تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    دوازدهمین جلسه کمیسیون دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران برگزار شد

دوازدهمین جلسه کمیسیون دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران با حضور نمایندگان تام الاختیار اعضای هیات عالی نظارت از وزارتخانه های کشور، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، اتاق اصناف ایران نظام صنفی کشاورزی کشور، مدیرکل و معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی در تاریخ یکم مهرماه 1399 در محل دبیرخانه این هیات تشکیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در این جلسه و در اجرای دستور جلسه مبنی بر بررسی دستورالعمل های ارسال شده به اعضای آن هیات با موضوع های حد نصاب و نحوه تشکیل اتحادیه صنفی کشاورزی شهرستان، نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنفی کشاورزی شهرستان و نحوه برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرس اتاق اصناف کشاورزی شهرستان مطرح و هر یک از نمایندگان موارد پیشنهادی و اصلاحی خود را ارائه دادند.

در ادامه همچنین اعضای حاضر در خصوص یکی دیگر از بندهای دستور جلسه مبنی بر هماهنگی اولین جلسه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران که در مهر ماه جاری با حضور اعضا جهت تصویب و ابلاغ اساسـنامه ها و دستورالعمل های اجرایی ساختار نظام صنفی کشاورزی برگزار می شود به تضارب آرا و نظرات خود پرداختند.

گفتنی است یکی از اقدامات مهم در اجرای اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی تشکیل " هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران" می باشد که در سطوح شهرستان تحت عنوان "کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان" شکل می گیرد. به استناد ماده۱۱ اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاروزی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران در وزارت جهادکشاورزی، دبیرخانه کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان در سازمان جهادکشاورزی استان و کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی سایر شهرستانهای استان در مدیریت های جهادکشاورزی شهرستان مربوطه مستقر خواهند شد.