تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    هیات موسس انجمن در شرف تاسیس گیاهان دارویی و آلوئه ورا انتخاب شدند

در راستای سیاست های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص سازماندهی نهادهای تخصصی و حرفه ای در بخش کشاورزی در انطباق با شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی، جلسه تعیین هیات موسس انجمن در شرف تاسیس گیاهان دارویی و آلوئه ورا با حضور آقایان ادیب و کرمی مقدم معاونین دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،  زینعلی، مداح علی از دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، ، حیدر پور مدیر عامل شرکت پاسارگاد تجارت باستان، علی اکبر معروف خانی مدیر عامل شرکت گل آذین شهریار، عباس زاده نماینده شرکت آلوئه پردیس، بابا رحمتی مدیر عامل هلدینگ وانا هستی البرز، محمدی مدیر عامل شرکت توسعه کشاورزی سالم پاکدشت، یزدیان مدیر عامل شرکت پارسیان تهران، خاکشور از شرکت اکسیر شرق خراسان رضوی و فتحی تولید کننده در روز 23 شهریور ماه 1398 در محل معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در آغاز این جلسه که به بررسی در خصوص تشکیل انجمن الوئوورا و انتخاب هیات موسس انجمن در شرف تاسیس گیاهان دارویی و آلوئه ورا اختصاص داشت، آقای مداح علی از معاونت باغبانی در خصوص پیشینه تشکیل انجمن و نیازهای تولیدکنندگان در انطباق با سیاست های وزارت جهاد کشاورزی برای این حوزه توضیحاتی  ارائه نمود.

سپس آقای حیدر پور نماینده تولید کنندگان آلوئه ورا، ضمن بیان اهمیت گیاه آلوئه ورا و مشتقات و فرآوری آن، توضیحاتی در خصوص ضرورت های سازماندهی و ساماندهی انجمن مربوطه ارائه کرد و اظهار داشت: هم اکنون 870هکتار کشت در فضای باز و گلخانه در کشور اقدام به کشت الوئوورا و تعداد 250نفر تولید کننده فعال در بخش تولید و فروش گیاه الوئوورا مشغول  فعالیت هستند که برای پیگیری امورشان نیاز به سازماندهی و ساماندهی دارند.

سپس آقایان ادیب و کرمی مقدم از دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، در خصوص وظیفه مندی دفتر مربوطه در حوزه سازماندهی شاغلین، تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی در قالب تشکلها و صنوف برای دستیابی به اهداف مشترک، دفاع از حقوق قانونی اعضا و پیگیری مسائل و مشکلات آنها در مراجع تصمیم گیر و تصمیم ساز با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود و همچنین نحوه و فرآیند تشکیل انجمن های تخصصی محصولی بخش کشاورزی، توضیحاتی بیان داشتند.

در این جلسه، پنج نفر از اعضای حاضر بعنوان هیات موسس انجمن در شرف تاسیس گیاهان دارویی و آلوئه ورا انتخاب شدند تا نسبت به پیگیری امور سازماندهی این انجمن با هماهنگی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد پیگیری لازم را بعمل آورند.