معاون دفتر امور تشكلها در گردهمایی نظامهای صنفی كشاورزی استان خراسان جنوبی: آشنایی با قوانین و مقررات از ضرورتهای كار اعضای هیات مدیره نظامهای صنفی است

گردهمایی آموزشی توجیهی اعضای هیئت مدیره شهرستانهای استان خراسان جنوبی روز 27دیماه سال جاری در شهرستان فردوس برگزار شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، این گردهمایی به همت نظام صنفی كشاورزی شهرستان فردوس برگزار و در آن علاوه بر اعضای هیئت مدیره نظامهای صنفی شهرستانهای استان، معاون دفتر امور تشكلها، رئیس اداره حمایت و توانمندسازی تشكلها، مدیر جهادكشاورزی شهرستان،معاون سرپرستی بانك كشاورزی استان، نماینده فرمانداری شهرستان، مسئول امور تشكلهای استان و رئیس تعاون روستایی شهرستان حضور داشتند.

 

در این گردهمایی كه با مدیریت نظام صنفی كشاورزی شهرستان فردوس برگزار شد دبیر اجرایی نظام صنفی این شهرستان اعلام داشت: با توجه به محدودیتهای منابع كشاورزی اعم از آب و خاك لازم است این منابع مدیریت شود و با توجه به تعدد مالكین خرده پا مدیریت آن دچار مشكلات زیادی است. مدیریت نظام صنفی در شرایطی در این شهرستان اعمال می شود كه بیش از 80درصد كشاورزان خرده پا می باشند.

 

در ادامه گردهمایی مدیر جهادكشاورزی شهرستان فردوس ضمن اشاره به توانمندی های بخش كشاورزی در شهرستان تحت مدیریت خود اعلام داشت: نظام صنفی زبان گویا و سخنگوی بخش كشاورزی است و علاوه بر آن این نظام وظیفه دارد نسبت به توسعه كشاورزی در شهرستانهای تحت پوشش خود اهتمام جدی و توجه داشته باشد.

 

مهندس مهمیز حضور نظام صنفی را در مسایل بخش كشاورزی و ورود آن به حوزه های مختلف از جمله آب را به نحوی دانست كه امكان اعمال مدیریت بر این حوزه توسط نظام صنفی وجود داشته باشد. وی پیشنهاد نمود كه نظام صنفی در زمینه توزیع منابع اعتباری بخش كشاورزی می تواند به نحو مؤتری عمل نماید.

 

مهندس قاسمی معاون سرپرستی بانك كشاورزی استان خراسان جنوبی در ادامه این گردهمایی اعلام داشت: پروانه های نظام صنفی به عنوان پروانه فعالیت و نه به عنوان سند مالكیت در بانك كشاورزی پذیرفته می شوند. وی افزود: پروانه داران نظام صنفی نیز می توانند با پروانه خود ضامن وام گیرندگان بانك شوند.

 

معاون دفتر امور تشكلهای كشاورزی در این گردهمایی یكی از ضرورتها برای اعضای هیئت مدیره نظامهای صنفی كشاورزی را آشنایی آنها با قوانین و مقررات این نظام و رعایت آن در كلیه مراحل كاری عنوان داشت.

 

ادیب ضمن تأكید بر اینكه پیگیری لازم باید برای تحقق بیمه كشاورزان صورت گیرد، افزود: اما تنها هدف نظام صنفی نباید به این امر معطوف باشد و نقشها و وظایف نظام صنفی گسترده تر از آن می باشد.

رئیس گروه حمایت و توانمندسازی دفتر امور تشكلهای كشاورزی نیز در این جلسه ضمن معرفی قوانین و مقررات نظام صنفی كه در حال حاضر مشتمل بر 8 مورد می باشد اعلام داشت: بخشی از كاركردهای نظام صنفی كه حاصل تلاشها و زحمات آنهاست پنهان می باشد و لازم است توسط این كاركردها به نحو مقتضی هم به كارگزاران دولتی و هم به كشاورزان اطلاع رسانی شود.

 

شفیعی ضمن تأكید بر رعایت مقررات مالی و اداری در نظامهای صنفی، پرداخت سهم 15درصد استان وسهم 5درصدنظام كشور برای انجام وظایف نظام صنفی در سطوح بالاتر برای انجام امور را مورد توجه قرار داده و اعلام داشت: چگونه می توان از نظام صنفی كشور انتظار كار و فعالیت و پیگیری امور را داشت در حالی كه شما نظامهای صنفی شهرستان سهم نظامهای بالادستی را پرداخت نكرده اید، لذا برای انجام امور ضروری است صرف نظر از میزان دریافتی های نظام صنفی، سهم نظام های بالادستی بر اساس همان مقرراتی كه نظام تشكیل شده است و بر مبنای همان مقررات به موقع پرداخت شود.