تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    نشست مشترک دفتر ساماندهی صنوف، مرکز امور اصناف و بازرگانان، اتاق اصناف ایران و نظام صنفی کشاورزی کشور

نشست مشترک دفترساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد و نمایندگان نظام صنفی کشاورزی کشور، مرکز امور اصناف و بازرگانان و اتاق اصناف ایران با هدف بررسی محدوده و شفافیت حوزه عمل مشاغل اصناف کشاورزی و فعالیت های شغلی اصناف بخش خدمات و بازرگانی در روز هفدهم آذر ماه ۱۳۹۹ در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در آغاز این جلسه گزارش مختصری از فرآیند و چرخه شناسایی و نحوه کدگذاری بین المللی مشاغل بخش کشاورزی بعنوان یکی از وظایف حاکمیتی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در تعاملات با مرکز آمار ایران و معاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تطابق ساختار اصلاحی و آتی نظام صنفی کشاورزی مصوب هیات دولت با مشاغل و فعالیت های اقتصادی شناسایی و کدگذاری شده جهت صدور پروانه کسب کشاورزی، توضیحاتی ارائه شد.

عمده موارد مطرح شده از سوی حاضرین در این نشست که مورد تضارب آرا و نقد قرار گرفت، عبارت بود از: مرزبندی و انفکاک ماهیت شغلی آن دسته از مشاغل بخش کشاورزی که موارد مشابه آن تحت پوشش فعالیت های اقتصادی اتاق اصناف ایران قرار می گیرد، توجه به نگاه حمایتی به مشاغل شناسایی شده بخش کشاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، بازتعریف و شفاف سازی ویژگی های شغلی مشاغل حوزه منابع طبیعی و جنگلداری و بخشی از مشاغل خدمات و صنایع تبدیلی تکمیلی بلافصل کشاورزی، تقویت تعاملات جهت رفع برخی موانع موجود و تعیین محدوده مشاغل صنوف کشاورزی با سایر اصناف شهری و اعاده اختلافات همپوشانی برخی از مشاغل و فعالیت های اقتصادی بخش کشاورزی ذیل ساختار نظام صنفی کشاورزی با مشاغل اقتصادی تجاری ذیل نظام صنفی کشاورزی کشور.

در پایان این نشست مقرر گردید تا به منظور شفاف سازی هر چه بیشتر موضوع جلسه و اتخاذ تفاهم موضوعی مشترک فی مابین جهت تفکیک در مرز بندی های مشاغل حوزه اصناف کشاورزی و اصناف بازرگانی، دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در تعامل با معاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و نظام صنفی کشاورزی کشور نسبت به تهیه فهرست شرح شغلی و ضوابط داخلی مربوطه برخی از مشاغل حوزه منابع طبیعی، خدمات و صنایع تبدیلی اقدام نماید تا در جلسات آتی برای نهایی سازی و اصلاحات مربوطه مطرح گردد.

اعضای حاضر در این جلسه را آقایان عدل طلب مدیرکل، ادیب معاون، حسینی رئیس گروه استانداردسازی مشاغل کشاورزی، شمس آبادی کارشناس ساماندهی مشاغل، گل گواهی نماینده مرکز امور اصناف، صوفی نماینده اتاق اصناف ایران، مقدم، امینی، حسینی، خاکزاد و بازرگان نمایندگان نظام صنفی کشاورزی کشور تشکیل می دادند.