تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    جلسه وب کنفرانس معرفی ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی ویژه مدیران تعاون روستایی استانها با حضور رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد

وب کنفرانس معرفی ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی ویژه مدیران سـتادی و استانی تعاون روستایی با حضور مهندس طهماسبی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در روز دوم مهر ماه 1399 در سالن جلسات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در آغاز این نشست، سرپرست معاونت توسعه تعاونی ها و تشکل ها با اشاره به اینکه نظام صنفی کشاورزی، قواعد و مقررات و تشکل های حرفه ای در جهت سازماندهی و شکل دهی سازه ای اجتماعی برای حمایت از حقوق کشاورزان است، افزود: موضوع نظام صنفی کشاورزی از موضوعات مهمی است که در دستور کار برنامه های معاونت توسعه تعاونی ها و تشکل ها قرار دارد تا از ظرفیت هایی که در نظام صنفی کشاورزی وجود دارد در جهت پیشبرد سیاست های وزارت جهاد کشاورزی استفاده شود.

محمدرضا شاه پسند با تاکید بر اینکه هویت اجتماعی باعث تحرک اجتماعی می شود، اظهار داشت: ایجاد نظام صنفی کشاورزی و ورود کشاورزان به حوزه اصناف و دریافت پروانه فعالیت شغلی آنان باعث هویت بخشی جدید به کشاورزان می شود و این موضوع باعث ایجاد فعالیت اجتماعی کشاورزان برای دفاع از حقوق قانونی آنان می شود.

وی همچنین بر لزوم اتخاذ رویکرد بازار محور در حوزه صنوف کشاورزی تاکید کرد.   

سرپرست معاونت توسعه تعاونی ها و تشکل ها گفت: نظام صنفی کشاورزی باید به یک گفتمان عمومی بخش کشاورزی و دغدغه سازمانی در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی تبدیل گردد و سازمان های استانی به روشهای مختلف از جمله شبکه های تلویزیونی در دسترس به هر چه بیشتر رسانه ای کردن موضوع نظام صنفی کشاورزی اهتمام داشته باشند.

شاه پسند ضمن بیان ضرورت های اجرای اصلاحیه آیین نامه اجرایی و اصلاح ساختار مدیریتی نظام صنفی کشاورزی و تخصصی شدن سازمان کار آن برای بهبود کارایی و عملکرد نظام صنفی گفت: برای تحقق این امر سازماندهی ساختار اداری و پرسنلی در استان ها و پیگیری منابع اعتباری برای نظام صنفی در اجرای اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی باید مورد تاکید جدی قرار بگیرد.

در ادامه این نشست، مسعود عدل طلب مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با تاکید بر اینکه نظام صنفی کشاورزی یکی از حوزه های محوری سازمان تعاون روستایی است که سطح تعاملات آن فراسازمانی می باشد، به ارائه موضوع وب کنفرانس تحت عنوان" مروری بر روند اصلاح آیین نامه اجرایی  نظام صنفی کارهای كشاورزی و منابع طبیعی" پرداخت. عمده موارد تشریح شده در این بخش شامل: اقدامات بعمل آمده در شکل گیری نظام صنفی در بخش كشاورزی، تشریح ساختار موجود نظام صنفی كشاورزی، دستاورد های نظام صنفی صنفی کشاورزی در دهه اول فعالیت آن، الزام وزارت جهادكشاورزی به اجرا و اصلاح آیین نامه، اقدامات و پیگیریهای سازمان مرکزی تعاون روستایی در بررسی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، مراحل طی شده در تدوین، تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی، عمده تغییرات و اصلاحات اعمال شده جهت برابری و تطابق بیشتر آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی با قانون نظام صنفی کشور و ضرورتهای اصلاح آیین نامه اجرایی بود.

وی تصریح کرد: تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا خواهد بود.

در بخش پایانی و پرسش و پاسخ، مدیران تعاون روستایی استانهای کشور نظرات و دیدگاهها و پرسش های خود را در زمینه اجرای ساختار جدید در نظام صنفی کشاورزی ارائه دادند. در پایان مرتضی ادیب معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد ضمن جمع بندی موضوع های مطرح شده در مورد موارد  مطرح شده از سوی مدیران تعاون روستایی استان ها  نکاتی را بیان داشتند.

وب کنفرانس معرفی ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی ویژه مدیران سـتادی و استانی تعاون روستایی به اهتمام دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونی ها و تشکل ها برگزار شد.