تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    اقدامات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در راستای تحقق مفاد اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی برای استقرار ساختار جدید

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به عنوان متولی حاکمیتی نظام صنفی کشاورزی به استناد ماده۲۷ اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی مصوب هیئت وزیران مبنی بر وظیفه مندی وزارت جهاد کشاورزی در استقرار الگوی ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و تهیه و تدوین اساسنامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن، اقدامات به منظور تحقق و استقرار ساختار جدید نظام در قالب اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف کشاورزی را به عمل آورده است.

معاون توسعه تعاونی ها و تشکل ها سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان این مطلب گفت: تشکیل شورای راهبری استقرار اصلاحیه آیین نامه اجرایی، به منظور سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر تدوین اساسنامه ها و دستورالعمل های اجرایی و حمایت، پشتیبانی، تامین وتخصیص منابع مورد نیاز استقرار اصلاحیه با حضور نمایندگان سازمان مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و نظام صنفی کشاورزی کشور و همچنین تشکیل کمیته اجرایی استقرار اصلاحیه آیین نامه به منظور اجرای مصوبات شورای راهبری، پیگیری تشکیل و نظارت بر کارگروههای تدوین اساسنامه ها و دستورالعمل ها، سازماندهی و تشکیل اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف کشاورزی با مسئولیت معاونت توسعه تعاونی ها، تشکل ها و نظامهای بهره برداری این سازمان و نمایندگان نظام صنفی کشاورزی کشور از جمله این اقدامات می باشد.

دکتر عبدالرضا مسلمی در ادامه افزود: از دیگر اقدامات عملی در راستای ماده ۲۷ اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی برای استقرار ساختار جدید می توان به سازماندهی کارگروه تدوین اساسنامه ها و دستورالعملهای اجرایی برای تهیه وتدوین اساسنامه اتحادیه های صنفی کشاورزی، اساسنامه اتاق اصناف کشاورزی شهرستان و کشور و دستورالعمل های اجرایی مصرح در اصلاحیه آیین نامه با عضویت کارشناسان خبره سازمان در سطح استانها و مرکز، نمایندگان مطلع نظام صنفی کشور، اتاق اصناف کشور، مرکز نوسازی و تحول اداری و مدیریت حقوقی وزارتخانه و مشاورین برون سازمانی و نیز استقرار دبیر خانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به مسئولیت دبیرخانه و ریاست رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با هدف برنامه ریزی، هدایت ونظارت بر اتحادیه ها و اتاقهای اصناف کشاورزی به عنوان بالاترین مرجع نظارتی نظام صنفی کشاورزی که به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و با حضور وزرای کشور، دادگستری ، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و همچنین روسای اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی و هیات رییسه اتاق اصناف کشاورزی ایران تشکیل می شود، اشاره کرد.

گفتنی است در ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی، افراد و واحدهای صنفی همگن شاغل در مشاغل مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر شهرستان به شرط دارا بودن حد نصاب تعداد اعضا، در هفت زمینه موضوعی حوزه های زراعت، باغداری، دامپروری، شیلات، منابع طبیعی، خدمات و صنایع تبدیلی بلافصل کشاورزی، اتحادیه های صنفی کشاورزی را تشکیل خواهند داد. همچنین نهاد بعدی که در تحول ساختاری نظام صنفی کشاورزی شکل می گیرد "اتاق اصناف کشاورزی شهرستان" است. این نهاد متشکل از اعضای هیئت مدیره اتحادیه های صنفی کشاورزی همان شهرستان می باشد و ضمن نظارت بر کار اتحادیه های صنفی موضوعی و تخصصی تمامی امورات نظام صنفی کشاورزی شهرستان را مدیریت می نماید. هیئت رئیسه ۵ نفره این اتاق از بین اعضا و منتخب آنها می باشند.