تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    بررسی و تبیین برنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در حوزه صنوف و تشکلهای مردم نهاد در جلسه رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با دفتر صنوف و تشکلها

جلسه مشترک رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با معاون توسعه تعاونی ها و تشکل ها، مدیرکل، معاونین و روسای ادارات دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در روز شنبه ششم دی ماه ۱۳۹۹ به منظور بررسی و تحلیل برنامه ها و سیاست های اجرایی در حوزه تشکل ها و نظام های صنفی کشاورزی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در این جلسه گفت: نظام صنفی کشاورزی، سرمایه اجتماعی بخش کشاورزی است که باید برای تحقق این ثروت اجتماعی، به عنوان سخنگوی بخش عظیم بهره برداران و تولیدکنندگان در ابعاد کلان و مقیاس های سراسری که تفکر بزرگ داشته باشد اقدام شود.

مهندس طهماسبی افزود: نیاز است تا نظام های صنفی کشاورزی در کلیه سطوح از ملی تا بخش شهرستان دارای یک سخنگو و مسئول مستقیم رسانه ای با رسانه های جمعی کشور بوده و با بیان قوی، زمینه سازی و ذهن سازی موضوعی برای تمرکز بر خواسته ها و مطالبات در جهت تقلیل مسائل بخش کشاورزی داشته باشند. با اتکا به شبکه های خوشه ای و غیر منسجم در این امر نمی توان راه به جایی برد.

وی همچنین بر لزوم شفافیت عمل و پایش مرتب تشکل های تحت پوشش سازمان برای جلوگیری از انحرافات از وظایف و ماموریت های محوله، اعتبار افزایی پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی در تمامی ادارات، انجام مطالعات و ارزیابی ها در خصوص سازماندهی تشکل ها و انجمن های تخصصی، لزوم آینده پژوهیدر برنامه ها و سیاست های، بهره مندی از تجارب استان ها و اتخاذ راهکارها برای تقویت عملکردها، تعیین اقدامات و پیگیری انجام آنها در سطح استانها، بهره گیری از پیشکسوتان و نیروهای فعال در نظام های صنفی و ... تاکید کرد.

مدیرعامل سازمان بر تحلیل و ارزیابی مسایل استانها با توجه به شرایط حاکم بر هر یک از آنها را مورد توجه قرار داده و تأکید کردند برای استانها سهم کاری و نوع فعالیتها تعیین شود و موظف باشند در این زمینه گزارش ارایه نمایند.

رئیس هیئت مدیره سازمان در حوزه نظارت بر تشکلها و عنوان داشتند پایش هر روز تشکلها نیاز است تا از وظایف و مأموریتهای خود منحرف نشوند و در این زمینه مکانیزمهایی ایجاد شود که شفافیت مستمر در کار و فعالیت آنها ایجاد شود.

گفتنی است در آغاز این جلسه مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد گزارش مختصری از اقدامات و برنامه ها در خصوص تشکلها و نظام صنفی کشاورزی به عنوان پروژه هاییفرا سازمانی و فراوزارتی، رویکرد دفتر در نحوه تعامل با صنوف و تشکل های کشاورزی و برنامه ریزی استقرار اصلاحیه آیین نامه و ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی ارائه نمود.

معاون توسعه تعاونی ها و تشکل ها ضمن اشاره به موضوع ارتقای ظرفیت و توانمندسازی تشکل های مردمی و غیردولتی دربخش کشاورزی در سیاست های وزارت جهاد کشاورزی، استفاده از ظرفیت های خبرگان کشاورزی در توسعه فعالیت اتحادیه ها و تعاونی های کشاورزی کشاورزی را مورد توجه و اشاره قرار دادند.

در ادامه اعضای هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی بر لزوم تقویت حضور نظام صنفی کشاورزی در مجامع قدرت و سیاستگذاری بخش کشاورزی، توجه به بحث های مطالعاتی در موضوع تشکل ها، نیاز به تقویت ارتباطات و تعاملات شبکه و دفاتر تخصصی سازمان تاکید داشتند.

اعضای حاضر در این جلسه را آقایان طهماسبی رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل، پریچهر، لیاقتی، اصغرزاده اعضای هیاتمدیره، امجد مشاور سازمان، رحمانی مدیرکل دفتر مدیرعامل،شاه پسند معاون توسعه تعاونی ها و تشکل ها، عدل طلب مدیرکل، ادیب و کرمی مقدم معاونین، حسینی، سلمان، دادجو و شفیعی روسای ادارات دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد تشکیل می دادند.