تبلیغات

ابزار هدایت به بالای صفحه

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی
پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی

یکی از کاندیداهای ریاست نظام صنفی کشاورزی کشور در گفتگو با خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا ) گفت: از آنجا که نظام صنفی بخش کشاورزی جزو جدیدترین نظامهای صنفی تشکیلشده در بخش کشاورزی است، تأمل صورتگرفته برای انتخاب رئیس نظام صنفی که باید عقبماندگی تاریخی بخش کشاورزی در حضور از مراکز تصمیمگیر را جبران کند، طبیعی است.

 

سید موسی رهنمایی افزود: بخش کشاورزی همپای بخش اصناف و بازرگانی باید در مراکز تصمیمگیری کلان کشور نظیر ستادهای تعرفهگذاری، کمیتههای تشکیلشده در وزارتخانههای مختلف حضور داشته و در کنار وزیر جهاد کشاورزی، خط مشی موجود در بخش کشاورزی را دنبال کند.

 

وی خاطرنشان کرد: با تشکیل نظام صنفی بخش کشاورزی، نمایندهای از بدنه کشاورزی کشور در همه مراکز تصمیمگیر حضور دارد که باید مصالح بخش کشاورزی را با علم به شرایط موجود و اطلاع از وضعیت فعلی راهبری کند.

 

گفتنی است آقایان مسعود اسدی، سید موسی رهنمایی و محمد شفیع ملک زاده، سه منتخب ریاست نظام صنفی کشاورزی کشور هستند که پس از انتخابات شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی به وزیر جهاد کشاورزی معرفی شدند.ارسال در تاریخ سه شنبه 9 اسفند 1390 توسط گروه كارشناسان كشاورزی