تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    حق سـنوات سالانه کارکنان نظام صـنفی کشاورزی

بنابه پرسش های مطرح شده برخی از نظام های صنفی کشاورزی در خصوص موض