تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    فعالیت کاری دفاتر نظامهای صنفی کشاورزی در کشور تابع تصمیمات استانداریها و فرمانداریها خواهد بود

به منظور حفظ سلامت عمومی و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، فعالیت اداری کلیه دفاتر نظام های صنفی کشاورزی شهرستان ها و استان ها تابع تصمیمات متخذه استانداری ها و یا فرمانداری های شهرستان در این ارتباط خواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، بنا به مصوبات اتخاذ شده ستاد مدیریت بیماری کرونا در وزارت جهاد کشاورزی به منظور حفظ سلامت عمومی و رعایت اصول بهداشتی و همچنین به دنبال آن ابلاغیه رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، از این پس و تا اطلاع ثانوی کلیه دفاتر نظام های صنفی کشاورزی شهرستان و استان ضروری است مطابق با سایر دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، بر اساس تصمیمات متخذه توسط استانداری ها و یا فرمانداری های هر شهرستان که تحت شرایط و وضعیت آن منطقه صادر می گردد عمل نمایند. همچنین تلاش شود حداکثر نکات بهداشتی لازم در انجام امور مراجعه کنندگان به دفاتر نظام صنفی رعایت شده و تا حد امکان ترتیبی اتخاذ شود انجام امور به صورت غیرحضوری صورت پذیرد.