تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    معرفی ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در گفتگوی مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد با برنامه تلویزیونی رویش

مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در گفتگوی برنامه تلویزیونی رویش از شبکه آموزش سیما در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۹۹ گفت: موضوع اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی، پروژه ای فراوزارتی بوده و ۷ وزارتخانه شامل جهاد کشاورزی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، نیرو، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در تصویب اساسنامه ها و دستورالعمل ها و نظارت بر اجرای این ساختار جدید دخیل هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، مسعود عدل طلب با اشاره به اینکه مدت ۵۰ سال از تاریخ شکل گیری اصناف در کشور می گذرد و نظام صنفی کشاورزی دارای تاخیر تاریخی در شکل گیری ساختاری است، گفت: آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی در سال ۱۳۸۷ برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد و نظام صنفی کشاورزی در کشور از این سال تشکیل گردید.

وی با بیان اینکه نظام صنفی کشاورزی، فراگیرترین تشکل بخش کشاورزی در کشور محسوب می شود گفت: طی گذشت ۳ سال که از فعالیت نظام صنفی کشاورزی در شهرستان ها و استان ها گذشت با توجه به الزام آیین نامه برای تهیه اصلاحیه های آن، نقاط قوت و ضعف ها شناسایی شد و بر مبنای آن آیین نامه جدید تهیه و به دفتر هیئت دولت ارائه شد. طی برگزاری ۸۰ جلسه در کمیسیون های مختلف هیئت دولت در نهایت در تاریخ ۲۵/۹/۹۷ اصلاحیه آیین نامه به تصویب هیئت دولت رسید و به وزارت جهاد کشاورزی برای اجرا ابلاغ شد.

مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با اشاره به اینکه ساختار جدید و آتی نظام صنفی کشاورزی متناظر با قانون نظام صنفی کشور اجرا می شود، اظهار داشت: در ساختار جدید افراد و واحدهای صنفی کشاورزی در هر شهرستان در قالب هفت اتحادیه صنفی کشاورزی و در هفت زمینه موضوعی بخش کشاورزی سازماندهی می شوند. اعضای هیئت مدیره این اتحادیه ها، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان و نمایندگان منتخب هیئت رئیسه اتاق شهرستان ها، اتاق اصناف کشاورزی ایران را تشکیل خواهند داد.

عدل طلب گفت: یکی از نکات قابل توجه در ساختار اصلاحی، ایجاد ساختاری تحت عنوان کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران است و در حال حاضر دبیرخانه این هیات عالی در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تشکیل شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: ویژگی هر تشکل موفق در مطالبه گری آن می باشد.

مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در خصوص نیازها و انتظارات برای اجرای آیین نامه نظام صنفی کشاورزی در ساختار اصلاحی افزود: در بخش دولتی انتظار است که هم در وزارت جهاد کشاورزی و هم سایر دستگاهها و وزارتخانه ها، نظام صنفی کشاورزی را به رسمیت بشناسند و حمایت های جدی و موثرتری از آن بعمل آورند. در موضوع کشاورزان و بهره برداران نیز نیاز است تا شاهد ارتقای عضویت آنان در نظام های صنفی کشاورزی باشیم. چرا که عضویت حداکثری و افزایش تعداد اعضا در هر نهاد و تشکل باعث تقویت و اثر بخشی آن در پیگیری مطالبات حقوقی، شغلی و اجتماعی و تقویت انگیزه های کاری بالاترین مقام اجرایی آن تشکل خواهد گردید.

در ادامه برنامه تلویزیونی رویش، رئیس نظام صنفی کشاورزی که بعنوان میهمان تلفنی برنامه در این برنامه در خصوص دستاوردهای نظام صنفی کشاورزی در مواردی همچون موضوع هویت بخشی به بهره برداران و کشاورزان، شناسایی مشاغل بخش کشاورزی، معافیت های بیمه ای اعضای نظام های صنفی، معافیت های مربوط به تعرفه برق کشاورزی، وانت بارهای فعال کشاورزی، حضور نمایندگان نظام های صنفی در شوراهای اداری و مراکز تصمیم ساز بخش کشاورزی و غیره، توضیحاتی ارائه کرد.

محمد شفیع ملک زاده افزود: ایجاد خودباوری به عنوان یک نیاز مهم شخصی و اجتماعی که نتیجه و حاصل افزایش آگاهی نسبت به حقوق قانونی افراد جامعه است، آن چیزی است که از طریق ایجاد نظام صنفی کشاورزی برای کشاورزان ما حاصل آمده است.

گفتنی است دیگر بخش این برنامه تلویزیونی را آشنایی با نظام صنفی کشاورزی شهرستان ری استان تهران و ارائه گزارش اقدامات و تجارب و عملکرد این نظام صنفی در صدور پروانه فعالیت و پاسخگویی به مسائل کشاورزان منطقه تشکیل می داد.