تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    واگذاری امورات خدمات بخش دولتی در بخش کشاورزی به نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان

در راستای تحقق حقوق و وظایف نظام صنفی کشاورزی و تاکید وزیر جهاد کشاورزی و رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور مبنی بر لزوم انتقال وظایف تصدیگری بخش دولتی به صنف کشاورزی، طی تعاملات پیوسته نظام صنفی کشاورزی و تعاون روستایی استان اصفهان با سازمان جهاد کشاورزی این استان و طی توافقات حاصله در پی نشست های متعدد نظام صنفی با رئیس جهاد کشاورزی استان اصفهان، تعداد 27 عنوان از وظایف تصدیگری بخش دولتی و خدمات قابل ارائه به فعالان بخش کشاورزی به نظام صنفی کشاورزی واگذار گردید.   

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، تعدادی از 27 عناوین وظایف واگذار شده به نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان عبارت است از: امورات مربوط به بیمه تامین اجتماعی، بیمه محصولات کشاورزی، معافیت های مالیاتی، مخابرات، امورات مربوط به خرید تضمینی، دریافت نهاده ها، سوخت، گاز، برق کشاورزی، یارانه، مباحث حقابه، کفالت در قوه قضاییه، عقد قرارداد کارخانجات صنایع تبدیلی، تسهیلات بانکی اعم از سرمایه در گردش، تسهیلات تجهیز و نوسازی، گواهی فعالیت برای بخش کشاورزی به منظور عضویت در اتاق بازرگانی و دریافت کارت بازرگانی و ... .

گفتنی است یکی از نتایج حاصل و به دنبال این تعاملات و توافقات، صدور بخشنامه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در خصوص شرط ارائه خدمات بخش کشاورزی صرفاً با ارائه پروانه فعالیت معتبر نظام صنفی کشاورزی خطاب به مدیران کل ادارات تابعه جهاد کشاورزی شهرستان ها بود که در مورخ 9/6/1398 صادر گردید.


اعضای حاضر در جلسات مذکور را آقایان مهرداد مراد مند رئیس جهاد کشاورزی استان اصفهان، اسفندیار امینی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان، رحمت اله نوروزی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان، قاسم سلیمان پور مسئول امور تشکلها سازمان تعاون روستایی استان اصفهان، سعید بیدرام دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی شهرستان شاهین شهر و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان، احمدرضا محجوب عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان و خانم مهتاب مرادی قائم مقام نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان تشکیل می دادند.


    کتاب قانون نظام صنفی کشور با آخرین اصلاحات مصوب 12/6/ 1392

انطباق آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی با قانون نظام صنفی كشور یکی از الزامات اصلی اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی مصوب 1397/9/25 هیات دولت بوده است که اصلاح ساختار مدیریت اجرایی نظام صنفی كشاورزی و تسهیل در انجام امور و وظایف نظام صنفی كشاورزی، فراهم سازی عضویت و حضور فعال تر و تخصصی تر نظام صنفی در مراكز تصمیم گیر و تصمیم ساز كشور اعم از اجرایی و قانون گذار و همچنین ایجاد ساختار صنفی مبتنی بر تقسیمات كشوری و شناسایی واحد صنفی را مد نظر قرار داده است.

بدین منظور برای آشنایی هر چه بیشتر مسئولین و کارگزاران امور تشکل ها و نظام های صنفی کشاورزی، متن کتاب قانون نظام صنفی کشور با آخرین اصلاحات مصوب 1392/6/12 ارائه می شود:

دانلود PDF کتاب قانون نظام صنفی کشور با آخرین اصلاحات مصوب 12/6/ 1392