تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    معرفی سامانه جامع نظام صنفی کشاورزی کشور در جلسه مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد و دفتر آموزش بهره برداران وزارت جهاد کشاورزی

با هماهنگی های به عمل آمده دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد و دفتر آموزش بهره برداران و مشاغل کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، جلسه معرفی سامانه جامع بانک اطلاعات نظام صنفی کشاورزی کشور(سامانه سَبک) با حضور نمایندگان دفاتر مذکور و نظام صنفی کشاورزی کشور در تاریخ 1 مهر ماه 1399 در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در آغاز این جلسه مدیران کل دفاتر مذکور در خصوص سابقه تعاملات فی مابین از بدو تاسیس ساختار نظام صنفی کشاورزی در موضوع مشاغل بخش کشاورزی، اهداف مشترک و احصاء نیازهای مشترک در توانمندسازی و آموزش بهره برداران و اهمیت برنامه های مشترک در جهت هویت بخشی به کشاورزان و نظم بخشی به مشاغل بخش کشاورزی و دفاع از حقوق و منافع صنفی آنان پرداختند.

در بخش اصلی این جلسه، نماینده نظام صنفی کشاورزی کشور ضمن تشریح اهداف طراحی سامانه جامع مدیریت بهره برداران کشاورزی(سامانه سبک)، نحوه ثبت نام و شناسایی شاغلین بخش کشاورزی در سامانه، نحوه بارگذاری اسناد و مدارک مورد نیاز، راستی آزمایی واحدهای صنفی معرفی شده، نحوه صدور و تمدید پروانه فعالیت شغلی برای اعضا در سامانه را تشریح نمودند.

وی همچنین در ادامه تشریح امکانات این سامانه، به مواردی همچون امکان ایجاد دسترسی موقعیت مکانی و جغرافیایی هر بهره بردار از طریق نقشه های توپوگرافی، تسهیل در امور تنظیم بازار و ارائه خدمات و تسهیلات به کشاورزان بر اساس راستی آزمایی، موضوع بیمه تامین اجتماعی بهره برداران از طریق ملاک قرار گرفتن پروانه های فعالیت صنفی صادره از طریق این سامانه و صدور پروانه فعالیت برای کشاورزان با تاییدیه جهاد کشاورزی و بر اساس راستی آزمایی نظام صنفی کشاورزی از طریق بازرسان نظام صنفی اشاره کرد.

اعضای حاضر در این جلسه را مدیرکل، معاونین و روسای ادارات دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، دکتر مریم طهماسبی مدیرکل دفتر آموزش بهره‌برداران وزارت جهاد کشاورزی، دكتر حسین پاشازانوسی و دکتر رحیمی پترودی از دفتر مذکور تشکیل می دادند.