تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    افزایش حق عضویت و هزینه های صدور و تمدید پروانه فعالیت

دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در ارتباط با موضوع افزایش حق عضویت و هزینه های صدور و تمدید پروانه فعالیت در برخی از نظام های صنفی کشاورزی ابلاغیه ای را خطاب به رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور جهت اعلان به نظام های صنفی سراسر کشور صادر نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در این ابلاغیه آمده است: با توجه به گزارش های ارسالی از برخی استان ها مبنی بر افزایش میزان حق عضویت و هزینه های صدور وتمدید پروانه فعالیت بدون تصویب مجمع عمومی نظام صـنفی کشاورزی و از طرف دیگر تاکید سـتادهای ملی و اسـتانی مبارزه با بیماری کرونا بر عدم برگزاری مجامع عمومی، موضوع مذکور به نظامهای صنفی کشاورزی شهرستانها و استانها ابلاغ گردد تا از افزایش بدون مصوبه حق عضویت و هزینه های صدور و تمدید پروانه فعالیت جلو گیری به عمل آید.

در استناد به مفاد قانونی موضوع مذکور، همچنین در این ابلاغیه آمده است: طبق مفاد مندرج در بندهای (د و هـ) ماده (9) آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی و بنـدهای (د و هـ) ماده (17) اساسـنامه نظام صنفی شهرستان و بندهای (3 و4) ماده (12) اساسنامه نظام صنفی استان، بالاترین مرجع تعیین حق عضویت و سـایر منـابع درآمـدی و بررسـی و تصویب ترازنامه، صورتهای مالی و بودجه سـال آتی مجمع عمومی عـادی سالیـانه نظام صـنفی مربوطه می باشـد. لـذا هرگونه افزایش میزان حق عضویت و هزینه های صدور و تمدید پروانه فعالیت منوط به تصویب مجمع عمومی نظام صنفی کشاورزی شهرستان خواهد بود. تنها در صورت تفویض اختیار این وظایف به نظام صـنفی کشاورزی اسـتان یا هیات مدیره نظام صـنفی کشاورزی شهرسـتان در مجامع عمومی قبلی، افزایش موارد فوق الذکر قانونی خواهد بود.