تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    اعضای هیات موسس انجمن تخصصی استارتاپ های بخش کشاورزی انتخاب شدند

پیرو تاکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر حمایت از کسب وکار های نوپا و اسـتارت آپ های بخش کشاورزی و به دنبال تقاضای اعضای انجمن در شرف تاسیس استارتاپ های کشاورزی، جلسه تعیین هیات موسس انجمن مذکور با حضور مشاور وزیر و مجری پروژه کسب و کارهای نوپا در وزارت جهاد کشاورزی،مدیرکل، معاونین و رئیس گروه سازماندهی دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد، مدیران عامل ۱۹ شرکت کشاورزی استارتاپی به صورت حضوری و ویدئوکنفرانس در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۹ در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در ابتدای جلسه مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در خصوص وظیفه مندی دفتر در حوزه سازماندهی شاغلین، تولیدکنندگان، بهره برداران و فعالین بخش کشاورزی در قالب تشکلها، صنوف و انجمن های تخصصی برای دستیابی به اهداف مشترک، دفاع از حقوق مشروع و قانونی اعضا و پیگیری مسائل و مشکلات آنها در مراجع تصمیم گیر و تصمیم ساز با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود توضیحاتی ارائه کرد.

مسعود عدل طلب به نقش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در صدور مجوز و تشکیل انجمن ها و تشکل های تخصصی مرتبط بخش کشاورزی اشاره داشت و افزود: وظیفه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران علاوه بر صدور مجوز، هدایت، حمایت و نظارت بر فعالیت تشکل های تحت پوشش می باشد.

سپس مشاور وزیر و مجری پروژه کسب و کارهای نوپا در وزارت جهاد کشاورزی ضمن اشاره به ضرورتهای بخش کشاورزی در ایجاد کسب و کارهای جدید و نیز دیدگاه مثبت وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تشکیل انجمن تخصصی در حوزه استارت آپ های کشاورزی تاکید کرد: لازم است تا پس از تشکیل انجمن پیگیری لازم برای حضور در مراجع تصمیم گیر به عمل آید و در انتخاب نام انجمن مباحث جامع و کامل پیش بینی شود.

در ادامه جواد دادجو رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی تشکل ها به تشریح فرآیندهای اجرایی و شرایط قانونی لازم برای تشکیل انجمن های تخصصی و تعاملات معاونت های تخصصی با سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در این خصوص اشاره و نحوه انتخاب هیات موسس، ارائه اساسنامه الگویی، نحوه عضوگیری اعضاء، صدور اگهی برگزاری اولین مجمع عمومی موسس و ... را تشریح نمودند.

پس از ارائه نظرات و پرسش های اعضای حاضر و مجازی جلسه و ارائه پاسخ ها روند نام نویسی از داوطلبین عضویت در هیات موسس انجمن صورت پذیرفت. پس از رای گیری و شمارش آرا، اعضای هیات موسس این انجمن انتخاب شدند و در پایان مقرر گردید نماینده هیات موسس نسبت به ارائه اساسنامه پیشنهادی، افتتاح حساب، عضو گیری و انتشار آگهی برگزاری مجمع عمومی موسس ظرف مدت حداکثر یک ماه اقدامات لازم را به عمل آورد.

گفتنی است موضوع سازماندهی تشکل‌های صنفی و انجمن های تخصصی بخش کشاورزی، با توجه به مبانی قانونی و حقوقی موجود از جمله ماده ۳ اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، ماده ۵ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، بند (خ) ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در انطباق با شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی برای ایجاد زمینه های سازماندهی و حمایت از فعالان حوزه کسب و کار کشاورزی با درخواست متقاضیان در دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد پیگیری می شود.


    با حكم وزیر جهاد كشاورزی دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران منصوب شد

طی حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، مسعود عدل طلب مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به سمت " دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران" منصوب شد.

 در حکم دکتر کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی آمده است: به استناد تبصره 2 ماده 11 آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی موضوع تصویب نامه شماره 130740/ت 49235 ه تاریخ 4/1/1397 هیات محترم وزیران، در راستای انجام وظایف و ماموریت های دبیرخانه هیات عالی نظارت و پیگیری امور جاری هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی کشاورزی شهرستان، اتاق های اصناف کشاورزی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی ایران و پیگیری تشکیل جلسات کمیسیون های نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و تطبیق مصوبات آنها با قوانین و مقررات نظام صنفی کشاورزی، با توجه به سوابق و تجربیات جنابعالی به موجب این حکم به عنوان "دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران" منصوب می شوید.