تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    ترکیب هیات مدیره انجمن تخصصی کاکتوس تعیین شد

در راستای سیاست های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص سازماندهی نهادهای تخصصی و حرفه ای در بخش کشاورزی در انطباق با شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی و پیرو برگزاری مجمع عمومی انجمن تخصصی کاکتوس و گیاهان گوشتی، جلسه تعیین سِمت اعضای هیات مدیره انجمن مذکور در تاریخ 26 فروردین ماه 1399 با حضور نماینده دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در محل دفتر انجمن برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در این جلسه نماینده دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در خصوص تبیین سیاست های سازمان مرکزی تعاون مرکزی تعاون روستایی و وظایف دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد به منظور زمینه سازی، تشکیل و حمایت از نهادها و انجمن های تخصصی بخش کشاورزی و همچنین پاسخ به سوالات اعضای هیات مدیره انجمن در خصوص نحوه تعیین سِمت، مطالبی ارائه کرد. در ادامه تعیین سمت اعضای هیات مدیره انجمن مذکور به صورت اجماعی انجام شد و آقایان ستار منیری به عنوان رئیس هیات مدیره، حسین حاجی طهرانی مدیرعامل، احمد رستمی ثانی نایب رئیس هیات مدیره، سروش عربی شیرازی خزانه دار و حسین غریبی به عنوان منشی انجمن انتخاب گردیدند.

در پایان این جلسه مقرر گردید که نتیجه اقدامات، مدارک و اسناد مربوط به مصوبات جلسه مجمع عمومی انجمن تخصصی کاکتوس و گیاهان گوشتی به تاریخ 98/11/27 به دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد تحویل گردد.