهی </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">۴</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">انجمن و </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">۲</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">فدراسیون تخصصی و حرفه ای بخش کشاورزی بود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">بنا به وظیفه مندی وزارت جهادکشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برای استقرار ساختار اصلاحی نظام صنفی کشاورزی و اجرایی نمودن اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی مصوبه هیات محترم وزیران، کمیته اجرایی استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در دفتر تشکیل و برنامه ریزی استقرار برای سال </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">۱۳۹۹</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">در دستور کار این دفتر قرار گرفته است. در نتیجه قطعاً و بدون شک این مهم به پشتوانه و حمایت و هم افزایی تمامی افراد و مسئولین شبکه نظام صنفی کشاورزی و بخش دولتی تعاون روستایی و جهادکشاورزی در سطح ستاد، استانها و شهرستانها میسر خواهد گردید تا در نهایت در ارتقای جایگاه قانونی و صنفی کشاورزان و توسعه تعامل سازنده دستگاه های حاکمیتی و اجرایی با نظام صنفی کشاورزی و ارتقای جایگاه نظارتی مربوط گامی برداشته باشیم و امید که این سلسله مواهب، توشه راهمان باشد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'B Mitra'; font-size: 14pt; text-align: left;">مسعود عدل طلب</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد</span></p></div> text/html 2020-03-09T06:45:44+01:00 agrisenf.com پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی انتشار کتاب آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی http://agrisenf.com/post/1305 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/1v2q_جلد_کتاب.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">کتاب آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی ( اصلاحیه مصوب سال 1397 هیئت وزیران) منتشر شد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">به گزارش</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، این کتاب مشتمل بر متن کامل اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی است که از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت دادگستری ابلاغ گردیده و در 5 فصل" تعاریف و کلیات"، "ساختار نظام صنفی کشاورزی"، "تخلفات و ضمانت اجراهای مربوط"، نحوه رسیدگی به تخلفات" و "سایر مقررات" ارائه شده است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">در پیشگفتار این کتاب از دکتر شیرزاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران آمده است:</span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">بر اساس ماده 40 آیین نامه اجرایی ابلاغی سال 1387 وزارت جهاد كشاورزی موظف گردید ضمن اجرای مفاد آیین نامه، ظرف سه سال نسبت به بررسی&nbsp; و احصاء نقاط ضعف وقوت ، پیشنهادات اصلاحی&nbsp; را جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید. پیش نویس اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی در انطباق با قانون نظام صنفی کشور و تجربه 10 ساله نظام صنفی کشاورزی&nbsp; توسط دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد تنظیم و در سال 1392 به هیات دولت ارسال و پس بررسی در کمیسیون لوایح هیأت دولت، به تصویب هیات محترم وزیران رسید و در تاریخ4/10/1397 توسط معاون اول برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ گردید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">در پایان این پیشگفتار نیز می خوانیم: امید است با اجرای اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی ضمن ارتقای جایگاه كشاورزان زمینه های حضور موثر اصناف بخش کشاورزی در نظام برنامه ریزی، تصمیم گیری بخش کشاورزی&nbsp; فراهم گردد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">این کتاب از سوی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و به اهتمام روابط عمومی این سازمان در اسفند ماه 1398 منتشر گردیده است.</span></p></div> text/html 2020-02-22T07:28:42+01:00 agrisenf.com پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی معرفی نظام صنفی کشاورزی در برنامه تلویزیونی با حضور مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکلها http://agrisenf.com/post/1303 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/j3xq_عدل_طلب._تشکلها._تلویزیون.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">مدیر کل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">در برنامه تلویزیونی اتاق اقتصاد شبکه ایران کالا در تاریخ 28 بهمن ماه 1398 که به موضوع "آشنایی با فعالیت نظام صنفی کشاورزی" اختصاص داشت، گفت: آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی در سال 1387 برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد و ساختار نظام صنفی کشاورزی در سال 88 &nbsp;تشکیل گردید، طی ده سال گذشته، حدود یک میلیون و 200 هزار نفر از کشاورزان و بهره برداران، عضو نظام صنفی کشاورزی شدند و این ساختار، بزرگترین تشکل مردم نهاد در بخش کشاورزی به شمار می رود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;">مسعود عدل طلب افزود: تاکنون در 423 شهرستان و 32 استان، نظام صنفی کشاورزی تشکیل شده است و کشاورزان از این طریق صاحب پروانه فعالیت به عنوان مدرک معتبر شغلی شده اند، همچنین380 عنوان شغلی در بخش کشاورزی&nbsp; و منابع طبیعی شناسایی و کدگذاری و&nbsp;طبقه بندی شده است و سال گذشته نیز اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی به تصویب هیات وزیران رسید و در تاریخ 97/10/4 برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ گردید و مقرر است ساختار موجود و جاری نظام صنفی کشاورزی برای آینده تغییر یافته و در تمامی شهرستان ها اجرایی شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;">وی اظهار داشت: در ساختار جدید افراد و واحدهای صنفی کشاورزی در هر شهرستان بر اساس دارا بودن حد نصاب تعداد اعضا، در قالب هفت اتحادیه صنفی کشاورزی و در هفت زمینه موضوعی زراعت، باغداری و درختکاری مثمر و غیر مثمر، دامپروری، دامداری، تولیدات دامی، زنبورعسل و کرم ابریشم، طیور و ماکیان، آبزی پروری و صیادی ، جنگل داری و بیابان زدایی و خدمات و صنایع تبدیلی کشاورزی تشکیل می شوند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;">عدل طلب با اشاره به تشکیل اتاق اصناف کشاورزی مرکز استان در ساختار جدید، گفت: این اتاق نیز علاوه بر انجام وظایف شهرستان خود، وظایفی از جمله برقراری هماهنگی بین اتاق های اصناف شهرستان های استان و برگزاری انتخابات تعیین نماینده یا نمایندگان استان در اتاق اصناف ایران را برعهده دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;">مدیر کل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد افزود: اعضای هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران به استناد مقررات مربوطه، شامل وزرای کشاورزی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی و هیات رئیسه اتاق کشاورزی ایران می باشند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2020-02-19T07:38:07+01:00 agrisenf.com پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی معاون وزیر و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در جلسه شورای مرکزی نظام های صنفی کشاورزی کشور تاکید کرد: لزوم واگذاری تصدی های بخش کشاورزی به نظام صنفی http://agrisenf.com/post/1301 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/n13j_dr.shirzad.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">معاون وزیر و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در جلسه شورای مرکزی نظام های صنفی کشاورزی کشور که با حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ 29 بهمن ماه 1398 برگزار شد، در خصوص مشکلات کشاورزان در بخش نظام حکمرانی آب گفت: برای حل این مشکل می توان بدون چون و چرا مدیریت و مشارکت بخش خصوصی را با محوریت نظام صنفی کشاورزی جلب نمود و تصدی ها واگذار شود. این امر در برخی کشورها با عبور از مدیریت دولتی و تشکیل بازار آب در حال پیگیری است و معتقدیم که مشارکت نظام صنفی کشاورزی برای کشور ما تقسیم عادلانه منابع آب را در پی خواهد داشت. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">دکتر حسین شیرزاد در ادامه گفت: راه حل دیگر که اتفاقاً راه پیشنهاد شده در مجامع بین المللی است و حدود </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">۷</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">سال است که ادبیات جدید واگذاری منابع پایه محسوب می شود، واگذاری منابع طبیعی پایه به تشکل‌های صنفی کشاورزی است؛ یعنی حکمرانی آب در حوضه های آبریز با مشارکت تعاونی ها به تشکل‌های صنفی واگذار شود. این موضوع، جایگاهی رفیع برای نظام صنفی است تا بتواند مشکلات آب را دنبال کند و بحران ها را پشت سر گذارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">وی تاکید کرد: این امر باید در کمیسیون های وزارت نیرو هم مطرح شود و حضور نظام صنفی کشاورزی در این جلسات تصمیم سازی ضروری است. از سویی وضع تعرفه های آب بسیار مهم است. نظام صنفی باید در این زمینه اعلام نظر و مواضع داشته و دیدگاه های خود را مطرح کند و از منافع کشاورزان و بخش کشاورزی کشور دفاع نماید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص موضوع مالیات در بخش کشاورزی اظهار داشت: بحث مالیات‌ها در حوزه کشاورزی بسیار حائز اهمیت است و اگر نظام صنفی در این موضوع ورود نکند در آینده با مشکلات عدیده ای مواجه خواهیم شد و پیامدهای آن در قیمت تمام شده محصولات تاثیر خواهد گذاشت. از قدرت رقابت ما در بازارهای صادراتی کاسته خواهد شد و به نفع منافع ملی کشور نیست. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">دکتر شیرزاد با اشاره به اینکه بحث دیگر مسئله مازاد شیر در بهمن ماه و اسفند ماه امسال است که باید به آن رسیدگی شود، افزود: مازاد شیرخشک کشور باید حتما صادر شود و اگر این اتفاق نیفتد در شب عید وارد بحرانی در این زمینه خواهیم شد و نظام صنفی موظف است که به ستاد تنظیم بازار میزان مازاد شیر را اعلام کند، حداقل بخشی از صادرات شیر خشک کارخانه ها صورت پذیرد تا کارخانه جات نقدینگی لازم را هم برای خرید مازاد شیر و هم پرداخت بدهی بانکی شان داشته باشند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: یکی از مباحث نفس گیر در کاهش حاشیه بازار و رسیدن به یک نظام عادلانه قیمت حضور نظام صنفی در میادین میوه و تره بار است که از این فرصت تاریخی باید استفاده کنید و نظام صنفی هم در شورای شهر هم در میادین میوه و تره بار و در مجموع در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری عرضه میوه و سبزی در میادین میوه و تره بار برای جمع کردن حاشیه های غیر ضرور بازار حضور پیدا کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ‌.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">شیرزاد در پایان در مورد بحران مازاد تولید در محصولات کشاورزی و دامی گفت: برای حل این بحران حضور آگاهانه نظام صنفی ضروری است و برای حل این بحران ها به جز حضور فعال و آگاهانه نظام صنفی در الگوی کشت و مشارکت در زنجیره های ارزش و انگاره های تولید در دشت ها و قطب های کشاورزی راه حل دیگری وجود ندارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Mitra';"><font size="2">تنظیم از منبع: روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران</font></span></p></div>