تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    بازدید از نظامهای صنفی کشاورزی خراسان جنوبی و تبیین ساختار اصلاحی نظام صنفی

جلسه مشترک معاون دفتر صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با مهندس قوسی رئیس جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی به همراه مهندس ضیاییان احمدی مدیر تعاون روستایی استان خراسان جنوبی، روسای ادارات تعاون روستایی، آقای شجاع مسئول امور تشکلها تعاون روستایی استان و اعضای هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان با محوریت تبیین و تشریح آیین نامه اصلاحی نظام صنفی کشاورزی، روز ششم بهمن ماه جاری در سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در این جلسه بر لزوم تقویت تعاملات مشترک نظام های صنفی با مجموعه سازمان جهاد کشاورزی بویژه در موضوع ساختار اصلاحی و جدید نظام صنفی کشاورزی تاکید شد.

در ادامه حضور نماینده سازمان مرکزی تعاون روستایی در استان خراسان جنوبی، وی در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نظام صنفی کشاورزی استان خراسان جنوبی که با حضور معاون سازمان تعاون روستایی استان و اعضای هیات مدیره نظام های صنفی شهرستان ها در عصر روز یاد شده در محل سازمان تعاون روستایی استان برگزار شد، تصریح کرد: اطلاع نداشتن از قوانین، اجرای ناصحیح مقررات و اصرار بی مورد بر انجام بعضی امور در مغایرت با مفاد اساسنامه ها موجب آسیب و انحراف در روند فعالیت ها می شود. مهندس ادیب همچنین بر لزوم نظارت و ارزیابی به منظور صحت در امور و پیگیری تخلفات احتمالی مالی و انجام حسابرسی سالیانه نظام های صنفی تاکید کرد.

بازدید از دفاتر نظام صنفی کشاورزی شهرستان های: سرایان، بشرویه و طبس از دیگر ماموریت های انجام یافته طی عصر روز ششم و روز هفتم بهمن ماه جاری بود که در این بازدیدها ضمن ارزیابی عملکردی اداری و مالی، مسائل و مشکلات موجود به منظور اتخاذ راهکارها مورد بحث و همفکری قرار گرفت.

همچنین در مورخ هفتم بهمن ماه، جلسه با فرمانداری شهرستان طبس با حضور آقای خلیلی معاون فرماندار، آقای بخشایی مدیرجهاد کشاورزی شهرستان و آقایان روسینجانی و بندگی از نظام صنفی کشاورزی طبس برگزار شد. اهم موارد مورد تصریح در این جلسه عبارت بود از: کارکردها و ماهیت اجتماعی و توسعه ای نظام صنفی کشاورزی، تعامل و همکاری نظام صنفی و جهاد کشاورزی و همچنین فرمانداری با نظام صنفی، طرح مشکلات کشاورزان منطقه و راهکارها، ساختار اصلاحی نظام صنفی کشاورزی، تعامل نظام صنفی با سایر دستگاه ها و ... .

بازدید از نظامهای صنفی کشاورزی بشرویه، طبس، سرایان