تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    اجرای ابلاغیه وزیر جهادكشاورزی توسط نظامهای صنفی كشاورزی /نظام صنفی كشاورزی استان اصفهان(بخش نخست)

سابقه: وزیر جهاد کشاورزی طی ابلاغیه شماره 9791/02 مورخ 6/4/94 در مكاتبه با معاونین، روسای سازمان جهاد کشاورزی استان ها و سازمان های مجموعه وزارت جهاد كشاورزی، ضمن ابلاغ موضوع اعتبار پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی به عنوان مدرك معتبر شغلی، بر موارد مهمی در باره فعالیت های نظام صنفی كشاورزی تاكید نمود تا مورد پیگیری نظام ها قرار  بگیرد.

"تقویت فنی و علمی نظام های صنفی به منظور حضور فعال و موثر و بهره مندی از نظرات آنها در بخش كشاورزی، حضور نمایندگان نظام های صنفی كشاورزی در مجامع، شوراها، جلسات و كارگروه های تخصصی بخش كشاورزی و حمایت و توانمندسازی نظام صنفی در  اجرای وظایف و ماموریت های غیرحاكمیتی بخش كشاورزی" از جمله موارد اشاره شده در این ابلاغیه بود.

در مطالب گذشته تنظیم شده در این پایگاه اطلاع رسانی، گزارش هایی در باره اقدامات بخش دولتی(تعاون روستایی) برخی از استان ها در پیگیری مفاد ابلاغیه مذكور ارائه شد.

در مطلب حاضر، گزارش خلاصه شده ای از اقدامات نظام های صنفی كشاورزی(نظام صنفی كشاورزی استان اصفهان) كه در ذیل ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی انجام گرفته، منعكس می شود. با توجه به برنامه ریزی دقیق و پیگیری های مستمر انجام یافته و تعاملات مثبت و سازنده نظام صنفی كشاورزی استان اصفهان با مجموعه جهاد كشاورزی، سازمان تعاون روستایی، استانداری و دیگرسازمانهای مرتبط، شیوه روش به كار آمده قطعا می تواند به عنوان یك الگو مورد استفاده نظام های صنفی كشاورزی قرارگیرد.

.............................

1-انتشار ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی در موضوع نظام صنفی كشاورزی مورخ 6/4/94

2-ارسال ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی توسط نظام صنفی استان به ارگان ها و نهادهای مختلف در سطح استان و نظام های صنفی شهرستان به همراه درخواست عملیاتی كردن موضوعات ابلاغیه طی مكاتبه با رئیس جهاد كشاورزی استان در مورخ 13/4/94

3- مكاتبه نظام صنفی كشاورزی استان با دبیران نظام صنفی كشاورزی شهرستان ها در مورخ 14/4/94

موضوع: شرح و تفكیك موارد مطرح شده در ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی به همراه تذكر تشكیل جلسات كافی دبیر و هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی شهرستان ها با مدیران جهاد كشاورزی، فرماندار و دیگر نهادهای مرتبط.

مشاهده و دانلود مكاتبه

4-برگزاری جلسه نظام صنفی كشاورزی با رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان در 26/8/94 .

موضوع جلسه: هماهنگی و برنامه ریزی در راستای حمایت و توانمندسازی نظام صنفی كشاورزی استان در دو محور: - حضور نظام صنفی در مجامع،‌شوراها و كارگروه های تخصصی - انجام امور غیرحاكمیتی و قابل پیگیری در بخش كشاورزی توسط نظام صنفی كشاورزی

5- برگزاری جلسه نظام صنفی كشاورزی با مدیر هماهنگی ترویج كشاورزی سازمان جهاد كشاورزی استان در مورخ 1/9/94

6-ابلاغ رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان به شهرستان ها با موضوع: عضویت نظام صنفی كشاورزی در 17 مورد مجامع، شوراها و كارگروه های تخصصی از جمله: ستاد بیمه و ستاد تنظیم بازار محصولات كشاورزی، شورای كشاورزی برنامه ششم استان، كارگروه آب و كشاورزی شهرستانها،كارگروههای پدافند غیرعامل، اقتصاد مقاومتی، اموردام، ستاد مدیریت تلفیقی آفات و ستاد مبارزه با سن غلات، كمیته بهداشت كشاورزی، كمیته های تخصصی زراعت و باغبانی،كمیته انتخاب نمونه ها، كمیته هواشناسی كشاورزی و... و همچنین 12 مورد واگذاری و انجام وظایف امور غیر حاكمیتی در بخش كشاورزی به نظام صنفی كشاورزی از جمله: ترویج محصولات سالم برای اعضای نظام صنفی، صدور پروانه فعالیت برای حوزه صنایع تبدیل و تكمیلی، مشاركت نظام صنفی در حوزه ارزیابی بیمه كشاورزی، نظارت بر علمیات آبرسانی سیار مزارع و باغات و... در مورخ 12/9/94

7-برگزاری جلسه مشترك نظام صنفی و مدیریت تعاون روستایی استان در مورخ 12/9/94

موضوع جلسه: پیگیری مصوبات جلسه با جهاد كشاورزی استان در خصوص اجرای امور غیر حاكمیتی وقابل پیگیری در بخش كشاورزی توسط نظام صنفی كشاورزی.

8-مكاتبه نظام صنفی كشاورزی استان با دبیران اجرایی نظام صنفی كشاورزی شهرستان ها در مورخ 15/9/94

(رونوشت ها به: مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی، رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، روسای جهاد كشاورزی و تعاون روستایی استان، مدیر هماهنگی ترویج استان)

موضوع: ارسال تصویر ابلاغ رئیس جهاد كشاورزی استان به همراه موارد انتظارات و ارائه برنامه اجرایی به نظام صنفی كشاورزی شهرستان ها برای عملیاتی نمودن ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی

مشاهده و دانلود مكاتبه