در دومین جلسه شورای راهبردی نظام صنفی كشاورزی استان سمنان تاكید شد: ضرورت ارتقای ظرفیت و توانایی نظام صنفی

دومین جلسه شورای راهبردی نظام صنفی كشاورزی استان سمنان با حضور رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی، مدیر سازمان های جهاد كشاورزی و تعاون روستایی استان سمنان، رئیس گروه ساماندهی و سازماندهی دفتر امور تشكل های كشاورزی و نمایندگان نظام های صنفی كشاورزی شهرستان ها و استان سمنان روز 23 دی ماه 94 برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مدیر كل دفتر امور تشكل های كشاورزی با اشاره به سطح پوشش 31 درصدی بهره برداران استان سمنان در نظام صنفی گفت: انتظار است تا پایان برنامه ششم توسعه با هماهنگی ها، تعاملات و توانمندی های نظام صنفی استان، این پوشش به رقم 60 درصدی نزدیك شود.

تبادل تجربیات نظام های صنفی

دكتر عبدالرضا مسلمی افزود: پیشنهاد می شود كه نظام صنفی در راستای توانمندسازی نسبت به برگزاری نشست های ملی و منطقه ای برای تبادل تجربیات نظام های صنفی در سطوح مختلف و بصورت كاملا تخصصی برای دبیران اجرایی، بازرسین و روسای هیات مدیره برنامه ریزی و اقدام داشته باشد.

وی همچنین بر استفاده از نرم افزارهای مناسب مالی بویژه سیترا در امور حسابداری نظام های صنفی و نیز انجام حسابرسی سالیانه و حسابرسی عملیاتی برای افزایش شفافیت عملكرد نظام ها و ارائه گزارش به دستگاه های ناظر دولتی و نظام های صنفی بالا دست تصریح كرد.

آموزش دبیران اجرایی

مدیر كل دفتر امور تشكل های كشاورزی اظهار داشت: بهتر است نظام های صنفی برای موضوع آموزش دبیران اجرایی به عنوان افرادی كه در مركز تعاملات و بحث های اجرایی نظام صنفی با دستگاه های مختلف قرار دارند، وقت بگذارد و هزینه نماید. در همین مورد دفتر امور تشكل های كشاورزی دوره های آموزشی برای دبیران اجرایی در حوزه اجتماعی- رفتاری آنان با كشاورزان و مخاطبان و نیز در حوزه عملیاتی مناسب با وظایف اساسنامه ای و آیین نامه ای دبیران اجرایی طراحی می كند.

ظرفیت و عملكرد نظام صنفی

مسلمی با اشاره به ضرورت ارتقای ‌ظرفیت و توانایی نظام های صنفی كشاورزی افزود: افزایش پوشش كشاورزان در نظام صنفی ارتباط مستقیم با ظرفیت و عملكرد نظام صنفی در جهت حمایت و دفاع قانونی از حقوق كشاورزان، چانه زنی و تعاملات، اولویت بندی نیازهای كشاورزان و غیره دارد.

همگرایی بین اعضای هیات مدیره نظام های صنفی

وی با اشاره به ضرورت همگرایی درونی بین هیات مدیره نظام های صنفی شهرستان ها خاطر نشان كرد: مطالبات بسیاری برای كشاورزان و بخش كشاورزی وجود دارد كه دستگاه ها مجاز به ارائه آن هستند و نظام صنفی به صورت سیستمی به سراغ تامین آنها باید حركت كند.