تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    وظایف دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی در سطح استان و شهرستان

 

به منظور شفاف سازی و پیشگیری از تداخل وظایف اعضای هیات مدیره و دبیران اجرایی نظام های صنفی کشاورزی، دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، وظایف دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی در سطح استان و شهرستان، برگرفته از قوانین و مقررات حاکم بر نظام صنفی کشاورزی شامل آیین نامه و اساسنامه و دستورالعمل های مصوب را به این شرح اعلام نمود:

- انجام مکاتبات و نامه های اداری و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی نظام صنفی

- پیگیری لازم برای افتتاح حساب های بانکی نظام صنفی با امضا مقامات مجاز

-اجرای مصوبات و تصمیمات هیات مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری نظام صنفی

- حفظ و نگهداری اسناد، مدارك اداری، اموال و مهر رسمی نظام صنفی

- تهیه و تنظیم کارت عضویت نظام صنفی و پروانه فعالیت با امضای خود و رئیس هیات مدیره و همچنین تهیه و نگهداری مشخصات کامل اعضا

- ارسال شکایات واصله به هیات های رسیدگی به تخلفات صنفی

- در اختیار قرار دادن کلیه دفاتر و اسناد مالی در محل نظام صنفی به بازرس جهت رسیدگی برای مدت معین در ازای رسید

- استخدام و جذب نیروی انسانی مورد نیاز نظام صنفی در چهار چوب مقررات پس از تصویب هیات مدیره با پیش بینی بودجه سنواتی

- اخذ تضمین لازم از کارکنانی که اموال و دارایی های نظام صنفی در اختیار دارند

- پیگیری تشکیل جلسات هیات مدیره حداقل هر دو هفته یکبار برای اداره امور نظام صنفی

- حضور تمام وقت دبیر اجرایی درساعات کاری تعیین شده در دفتر نظام صنفی در قبال دریافت حق الزحمه

لازم به یاد آوری است که انتخاب بازرس و اعضاء مسئولیت دار هیات مدیره (رئیس، نایب رئیس و خزانه دار) بعنوان دبیر اجرایی ممنوع خواهد بود و دبیر اجرایی نیز نمی تواند وظایف سایر اعضای داری مسئولیت هیات مدیره از جمله خزانه دار که شامل موارد زیر است، را انجام دهد.

- تنظیم دفاتر و اسناد و صورتحساب مالی

- امضا کلیه چک ها، اسناد مالی و اوراق تعهد آور، به همراه رئیس هیات مدیره

- وصول و جمع آوری حق عضویت ها و سایر کمک های مالی

- نظارت بر خرید، فروش و هر نوع عملیات مالی در چارچوب مصوبات هیات مدیره

- رسیدگی و تایید اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداخت ها

- حفظ مدارك، اموال منقول و غیر منقول، وجوه و اسناد مالی

- تنظیم بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب و ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب نهایی

- ارائه تراز مالی نظام صنفی پس از پایان سال مالی به هیات مدیره و بازرس