تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
  تسلیت به رئیس محترم نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

آقای مهندس محمد شفیع ملک زاده رئیس محترم نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در غم از دست دادن پدر به سوگ نشسته است. مصیبت وارده را به ایشان تسلیت می گوییم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه و برای خانواده محترم ملک زاده، صبر و شكیبایی آرزو داریم.

پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی 


  بررسی فعالیتهای اقتصادی و مشاغل کدگذاری شده حوزه های باغبانی،خدمات و صنایع تبدیلی کشاورزی

جلسات مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی و معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی همراه با نمایندگان نظام صنفی کشاورزی کشور طی روزهای 24 و 25 آذر ماه 1399 در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، این جلسه پیرو برگزاری نشست اخیر دفتر مذکور با مرکز امور اصناف و بازرگانان و اتاق اصناف ایران جهت اعلام نظر معاونت های تخصصی در خصوص عناوین فعالیت های اقتصادی و مشاغل کدگذاری شده برای تهیه عناوین فعالیت های اقتصادی مشاغل حوزه خدمات و صنایع تبدیلی کشاورزی و همچنین مشاغل حوزه باغبانی با توجه به ساختار اصلاحی و آتی نظام صنفی کشاورزی برگزار گردیده است.

گفتنی است پس از استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی، پروانه کسب کشاورزی توسط اتحادیه های صنفی کشاورزی شهرستان بر اساس فعالیت های اقتصادی و مشاغل کدگذاری شده صادر خواهد شد.

گروه استاندارد سازی مشاغل بخش کشاورزی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، وظیفه شناسایی، طبقه بندی و کدگذاری آنها را در تعامل مستمر با معاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران بر عهده داشته است که حاصل آن تاکنون، شناسایی، احصاء و کدگذاری بیش از۳89 عنوان فعالیت اقتصادی و شغل کشاورزی بوده است.


  آغاز فرایند برنامه ریزی تشکیل اتاق اصناف کشاورزی ایران در سال ۱۴۰۰

دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته  در نیمه اول سال ۱۴۰۰، فرآیند سازماندهی و تشکیل ۱۲۰۰ اتحادیه صنفی کشاورزی و ۴۳۰ اتاق اصناف کشاورزی درسطح شهرستان آغازخواهد شد.

مسعود عدل طلب در گفت وگو با ایسنا با بیان این مطلب گفت:اتاق اصناف کشاورزی ایران بر اساس آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی موضوع تصویب نامه بیست وپنجم آذر  ۱۳۹۷ به شماره ۰۲۰/۵۸۴۰ مصوب هیات وزیران برای اداره امور کلان نظام صنفی کشاورزی با حضور نمایندگان هیات رئیسه اتاق‌های اصناف کشاورزی شهرستان‌های کشور و نمایندگان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیرو تشکیل می شود.

ساختار اصلاحی نظام صنفی کشاورزی متناظر با قانون نظام صنفی کشور

وی افزود: ساختار اصلاحی نظام صنفی کشاورزی متناظر با قانون نظام صنفی کشور مصوب شده است. بر این اساس افراد و واحدهای صنفی مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر شهرستان در حوزه های زراعت، باغبانی، دامپروری، شیلات، منابع طبیعی، خدمات و صنایع تبدیلی بلافصل کشاورزی اتحادیه های صنفی کشاورزی را تشکیل خواهند داد. با تشکیل اتحادیه های صنفی کشاورزی در سطح شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان با حضور اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی کشاورزی تشکیل می شود. اتاق اصناف کشاورزی ایران نیز با حضور نمایندگان منتخب هیات رئیسه اتاق اصناف کشاورزی شهرستان ها و نمایندگان وزارت خانه های جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت نیرو، شکل خواهد گرفت.

بخش نظارت در ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی

عدل طلب با تاکید بر اینکه در بخش نظارتی نظام صنفی کشاورزی، تشکیل کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران پیش بینی شده است، اظهار کرد: هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران با عضویت هفت تن از وزیران و به همراه هیات رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران و روسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق اصناف ایران تشکیل می شود و به عنوان بالاترین مرجع نظارتی نظام صنفی کشاورزی عمل می کند. در ذیل این هیات عالی کمیسیون های نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان نیز با عضویت بالاترین سطح دستگاه ها و نهادهای متناظر در هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران در سطح استان و شهرستان تشکیل خواهند شد.

اقدامات پس از ابلاغ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی

دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران  تصریح کرد: با ابلاغ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی توسط معاون اول  رئیس جمهوری به وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران وفق وظایف حاکمیتی و به استناد ماده ۲۷ این  آیین نامه اقدامات لازم را جهت تهیه و تدوین اساسنامه های الگو و دستور العمل های اجرایی ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی بر اساس آئین نامه ابلاغی در دستور کار قرار داد.

عدل طلب ادامه داد: براین اساس، کار گروه تدوین و مستند سازی آیین نامه، اساسنامه های الگوی اتحادیه های صنفی کشاورزی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی ایران، دستور العمل های تشکیل دبیر خانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، کمیسیون نظارت براصناف کشاورزی شهرستان و سایر دستور العمل های مطرح در آیین اجرایی را تدوین و جهت بررسی و تایید به دبیرخانه هیات عالی نظارت براصناف کشاورزی ارائه کرده است. اساسنامه ها و دستور العمل های مذکور توسط نمایندگان تام الاختیاراعضای هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی به تفضیل مورد بررسی قرار گرفت و توسط وزاری عضو هیات عالی نظارت تایید و تصویب شد.

نخستین نشست هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران

مدیر کل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی با اشاره به برگزاری نخستین نشست هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران با حضور وزیر جهاد کشاورزی، وزیر دادگستری، رئیس اتاق‌ اصناف ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور و نمایندگان سایر اعضا گفت: این جلسه جهت تصویب اساسنامه ها و دستورالعمل های اجرایی مصرح در آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی مصوب هیات دولت برگزار شد و در ادامه و روند برنامه ریزی اجرایی، استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی پس از ابلاغ وزیر جهادکشاورزی به عنوان رئیس هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران  وارد فاز عملیاتی خواهد شد.

برنامه ریزی فرآیند استقرار اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی

وی اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در نیمه اول سال ۱۴۰۰، فرآیند سازماندهی و تشکیل ۱۲۰۰ اتحادیه صنفی کشاورزی و ۴۳۰ اتاق اصناف کشاورزی درسطح شهرستان آغازخواهد شد. پیش بینی می شود فرآیند استقرار کامل اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی ۲ سال طول بکشد و تا زمان استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی موجود به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

برخی از دستاوردهای ده ساله تشکیل نظام صنفی کشاورزی

دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: هم اکنون یک دهه از فعالیت نظام صنفی کشاورزی می گذرد، این نظام در تمامی شهرستان ها و استان های کشور تشکیل شده و حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از کشاورزان کشور به عضویت این نظام درآمده و پروانه فعالیت شغلی دریافت داشته اند.

عدل طلب گفت: صدور بیش از یک میلیون فقره پروانه فعالیت صنفی برای کشاورزان، کد گذاری و استاندارد سازی ۳۶۰ شغل کشاورزی بر مبنای سیستم کد گذاری بین المللی آیسیک، در طی تعامل با  مرکز آمار ایران و معاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی، یکی از دستاوردهای تشکیل نظام های صنفی کشاورزی است.

دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران در پایان خاطر نشان کرد: نظام صنفی کشاورزی با هدف هویت دادن رسمی به شاغلین و مشاغل بخش کشاورزی پیگیری تحقق حقوق و منافع صنفی کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی تشکیل شده است.


لینک خبر: خبرگزاری ایسنا 


  نشست مشترک دفتر ساماندهی صنوف، مرکز امور اصناف و بازرگانان، اتاق اصناف ایران و نظام صنفی کشاورزی کشور

نشست مشترک دفترساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد و نمایندگان نظام صنفی کشاورزی کشور، مرکز امور اصناف و بازرگانان و اتاق اصناف ایران با هدف بررسی محدوده و شفافیت حوزه عمل مشاغل اصناف کشاورزی و فعالیت های شغلی اصناف بخش خدمات و بازرگانی در روز هفدهم آذر ماه ۱۳۹۹ در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در آغاز این جلسه گزارش مختصری از فرآیند و چرخه شناسایی و نحوه کدگذاری بین المللی مشاغل بخش کشاورزی بعنوان یکی از وظایف حاکمیتی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در تعاملات با مرکز آمار ایران و معاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تطابق ساختار اصلاحی و آتی نظام صنفی کشاورزی مصوب هیات دولت با مشاغل و فعالیت های اقتصادی شناسایی و کدگذاری شده جهت صدور پروانه کسب کشاورزی، توضیحاتی ارائه شد.

عمده موارد مطرح شده از سوی حاضرین در این نشست که مورد تضارب آرا و نقد قرار گرفت، عبارت بود از: مرزبندی و انفکاک ماهیت شغلی آن دسته از مشاغل بخش کشاورزی که موارد مشابه آن تحت پوشش فعالیت های اقتصادی اتاق اصناف ایران قرار می گیرد، توجه به نگاه حمایتی به مشاغل شناسایی شده بخش کشاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، بازتعریف و شفاف سازی ویژگی های شغلی مشاغل حوزه منابع طبیعی و جنگلداری و بخشی از مشاغل خدمات و صنایع تبدیلی تکمیلی بلافصل کشاورزی، تقویت تعاملات جهت رفع برخی موانع موجود و تعیین محدوده مشاغل صنوف کشاورزی با سایر اصناف شهری و اعاده اختلافات همپوشانی برخی از مشاغل و فعالیت های اقتصادی بخش کشاورزی ذیل ساختار نظام صنفی کشاورزی با مشاغل اقتصادی تجاری ذیل نظام صنفی کشاورزی کشور.

در پایان این نشست مقرر گردید تا به منظور شفاف سازی هر چه بیشتر موضوع جلسه و اتخاذ تفاهم موضوعی مشترک فی مابین جهت تفکیک در مرز بندی های مشاغل حوزه اصناف کشاورزی و اصناف بازرگانی، دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در تعامل با معاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و نظام صنفی کشاورزی کشور نسبت به تهیه فهرست شرح شغلی و ضوابط داخلی مربوطه برخی از مشاغل حوزه منابع طبیعی، خدمات و صنایع تبدیلی اقدام نماید تا در جلسات آتی برای نهایی سازی و اصلاحات مربوطه مطرح گردد.

اعضای حاضر در این جلسه را آقایان عدل طلب مدیرکل، ادیب معاون، حسینی رئیس گروه استانداردسازی مشاغل کشاورزی، شمس آبادی کارشناس ساماندهی مشاغل، گل گواهی نماینده مرکز امور اصناف، صوفی نماینده اتاق اصناف ایران، مقدم، امینی، حسینی، خاکزاد و بازرگان نمایندگان نظام صنفی کشاورزی کشور تشکیل می دادند.


  استارت آپ چیست ؟

استارت آپ کلمه‌ای است که این روزها زیاد به گوش می خورد . رسانه‌ها مرتب از استارت آپ ها و لزوم حمایت از آنها برای ایجاد توسعه اقتصادی سخن می‌گویند. ولی برای خیلی‌ها مفهوم و معنی استارت آپ مشخص نیست ؟ آیا استارت آپ به معنی راه اندازی یک کار جدید است ؟ آیا به معنی ایجاد یک کسب و کار با تلفن موبایل است ؟ آیا استارت آپ به معنی تولید یک محصول با تکنولوژی پیشرفته است ؟ در این مقاله کوتاه می کوشیم تا مفهوم استارت آپ را تا حدی روشن سازیم .

برای شروع فرض کنید که شما دنبال یک شغل می‌گردید . چه گزینه‌هایی پیش رو دارید؟نخستین گزینه آن است که به استخدام یک شرکت یا کارگاه یا اداره درآیید و حقوق بگیر شوید. در این حال شما راه کارگری یا کارمندی را برگزیده اید . یک درآمد اندک ولی ثابت و مطمئن . راه دوم آن است که یک کسب و کار شخصی راه بیاندازید . یک رستوران ، یک مغازه لباس فروشی ، یک کارگاه تولیدی ، یک نانوایی  یا یکی از همین مشاغل موجود و آشنا را راه اندازی کنید و خودتان کارفرما باشید . راه سوم ، کارآفرینی و ایجاد یک استارت آپ است . در استارت آپ نیز شما یک کار تازه را شروع می کنید ( استارت آپ به معنی آغاز کردن است ) اما کاری را که شروع می‌کنید یک کار معمول و شناخته شده نیست  و با ریسک زیاد مواجه است . مثلاً تاسیس یک  نانوایی ، استارت آپ نیست  اما تحویل تلفنی نان درب منزل با تماس  تلفنی ، یک استارت آپ است زیرا هم کار جدیدی است و هم مشخص نیست که موفق شود.

افرادی دنبال استارت آپ می‌روند که برای نیازهای مردم یک راه حل  یا یک محصول یا یک خدمت جدید ارائه می‌کنند. اغلب استارت آپی‌ها افرادی مخترع و خلاقند که می‌خواهند از ایده و اختراع خود پول دربیاورند. اما همیشه ارائه یک چیز نو به جامعه با مخاطرۀ عدم پذیرش مواجه است . به همین دلیل بسیاری از استارت آپ‌ها با شکست مواجه می‌شوند.

از آنجا که بسیاری از استارت‌آپ‌های نوین در جهان و ایران مبتنی بر تکنولوژی الکترونیک و مخابرات از جمله اینترنت و موبایل هستند ، این شبهه ایجاد شده که استارت‌آپ الزاماً باید ربطی به اینترنت یا موبایل داشته باشد اما اینطور نیست . اگر کسی کود نانو تولید کند و به بازار عرضه نماید ، او نیز یک استارت آپ راه انداخته است .

ضرب المثلی معروف هست که می‌گوید : آنها که پول دارند،ایده ندارند و آنها که ایده دارند،پول ندارند. یکی از مشکلات اصلی کسانی که استارت‌آپ راه اندازی می‌کنند ، تامین سرمایه اولیه است . از آنجا که کار استارت آپ با ریسک بالا مواجه است ، معمولا سرمایه‌گذاران رسمی کمتر تمایل به سرمایه‌گذاری در این زمینه دارند . لذا دولتها  معمولا صندوق‌های ویژه ای برای وام دادن به شرکت های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها در نظر می گیرند تا از رشد این شرکت ها حمایت کنند.همچنین شهرک‌های علم و فناوری را تاسیس می‌کنند تا از شرکت های نوپا در سال‌های اولیه حمایت‌های مدیریتی وهزینه ای کنند .

چرا دولت‌ها می‌کوشند تا از استارت‌آپ‌ها حمایت کنند؟ پاسخ واضح است : زیرا توسعه اقتصادی در قرن حاضر و قرن های  آتی بر اساس فعالیت شرکت‌های استارت‌آپ است . گوگل ، مایکروسافت ، علی بابا، آمازون ، و صدها شرکت بزرگ که ثروت و درآمد هر کدامشان از درآمد نفتی کشور ما ( در روزهای غیر تحریم) بیشتر است ، و یا استارت آپ های موفق داخلی نظیر اسنپ و دیجی کالا همگی استارت آپ‌های کوچکی بودند که موفق شدند.موسسان  استارت‌آپ‌ها افرادی هستند که نیاز‌های جامعه را شناسایی می‌کنند و برای رفع آنها راهی جدید ارائه می‌نمایند که در نهایت تبدیل به یک شرکت ، ثروت ، اشتغال و بهبود زندگی می‌شود. فرض کنید کشور ما در حوزه نفت دارای ده‌ها استارت‌آپ بود که نفت خام را به محصولاتی با ارزش افزوده بالا تبدیل می‌کردند . در آن‌صورت آیا تحریم‌های نفتی خللی در اقتصاد وارد می‌کرد؟ قطعا خیر .

وظیفه جامعه حمایت از افراد مبتکر ، شجاع و ریسک‌پذیری است که جرات گام گذاشتن در عرصه‌های جدید و قبول شکست و پیروزی را دارند. این افراد باید بتوانند از راه خلاقیت خود درآمد کسب کنند و متقابلاً به جامعه رفاه و آسایش تقدیم کنند.

تهیه و تنظیم: دکتر سعید بهشتی


  اصلاح کدگذاری مشاغل کشاورزی همزمان با استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی

با توجه به الزامات ساختار اصلاحی آتی نظام صنفی کشاورزی، موضوع بازنگری و اصلاح مشاغل تاکنون کدگذاری شده بخش کشاورزی در طی تعاملات دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با معاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های مرتبط تابعه و هماهنگی با مرکز آمار ایران در دست پیگیری است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، رئیس گروه استانداردسازی مشاغل دفتر ساماندهی و تشکل های مردم نهاد با بیان این مطلب افزود: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بنابه وظایف حاکمیتی در جهت هویت بخشی به کشاورزان و مشاغل بخش کشاورزی، از آغاز تشـکیل و استقرار نظام صنفی کشاورزی با همکاری نمایندگان بخشـهای تخصصی و اجرایی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به شناسایی، طبقه بندی و کدگذاری مشاغل و فعالیتهـای اقتصـادی بخش کشـاورزی اقدام نموده و در ادامه این رونـد، فعالیتهای اقتصادی و مشاغل احصاء شـده با همکاری مرکز آمار ایران بعنوان مرجع رسمی ارائه دهنده آمار مشاغل در کشور و بر اسـاس نســخه چهـار ISIC (آیسیک) ،کدگــذاری گردیده است.

مهندس سیدناصرالدین حسینی تصریح کرد: بـا ابلاغ اصلاحیه آییـن نـامه نظـام صـنفی کشـاورزی مصوب هیـات وزیران و همچنین برنـامه ریزی اسـتقرار ساختار جدیـد نظام صـنفی کشاورزی و منابع طبیعی متناظر با قانون نظام صـنفی کشور، اتحادیه های صـنفی کشاورزی در سطح شهرستان بر اساس فعالیتهای اقتصادی (مشاغل) کـد گـذاری شده ابلاغی برای بهره برداران و فعـالین بخش کشـاورزی متقاضـی عضـویت در اتحـادیه بـا اخـذ مـدارك، مسـتندات، مجوزهـا، تاییده ها و انجام بازدیـدهای میدانی، پروانه کسب صادر می نمایند.

وی با تاکید بر اینکه تبدیل پروانه فعالیت به پروانه کسب، یکی از ویژگیهای اساسی آیین نامه نظام صنفی کشاورزی پس از اصلاح می باشد، گفت: پروانه کسب کشاورزی، مجوزی است که طبق آیین نامه مذکور برای فعالیت در مشاغل کشاورزی به صورت موقت یا دائم از سوی اتحادیه صنفی کشاورزی شهرستان به فرد صنفی کشاورزی واجد شرایط صادر
می شود.

رئیس گروه استانداردسازی مشاغل دفتر ساماندهی و تشکل های مردم نهاد اظهار داشت: تاکنون بالغ بر 389 عنوان شغلی در زیربخش های امور دام42 شغل، زراعت 23 شغل، باغبانی38 شغل، شیلات و آبزیان58 شغل، منابع طبیعی45 شغل، دامپزشکی36 شغل، خدمات فنی و مکانیزاسیون87 شغل، صنایع تبدیلی و تکمیلی 52 شغل و تجارت الکترونیک 8 شغل شناسایی، احصا و کدگذاری شده است که کدهای شغلی این فعالیت ها در صدور پروانه فعالیت( پروانه کسب) پس از بررسی و تعامل با معاونت ها و سازمان های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و بخش ها و مشاغلی که نظام صنفی کشاورزی بر اساس مقررات می تواند پروانه کسب نماید، مورد استفاده قرار می گیرند.  


  امضای تفاهم نامه همکاری نظام صنفی کشاورزی استان ایلام و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان

در راستای اجرای حقوق و وظایف مندرج در اساسنامه نظام صنفی کشاورزی، تفاهم نامه مشترک همکاری میان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ایلام و نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان با هدف تعاملات آموزشی و توانمندسازی شغلی در حوزه کشاورزی، صدور پروانه فعالیت برای مهارت آموختگان آموزش فنی و حرفه ای در مشاغل کشاورزی معرفی شده توسط اداره آموزش فنی و حرفه ای و برگزاری کلاس های آموزشی تخصصی برای متقاضیان مهارت آموزی در زمینه های شغلی کشاورزان از سوی آقایان رشیدی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان ایلام و جعفری نسب دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان ایلام در دفتر مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان به امضا رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی در این تفاهمنامه متعهد شده است تا دوره های آموزشی مورد نیاز موضوع توانمندسازی شغلی در حوزه کشاورزی را با هماهنگی آموزش فنی و حرفه ای برگزار نماید. همچنین نسبت به صدور پروانه فعالیت جهت بهره برداران معرفی شده از سوی اداره آموزش فنی و حرفه ای در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نماید. همچنین شناسایی و معرفی آموزش دیدگان بهره بردار در بخش های مختلف کشاورزی به نظام صنفی جهت صدور پروانه فعالیت و شرکت در دوره های آموزشی نظام صنفی نیز از جمله تعهدات آموزش فنی و حرفه ای استان می باشد.

در این جلسه مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای ایلام ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت آموزشهای بخش کشاورزی باتوجه به ظرفیت ویژه استان در بخشهای مختلف از جمله زیستگاه عظیم کشت گیاهان دارویی، دام و طیور، کشت محصولات و کشاورزی نوین، آمادگی خود را برای همکاری و استفاده حداکثری از پتانسیل این اداره کل برای تعامل با نظام صنفی کشاورزی به عنوان نماینده کشاورزان و بهره برداران در جهت تقویت توسعه کشاورزی اعلام داشت.

رشیدی با اشاره به اینکه توانمندسازی شغلی در حوزه کشاورزی در سایه آموزشهای مهارتی فنی و حرفه ای میسر خواهد شد، افزود: در سایه آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای می توان از پتانسیل ها و ظرفیت های مناسب استان در بخش های مختلف کشاورزی در همکاری با نظام صنفی کشاورزی استفاده بهینه نمود.

در ادامه این جلسه جعفری نسب ضمن استقبال از ظرفیت ها و بستر مناسب آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای ابراز امیدواری کرد تا با انعقاد این تفاهم نامه گامهای بلندی در جهت توسعه آموزشهای مهارتی به علاقمندان در بخشهای مختلف پرورش گیاهان دارویی، محصولات گلخانه ای، دام و طیور ، منابع طبیعی و صنایع تبدیلی برداشته شود.