تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    تشکیل کارگروه مجازی استقرار ساختار اصلاحی نظام صنفی کشاورزی

با توجه به تصمیمات اتخاذ شده ستاد مدیریت بیماری کرونا در وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر لزوم رعایت موازین پیشگیرانۀ شیوع این بیماری در فعالیت های اداری و محدودیت های تشکیل جلسات استانی، کارگروه مجازی استقرار ساختار اصلاحی نظام صنفی کشاورزی با هدف تبادل نظر، تحلیل و پیش بینی های برنامه ای مربوط با حضور معاون، کارشناس دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد و تعدادی از مسئولین امور تشکلها تعاون روستایی استان ها و اعضای هیات مدیره نظام های صنفی کشاورزی شهرستان ها از نیمه دوم فروردین ماه سال 1399 آغاز به کار نموده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، بحث و تبادل نظر در خصوص تبیین شاخص ها و راهکارهای اجرایی استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی، بررسی نقاط قوت و ضعف سازماندهی اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف، تحلیل چالش ها و همفکری در ارائه راه حل ها، بررسی برنامه عملیاتی مصوب و شیوه عمل برنامه استقرار ساختار جدید، مباحث مربوط به اساسنامه ها و دستورالعمل ها، تدوین مصدایق آموزشی در سطح ستاد و استان برای فرآیند اجرای آیین نامه نظام صنفی بررسی و روند اطلاع رسانی قبل از استقرار ساختار جدید، بررسی چگونگی تامین منابع مالی و میزان هزینه استقرار ساختار جدید نظام صنفی و مسئولیت پذیری و تعامل سازمان های جهاد کشاورزی در اجرای ساختار جدید از موارد مورد بحث در طی برگزاری این جلسات می باشد که بطور مرتب در حال برگزاری و پیگیری است.

گفتنی است همچنین در این ارتباط دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد از زمان مذکور اشاره شده، نسبت به تشکیل گروه مجازی آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی، اساسنامه ها و دستورالعمل های مربوطه با حضور و تعامل مجموعه کارکنان این دفتر و به منظور ارائه اطلاعات مربوط به تهیه پیش نویس سایر دستورالعمل های پیش بینی شده در ذیل آیین نامه و اساسنامه های ساختار اصلاحی نظام صنفی کشاورزی اقدام نموده است.