تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    پاسخ به پرسش کاربران

پرسش) باسلام.آیا نامه ای هست كه در آن صدور و تمدید پروانه فعالیت برا