تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
  بررسی دستورالعمل حد نصاب و نحوه تشکیل اتحادیه صنفی کشاورزی در جلسات کارگروه مشترک دفتر ساماندهی صنوف و نظام صنفی کشاورزی کشور

اولین نشست کارگروه تدوین اساسنامه ها و دستورالعمل های اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی در سال 1399 با حضور نمایندگان بخش دولتی و نظام صنفی کشاورزی کشور طی روزهای نوزدهم و بیستم خرداد ماه در محل دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران تشکیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، بحث و بررسی پیرامون دستورالعمل حد نصاب و نحوه تشکیل اتحادیه صنفی کشاورزی بنابر ساختار اصلاحی نظام صنفی کشاورزی مصوب هیأت وزیران محور موضوعی این سلسله جلسات کارشناسی و چالشی را تشکیل می داد.

در این جلسات، پس از ارائه نکته نظرهای اصلاحی و ویرایش مقدماتی پیش نویس مربوطه، دستورالعمل تشکیل اتحادیه صنفی کشاورزی نهایی شده و جهت طی مراحل تصویب آماده ارسال به دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران گردید.

گفتنی است کارگروه تدوین اساسنامه ها و دستورالعمل های اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی طی جلسات متعدد پیشین نسبت به بررسی و ارسال اساسنامه های الگوی اتحادیه صنفی کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی ایران و همچنین دستورالعمل های تشکیلات اداری مالی دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، تشکیل کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و شهرستان مرکز استان و تشکیلات اداری مالی آن جهت طرح و نهایی سازی به دبیرخانه هیدت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران اقدام داشته است که هم اکنون در مرحله تایید و امضای وزیران مربوطه جهت ابلاغ آتی از سوی وزیر جهاد کشاورزی می باشد.

اعضای حاضر در این جلسات را آقایان عدل طلب مدیرکل، ادیب و کرمی مقدم معاونین، حسینی رئیس گروه استانداردسازی مشاغل بخش کشاورزی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، اسپلانیان رئیس اداره آموزش تعاونی و تشکل ها سازمان تعاون روستایی استان خراسان رضوی، مقدم، حسینی و خاکزاد رستمی مشاورین نظام صنفی کشاورزی کشور تشکیل می دادند.


  اساسنامه و دستورالعمل های نظام صنفی کشاورزی تا ابلاغ ساختار جدید لازم اجرا می باشد

دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد طی ابلاغیه ای اعلام نمود: تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعمل های موجود لازم اجرا می باشد. بر این اساس از مدیریت تعاون روستایی استانها خواسته شده است تا زمان ابلاغ رسمی از هرگونه اقدام برای سازماندهی و تشـکیل ساختار جدید اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صـنفی کشاورزی و منابع طبیعی خود داری گردد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در این ابلاغیه مذکور همچنین آمده است: بر اساس زمانبنـدی صورت گرفته، برنامه اسـتقرار ساختار جدید نظام صـنفی کشاورزی از نیمه دوم سال جاری وارد فاز اجرا خواهـد گردیـد ،پیش بینی می شود در طی اجرای ساختار جدید 1600 اتحـادیه صـنفی کشاورزی در رشـته های 7 گـانه مصوب آیین نامه، 420 اتاق اصـناف کشاورزی شهرستان و420 کمیسـیون نظارت بر اصناف کشاورزی در طی سالهای 1399 و 1400 تشـکیل خواهد شد.

گفتنی است آیین نامه نظام صـنفی کشاورزی در تاریـخ 25/9/97 توسـط هیات محترم وزیران تصویب و برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ گردید. بر اسـاس ماده 27 آیین نامه اصلاحی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است اساسـنامه های الگویی مشـتمل بر وظایف،حـدود اختیارات، نحوه تشـکیل، اداره و انتخاب اعضای هیات مدیره و همچنین دسـتورالعمل های پیش بینی شده را تهیه نماید، این اسناد پس از تصویب در هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران با ابلاغ وزیر جهادکشاورزی به مرحله اجرا در می آیند.


  معرفی سامانه های جامع اطلاعاتی نظام صنفی کشاورزی در جلسه شورای مدیران وزارت جهاد کشاورزی

در جلسه شورای مدیران وزارت جهاد کشاورزی در عصر روز شنبه 17 خرداد ماه 1399 با حضور دکتر خاوازی وزیر جهاد کشاورزی، معاونین وزیر، روسای سازمان ها و موسسات وابسته، مهندس غنی زاده سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مدیران حوزه های وزارتی،  نظام صنفی کشاورزی و سامانه های جامع و متمرکز آن توسط مهندس ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور و مهندس خاکزاد رستمی مشاور نظام صنفی کشاورزی کشور معرفی و تشریح شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در حاشیه برگزاری این جلسه گفت: در این نشست ضمن تشریح سامانه جامع مدیریت بهره برداران کشاورزی(سامانه سبک)، ارزش و اهمیت این سامانه برای بخش کشاورزی در خصوص ساماندهی و نظم بخشی به مشاغل بخش کشاورزی، هویت بخشی به کشاورزان، صدور پروانه صنفی، کمک دهی به اجرای برنامه الگوی کشت و ایجاد بانک اطلاعات و آماری حوزه کشاورزی مورد توجه و تاکید قرار گرفت.

مهندس محمدشفیع ملک زاده افزود: از دیگر امکانات سامانه سبک می توان به تسهیل در امور تنظیم بازار و ارائه خدمات و تسهیلات یارانه ها به کشاورزان که نیاز به ملاک شناسایی بر اساس راستی آزمایی دارد و همچنین موضوع بیمه تامین اجتماعی بهره برداران اشاره کرد که این موارد از طریق ملاک قرار گرفتن پروانه های فعالیت صنفی که از طریق این سامانه جامع بهره برداران صادر می شود، قابل ارائه می باشد و صدور پروانه فعالیت برای کشاورزان با تاییدیه جهاد کشاورزی و بر اساس راستی آزمایی نظام صنفی کشاورزی از طریق بازرسان نظام صنفی انجام می شود.

وی تصریح کرد: با بکارگیری سامانه سبک و از طریق نقشه های توپوگرافی، موقعیت مکانی و جغرافیایی هر بهره بردار قابل دسترسی خواهد بود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور همچنین در خصوص سامانه خرید مستقیم و بدون واسطه محصولات کشاورزی(دهقونیکا) گفت: این سامانه، کار ارتباط دهی مستقیم کشاورزان را با حذف واسطه ها به مصرف کنندگان تسهیل و تعمیم خواهد بخشید و مشتریان، محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را به صورت آنلاین و بدون واسطه از کشاورزان مورد تایید، انتخاب و خرید می کنند. با توجه به اینکه اطلاعات تمامی فروشندگان، پیش تر مورد تایید نظام صنفی کشاورزی قرار گرفته است و صحت سنجی آن به درستی صورت گرفته است، سطح بالایی از اطمینان نسبت به فروشندگان و محصولات آنها قابل حصول است.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در خصوص ارائه انتظارات مجموعه نظام صنفی کشاورزی از وزیر محترم جهاد کشاورزی افزود: برقراری تسهیل امورات در موضوع اعتبار بخشی هر چه بیشتر به پروانه های فعالیت(پروانه کسب)، تسهیل و بسترسازی عضویت بهره برداران برای استفاده از سامانه جامع مدیریت بهره برداران کشاورزی و اخذ پروانه صنفی در جهت هویت بخشی به مشاغل و شاغلین بخش کشاورزی، لحاظ سامانه سبک در کلیه برنامه های سازماندهی بهره برداران از جمله سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیک (eagri) و همچنین پیش بینی ارائه خدمات منوط به برخورداری از پروانه فعالیت از موارد مطرح شده به عنوان انتظارات نظام صنفی کشاورزی کشور از دکتر خاوازی در این نشست بود.

مهندس ملک زاده گفت: در پایان این جلسه شاهد بودیم که خوشبختانه ارائه امکانات و امکان یابی سامانه های جامع و متمرکز نظام صنفی کشاورزی کشور برای حل مسائل بخش کشاورزی مورد توجه و تفقد وزیر محترم جهاد کشاورزی و معاونین و مدیران حاضر در جلسه قرار گرفت و وزیر محترم نیز بر لزوم بهره مندی و تعامل مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی با نظام صنفی کشاورزی کشور در موضوع سامانه های جامع نظام صنفی کشاورزی کشور تاکید نمودند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در پایان گفت: نظام صنفی کشاورزی به عنوان نماینده جامعه کشاورزان و نیز به عنوان بازوی اجرایی وزارت جهاد کشاورزی در همسویی با سیاست های بخش کشاورزی و تحقق مطالبات قانونی و صنفی شاغلین بخش با تمام قوا در تعامل سازنده و پویا با مجموعه وزارت جهادکشاورزی می باشد.

گفتنی است تمامی نظام های صنفی کشاورزی شهرستان در ساختار آتی و اصلاحی نظام صنفی کشاورزی، ورود آمار و اطلاعات اعضا را صرفاً از طریق سامانه طراحی شده تحت عنوان سامانه جامع مدیریت بهره برداران کشاورزی "سَبَک" مدیریت و اجرا خواهند نمود. 


  حق سـنوات سالانه کارکنان نظام صـنفی کشاورزی

بنابه پرسش های مطرح شده برخی از نظام های صنفی کشاورزی در خصوص موضوع نحوه تعیین و چگونگی پرداخت حق سـنوات سالانه کارکنان نظام صـنفی کشاورزی، دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد به شرح ذیل اعلام نمود:

به استناد ماده و تبصره های ماده 11 و ماده 16 نظام نامه اداری و بند یک تبصره ماده 8 دستورالعمل مدیریت مالی و معاملاتی نظام صنفی کارهـای کشاورزی، به کارگیری نیروی انسانی در نظام صـنفی بصورت قرارداد موقت و حـداکثر یکساله بوده و نحوه محاسـبه، تامین و پرداخت حقوق، مزایا و ... کارکنان اداری نظام صنفی با رعایت ضوابط و مقررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران با تصویب هیات مدیره در سطح شهرستان و اسـتان و تصویب شورای مرکزی در سطح کشور پس از کسـر کسورات قانونی صورت می پذیرد.

شایان ذکر است کلیه هزینه های پرسنلی مرتبط با کارکنان اداری نظام صنفی باید در بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب مجمع عمومی عادی رسـیده باشد. لذا به منظور مدیریت هزینه هـا و جلوگیری از زیان های وارده ناشـی از تورم، حق سـنوات سالانه کارکنـان بایـد در پایان همان سال پرداخت گردد. 


  طلیعه طراحی ساختار نوین نظام صنفی کشاورزی ایران

مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد گفت: به منظور اجرایی نمودن اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی مصوبه هیات محترم وزیران، تشکیل کمیته اجرایی استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد تشکیل و برنامه ریزی استقرار در دستور کار این دفتر قرار گرفته است.

مسعود عدل طلب افزود: اساسنامه ها و دستورالعمل های اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی تهیه و تدوین و آماده تصویب در هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران شده است.

وی در تشریح اقدامات صورت گرفته این سازمان در خصوص اجرای اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی اظهار داشت: با ابلاغ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی توسط معاون اول محترم رئیس جمهور در تاریخ 97/10/4 به وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران وفق وظایف حاکمیتی به استناد ماده ۲۷ اصلاحیه آیین نامه اقدامات لازم جهت تهیه و تدوین اساسنامه های الگو و دستور العمل های اجرایی ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی را بر اساس آیین نامه ابلاغی و برابر با قانون نظام صنفی کشور در دستور کار قرار داد.

 مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در ادامه گفت: براین اساس "کار گروه تدوین ومستند سازی آیین نامه"، اساسنامه های الگوی اتحادیه های صنفی کشاورزی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی ایران و همچنین دستور العمل های تشکیل دبیر خانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، کمیسیون نظارت براصناف کشاورزی شهرستان و سایر دستور العمل های مطرح در آیین اجرایی را تدوین و جهت بررسی و تایید به دبیرخانه هیات عالی نظارت براصناف کشاورزی مستقر در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ارائه نمود. اساسنامه ها و دستور العمل های مذکور توسط نمایندگان تام الاختیار وزرای عضو هیات عالی نظارت ،اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی، اتاق اصناف ایران و نمایندگان نظام صنفی کشاورزی کشور در کمیسیون تخصصی دبیرخانه هیات عالی نظارت به تفضیل مورد بررسی قرار گرفت و همزمان در کار گروه طرح ها و لوایح وزارت متبوع به تائید رسید و آماده ارائه به هیات عالی نظارت برای تصویب گردید.

عدل طلب تصریح کرد: اساسنامه ها و دستورالعمل های اجرایی پس از تصویب هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی به عنوان رئیس هیات عالی نظارت جهت اجرا ابلاغ خواهد گردید.

وی در خصوص ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی گفت: این ساختار جدید بر مبنای تشکیل اتحادیه های صنفی کشاورزی شهرستان در هفت رشته زراعت، باغداری، اموردام، طیور وماکیان، آبزی پروری شیلات، منابع طبیعی و خدمات و صنایع تبدیلی کشاورزی خواهد بود. با تشکیل اتحادیه های صنفی کشاورزی در سطح شهرستان اتاق اصناف کشاورزی شهرستان با حضور اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی کشاورزی تشکیل می گردد. اتاق اصناف کشاورزی ایران نیز با حضور نمایندگان منتخب هیات رئیسه اتاق اصناف کشاورزی شهرستانها و نمایندگان وزارت خانه های جهاد کشاورزی ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی وزارت نیرو، شکل خواهد گرفت.

مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خاطر نشان کرد: به موازات تشکیل نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ساختار نظارتی آن در قالب هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران با حضور وزرای جهاد کشاورزی ( رئیس ) کشور، دادگستری، صنعت معدن و تجارت، بهداشت درمان آموزش پزشکی، نیرو ، تعاون کار و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی صنایع ومعادن کشاورزی ، اتاق اصناف ایران و نظام صنفی کشور تشکیل و دبیرخانه آن در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مستقر گردید. در سطح شهرستان نیز کمیسیون های نظارت براصناف کشاورزی با ترکیب متناظر هیات عالی نظارت تشکیل خواهد شد.

عدل طلب در پایان در خصوص اجرایی شدن برنامه ها در سطح ملی بیان نمود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در یک بازه زمانی ۲ ساله تعداد ۱۲۰۰ اتحادیه صنفی کشاورزی و ۴۲۰ اتاق اصناف کشاورزی درسطح شهرستان تشکیل و همزمان در کلیه شهرستانها کمیسیون های نظارت بر اصناف کشارزی نیز شکل خواهند گرفت.


  سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی منصوب شد

در حکمی از سوی کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی، علیرضا غنی‌زاده به سمت سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در بخشی از این حکم آمده است: امید است با استعانت از خداوند متعال و همکاری نیروهای متخصص و متعهد آن سازمان در نیل به اهداف بخش کشاورزی گام های موثر بردارید.

مراسم معارفه علیرضا غنی‌زاده سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی و تقدیر از حسین شیرزاد مدیرعامل سابق این سازمان عصر روز سه شنبه 6 خرداد ماه 1398  با حضور عباس کشاورز مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از مدیران ارشد این وزارت برگزار شد.

مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی در این مراسم، اجرای کشاورزی قراردادی، تقویت زنجیره تولید به ویژه در محصولات زراعی و باغی و حمایت از تشکل های تخصصی کشاورزی را از مهمترین وظایف سازمان مرکزی تعاون روستایی برشمرد.

علیرضا غنی زاده پیش از این مدیر عامل مجتمع اقتصادی هلدینگ توسعه کشاورزی و دامپروری کمیته امداد امام خمینی و  نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی از حوزه ارومیه بوده است.


  وزیر جهاد کشاورزی: به تشکلهای کشاورزی افتخار می کنم

نشست هم اندیشی وزیر جهاد کشاورزی با تشکل ها، اتحادیه ها و انجمن های بخش کشاورزی در روز شنبه سوم خرداد ماه 1399 برگزار شد.

وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه تصریح کرد: ما افتخار داریم که در کنار تشکل‌ها باشیم تا در تصمیم‌گیری‌ها با هم مشورت کنیم و بتوانیم با همراه شدن با هم از تولیدکننده دفاع کنیم.

دکتر کاظم خاوازی درباره واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی اظهارداشت: واگذاری ها باید با جزئیات اتفاق بیفتد و ما هم سعی می‌کنیم تا جایی که امکان دارد واگذاری‌ها را پیگیری کنیم.

وی در این جلسه اعلام نمود: از آنجایی که وزارت جهاد کشاورزی در ستاد تنظیم بازار تنها یک عضو از ۱۴ عضو بوده و تصمیم‌گیری‌ها بیشتر معطوف به مصرف‌کننده است، پیشنهاد اجرایی شدن تشکیل ستاد تنظیم بازار در حوزه نهاده های دامی در وزارت جهاد کشاورزی را به هیئت دولت ارائه دادیم که توسط معاون اول رئیس‌جمهوری تایید شد.

تنظیم از منابع خبری رسانه ها


  ** فراخوان مقاله **

فراخوان مقاله

(به مناسبت 22 مرداد روز ملی تشکلها و مشارکت اجتماعی)

نظام صنفی کشاورزی؛ تحول در ساختارها در دهه دوم فعالیت

دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به عنوان متولی امور سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت، حمایت و نظارت بر شبکه تشکل ها و صنوف بخش کشاورزی در نظر دارد تا از طریق فراخوان دریافت مقاله در موضوع نظامهای صنفی کارهای کشاورزی با تمرکز بر رویکردهای استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و شیوه های بهبود فعالیت ها و اثر بخشی امور بستری مناسب جهت هم اندیشی و تبادل اطلاعات، ارایه ایده ها و تجارب فنی و اجرایی فعالان این فراهم نماید.

در همین راستا از تمامی کارگزاران و کارشناسان بخش دولتی، اعضای هیات مدیره نظامهای صنفی کشاورزی، کشاورزان، پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و تمامی علاقمندان در اقصی نقاط کشور دعوت به عمل می آید دستاوردهای دانشی، تجربی، فکری و راهبردی خود را در این حوزه در قالب مقاله ارائه نمایند.

*اهداف:

بررسی چالش ها و سیاست های اجرایی و عملیاتی در حوزه نظام صنفی کشاورزی؛ تبیین شرایط و الزامات استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی؛ بررسی تأثیر نظام صنفی کشاورزی در توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی.

*محورها

-نظام صنفی کشاورزی ارزیابی وضعیت ده ساله (در حوزه ها و زمینه های مختلف به صورت کلی یا موردی)

-دستاوردها و نقاط قوت، چالش ها و نقاط ضعف(گذشته و پیش رو) نظام صنفی کشاروزی

-فرصتها و رویکردهای جدید نظام صنفی کشاورزی

-تأثیرگذاری نظام صنفی کشاورزی در توسعه کشاورزی و بهبود کمی و کیفی تولیدات بخش

-ارزیابی و توسعه تعاملات نظام صنفی کشاورزی (با اعضا و سایر ذینفعان و با نهادها و دستگاههای مرتبط)

-ارزیابی فرآیند ارائه خدمات و انجام فعالیتها در نظام صنفی کشاورزی

-نحوه و شیوه های اجرای آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی(ساختار اصلاحی و جدید)

-ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی (الزامات و زمینه سازی استقرار)

-پیش بینی پیامدهای استقرار ساختار جدید در نظام صنفی کشاورزی

-شیوه های تعامل دستگاههای اجرایی و نظام صنفی کشاورزی در استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی

-تجارب توسعه آموزش و ارتقای توانمندی های نیروی انسانی اعضا و ارکان و کارکنان نظام های صنفی کشاورزی

-و سایر موارد مرتبط با نظام صنفی کشاورزی        

 *برای کسب اطلاعات بیشتر در حوزه نظام صنفی کشاورزی به پایگاه اطلاع رسانی تشکلها و صنوف کشاورزی مراجعه فرمایید.

 *مقالات ارائه شده بین 7 تا حداکثر12صفحهA4 در قالب فایل ورد با متن قلم لوتوس14 و عناوین سرفصلها با قلم لوتوس12Bold نوشته شوند. سرفصل های مقاله تنظیمی علاوه بر سرفصل های متناسب با موضوع مشتمل بر "عنوان، اسامی نویسنده یا نویسندگان، چکیده، مقدمه، بیان مسأله(اهمیت و ضرورت)، روش جمع آوری اطلاعات(روش تحقیق)، تبیین نظری موضوع یا پیشینه، نتیجه گیری و پیشنهادها و فهرست منابع باشد.

*مهلت ارسال مقالات تا 22 مرداد ماه 1399 می باشد.

* مقالات پذیرفته شده در پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی منتشر خواهند شد و به صورت مجموعه مقالات به چاپ خواهند رسید.

*به مقالات برگزیده جوایز نفیس و ارزنده ای تعلق خواهد گرفت و در فصلنامه تعاون و روستا نیز منتشر خواهند شد.

*ارسال مقاله:

فایل ورد مقالات تهیه شده به پست الکترونیک دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد به آدرسtashakolha@corc.ir  ارسال گردد. تلفن همراه برای تماس یا اطلاع رسانی ضروری در ایمیل ارسالی ذکر شود.

در صورت نیاز با تلفن: 88383067-021 ؛ 88383068-021دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد تماس حاصل فرمایید.