تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    ابلاغ قانون اصلاح قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی از سوی رئیس جمهور/ رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور و خبرگان کشاورزی عضو شورا
.

رئیس جمهور در نامه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی، "قانون اصلاح قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی" را جهت اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در نامه رئیس جمهور به وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی، آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست "قانون اصلاح قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی" که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۸۰/۶۷۸۲۶ مورخ 12/9/1399 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

بنا به قانون اصلاح قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی مقرر گردیده است که شورای قیمت گذاری و سیاست گذاری محصولات اساسی کشاورزی مرکب از : 1-وزیر جهادکشاورزی؛ (رئیس شورا برابر با ماده(۱۴) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی)،۲ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ ۳ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ ۴ـ رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور؛ ۵ ـ رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران؛ ۶ ـ رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی؛ ۷ـ دو نفر کشاورز خبره ( خبرگان کشاورزی) با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم ۸ ـ دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست (بعنوان ناظر بدون حق رأی به انتخاب مجلس شورای اسلامی)؛ قیمت محصولات کشاورزی را تعیین کنند.

متن قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی بدین شرح است:

ماده۱ ـ تبصره (۱) ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۲۱/ ۶/۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۱ـ به‌ منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، «شورای قیمت‌ گذاری و اتخاذ سیاست‌ های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود با وظایف و ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ وظایف:

۱ـ تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن معیارهای زیر:

۱ـ ۱ـ هزینه‌ های واقعی تولید و سود متعارف؛

۲ـ ۱ـ حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی؛

۳ـ ۱ـ آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران؛

۴ـ ۱ـ هزینه تمام ­شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه‌های حمل و نقل، تعرفه‌ های وارداتی، هزینه‌های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‌های مترتب بر واردات محصول مشابه؛

۲ـ

۱ـ ۲ـ تعیین نحوه خرید توسط بخش دولتی؛

۲ـ ۲ـ تعیین نحوه خرید توسط بخش غیردولتی از جهت میزان و سهمیه خرید، خرید حداقل به قیمت تضمینی تعیین‌شده، نحوه حمل و نقل و سایر موارد مرتبط که نیاز به هماهنگی بین بخشهای دولتی و غیردولتی دارد؛

۳ـ تعیین نوع و میزان انواع ابزارهای حمایتی از جمله تسهیلات، کمکهای بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات، یارانه انواع نهاده‌ها و عوامل تولید؛ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه

۴ـ تعیین سیاست‌های اجرائی صادرات و واردات محصولات اساسی کشاورزی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه؛

ب ـ ترکیب شورا:

۱ـ وزیر جهادکشاورزی؛ (رئیس شورا برابر با ماده(۱۴) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی)

۲ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی؛

۳ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛

۴ـ رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور؛

۵ ـ رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران؛

۶ ـ رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی؛

۷ـ دو نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم

۸ ـ دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست (بعنوان ناظر بدون حق رأی به انتخاب مجلس شورای اسلامی)؛

ماده۲ ـ تبصره (۲) ماده‌واحده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره۲ ـ جلسات شورا با دعوت وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر می­باشد. مصوبات شورا پس از تأیید وزیر جهاد‌ کشاورزی لازم‌الاجراست. برای تعیین قیمت تضمینی، جلسات شورا حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی، تشکیل و قیمتها حداکثر تا آخر تیرماه همان سال تعیین می‌شود. قیمتهای مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تصویب توسط رئیس شورا برای اجراء، ابلاغ و از طریق رسانه‌ها اعلان می‌شود.

ماده۳ ـ تبصره (۴) ماده‌ واحده قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره۴ـ به منظور جلوگیری از هرگونه معامله سلف و پرداخت به‌ موقع قیمت محصولات تضمینی خریداری­ شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات مصوب مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی در قالب بودجه سالانه را همزمان با خرید محصولات مذکور صددرصد (۱۰۰%) تخصیص دهد. ‌

ماده۴ـ تبصره (۶) ماده‌واحده قانون حذف می‌شود.

ماده۵ـ تبصره (۷)ماده‌واحده قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره۷ـ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، شورا تنها مرجع رسمی تصویب و اعلان قیمتهای تضمینی محصولات موضوع این قانون است و مفاد این قانون در خصوص قیمتهای زراعی سال زراعی ۱۳۹۹ ـ ۱۴۰۰ نیز لازم‌الاجراء می‌باشد.

ماده۶ـ یک تبصره به‌عنوان تبصره (۸) به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

تبصره۸ـ در ماده (۳۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ عبارت «شورای قیمت­ گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین می‌کند» جایگزین عبارت «با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود» گردید و جمله «قیمت خرید محصولات کشاورزی مشمول قانون خرید تضمینی با در نظر گرفتن قیمت تمام­ شده اعم از هزینه‌های تولید هر محصول و سود متعارف و معقول همه­ ساله توسط شورای اقتصاد تعیین و برای اجراء، ابلاغ می شود» حذف می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم آبان­ ماه یک هزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

لینک مرتبط: گفتگو با رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در خصوص اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی ( پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی)