تعامل سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور و دفتر امور تشكلهای كشاورزی برای طبقه بندی و استانداردسازی بین المللی مشاغل كشاورزی

جلسه بررسی و تشریح روش های كدگذاری، طبقه بندی و استانداردسازی بین المللی مشاغل بخش كشاورزی با حضور عضو هیات مدیره سازمان مركزی تعاون روستایی ایران، رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی، مدیركل دفتر طرح و برنامه های درسی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور، روسای گروه ها و كارشناسان دفتر امور تشكل های كشاورزی در روز شنبه دهم بهمن ماه جاری برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی در ابتدای این جلسه گفت: تاكنون در زمینه شیوه ها و مكانیسم های احصاء، شناسایی و كدگذاری مشاغل بخش كشاورزی زمینه های همكاری با سازمان فنی و حرفه ای كشور فراهم بوده و پس از این مرحله نیاز است تا در این تعامل و برنامه ریزی به تعریف استانداردهای مهارتی مشاغل برای بخش كشاورزی دست یابیم.

دكتر عبدالرضا مسلمی تاكید كرد: ارتقاء بینش و دانش مهارتی شاغلان بخش كشاورزی در نهایت توسعه پایدار را در پی خواهد داشت.

سپس مدیركل دفتر طرح و برنامه های درسی سازمان فنی و حرفه ای كشور با اشاره به این كه طبقه بندی مشاغل می باید بر مبنای استانداردهای بین المللی باشد افزود: در این زمینه دو طبقه بندی استاندارد موجود است:  isco (طبقه بندی استاندارد بین المللی مشاغل یا حرفه ها) و isced  (طبقه بندی استاندارد بین المللی آموزش).

مهندس موسوی اظهار داشت: isco به منزله شالوده و بنیان هر نظام شغلی محسوب می شود و دارای ده سطح: مدیران، متخصصان، تكنسین ها و غیره است كه در آن، یك گروه اصلی با عنوان" كاركنان ماهر بخش ماهیگیری، جنگلداری و كشاورزی" در گروه ششم تعریف شده است. در این استاندارد، چهار سطح مهارتی به عنوان توانایی انجام دادن كارها و وظایفی از شغل تعریف می شود و همچنین بالاترین سطح مهارتی در حوزه مربوط به كشاورزی قرار دارد. این رده بندی بر اساس نیاز و به منظور ساماندهی مشاغل بعنوان بهترین سیستم شناخته می شود.

وی در ادامه گفت: isced  یك طبقه بندی چند منظوره در حوزه آموزش است و مشخص می كند برای ورود هر شخص در هر شغل، به چه مدركی نیاز است و صلاحیت حرفه ای افراد را مشخص می نماید.

عضو هیات مدیره سازمان مركزی تعاون روستایی ایران نیز در این جلسه گفت: از آغاز طرح تشكیل و راه اندازی نظام صنفی كشاورزی، هدف مهم این بوده است كه هم كشاورز و هم مشاغل بخش كشاورزی هویت دار و شناسنامه دار شوند. نظام صنفی برای شناسایی این مشاغل، ساز و كارهای مربوطه به خود را دارد و احراز صلاحیت شغلی در قوانین نظام صنفی كشاورزی جزو وظایف این نظام تعریف شده است.

مهندس مهدی كلاته رحمانی افزود: در موضوع هر دو سیستم استاندارد شغلی و مهارتی مطرح شده در این جلسه می توان نرم افزارها و بانك اطلاعات نظام صنفی كشاورزی را به یكدیگر ارتباط دارد و این از ویژگی ها و تمایز صنف است كه منجر به افزایش بهره وری نیز می شود.

وی با تاكید بر ضرورت آموزش بر مبنای نیاز اضافه نمود: با توجه به رویكرد سازمان آموزش فنی و حرفه ای در لحاظ  و تلفیق مفاهیم بازار و تولید و فروش در كنار بحث های آموزشی، از طریق ظرفیت های نظام صنفی می توان به ارائه آموزش های بازار محور نائل آمد.

مهندس محمدشفیع ملك زاده رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در این جلسه ضمن اشاره به نتایج شناسایی مهارت های شغلی و ارتقاء‌ شغل و حرفه بر اساس سیستم های استاندارد آموزش، پیشنهاد نمود كه در آینده و از طریق تعیین استانداردهای بین المللی شغلی و حرفه ای، صلاحیت های حرفه ای را نیز در صدور پروانه فعالیت مشخص نمود.

گفتنی است مدیركل دفتر طرح و برنامه های درسی سازمان فنی و حرفه ای كشور در پایان این نشست پیشنهاد نمود تا نمایندگان دفتر امور تشكل های كشاورزی و نظام صنفی كشاورزی كشور طی جلسه با روسای گروه های مربوطه سازمان فنی و حرفه ای كشور در ارتباط با مباحث كدگذاری و طبقه بندی مشاغل و حرفه ها و تعیین سطوح مهارتی بر اساس این استانداردهای بین المللی به تبادل نظر بپردازند و در این زمینه نیاز است عناوین حرفه ها و تعداد شغل های بخش كشاورزی در اختیار باشد.