تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    جلسه مشترک دفتر صنوف و تشکلها با مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی

نشست دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با مجموعه مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی و شهرستانهای تابعه با حضور مهندس اکبر فتحی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مهندس مسعود عدل طلب مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مهندس علی اکبر نژادرضا مدیر سازمان تعاون روستایی استان و اعضای شورای هماهنگی مدیران سازمان جهاد کشاورزی و تعاون روستایی به همراه  اعضای هیات مدیره نظام های صنفی کشاورزی این استان، روز شنبه 4 بهمن ماه 1398 در شهر تبریز برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در ابتدای این نشست مشترک رئیس سازمان جهاد کشاورزی و مدیر سازمان تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی بر ضرورت ایجاد هماهنگی، تسهیلگری و اطلاع رسانی های گسترده برای تبیین موضوع ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی که در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد  تأکید و تصریح نمودند.

در ادامه جلسه مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به تشریح ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی شامل: اتحادیه صنفی کشاورزی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی ایران پرداخت و افزود: یکی از اقدامات مهم در اجرای اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی تشکیل دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران می باشد. این ساختار در سطح ملی تحت عنوان "هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران" و در سطوح شهرستان تحت عنوان "کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان" شکل می گیرد و جلسات  نمایندگان اعضای هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران با حضور نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های کشور؛ نیرو؛ کار، تعاون و رفاه اجتماعی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ بهداشت،درمان و آموزش پزشکی؛ و اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی؛ اتاق اصناف ایران؛ نظام صنفی کشاورزی کشور با هدف بررسی ۱۲ دستورالعمل و ۳ اساسنامه های مربوطه ذیل اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی به طور مرتب و هدفمند در حال برگزاری است و تاکنون 8 جلسه مربوط تشکیل شده است.

نماینده سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار داشت: نظام صنفی کشاورزی تنها ساختار بخش کشاورزی است که با حضور مستقیم کشاورزان و بهره برداران در ساختار آن تشکیل شده است.

وی گفت: اجرای آیین نامه اصلاحی نظام صنفی کشاورزی در آینده جامعه کشاورزی را با ساختارهای نهادی جدیدی روبرو می سازد و بر اساس آن، نظام صنفی کشاورزی می بایست تغییرات و تحولات ساختاری قابل توجهی را در خود بوجود بیاورد، تغییراتی که اجرای آن در سطح کشور نیاز به مشارکت و همکاری مجموعه نظام صنفی کشاورزی و دستگاههای دولتی مرتبط با آن دارد.