تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    بررسی فعالیتهای اقتصادی و مشاغل کدگذاری شده حوزه های باغبانی،خدمات و صنایع تبدیلی کشاورزی

جلسات مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی و معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی همراه با نمایندگان نظام صنفی کشاورزی کشور طی روزهای 24 و 25 آذر ماه 1399 در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، این جلسه پیرو برگزاری نشست اخیر دفتر مذکور با مرکز امور اصناف و بازرگانان و اتاق اصناف ایران جهت اعلام نظر معاونت های تخصصی در خصوص عناوین فعالیت های اقتصادی و مشاغل کدگذاری شده برای تهیه عناوین فعالیت های اقتصادی مشاغل حوزه خدمات و صنایع تبدیلی کشاورزی و همچنین مشاغل حوزه باغبانی با توجه به ساختار اصلاحی و آتی نظام صنفی کشاورزی برگزار گردیده است.

گفتنی است پس از استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی، پروانه کسب کشاورزی توسط اتحادیه های صنفی کشاورزی شهرستان بر اساس فعالیت های اقتصادی و مشاغل کدگذاری شده صادر خواهد شد.

گروه استاندارد سازی مشاغل بخش کشاورزی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، وظیفه شناسایی، طبقه بندی و کدگذاری آنها را در تعامل مستمر با معاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران بر عهده داشته است که حاصل آن تاکنون، شناسایی، احصاء و کدگذاری بیش از۳89 عنوان فعالیت اقتصادی و شغل کشاورزی بوده است.