تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    هشتمین جلسه نمایندگان اعضای هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران با بررسی دستورالعمل تشکیلات اداری، مالی دبیرخانه نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و شهرستان مرکز استان برگزار شد

هشتمین جلسه نمایندگان اعضای هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران با حضور نمایندگان تام الاختیار اعضای هیات عالی نظارت از وزارتخانه های کشور؛ دادگستری؛کار، تعاون و رفاه اجتماعی؛نیرو؛ اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی؛ نظام صنفی کشاورزی کشور و مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی در تاریخ دوم دی ماه 1398 در محل دبیرخانه این هیأت تشکیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در اجرای دستور جلسه مبنی بر "بررسی دستورالعمل تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و شهرستان مرکز استان"، پیش نویس ارائه شده بند به بند قرائت و مورد  بحث و نقد فنی و محتوایی از سوی نمایندگان حاضر در جلسه قرار گرفت و با اصلاح چند ماده و تبصره مربوطه، دستورالعمل مورد اشاره اصلاح و نهایی گردید. در صورت تصویب دستورالعمل مورد بررسی در این جلسه در هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران در ساختار اصلاحی آتی نظام صنفی کشاورزی، دبیرخانه نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و شهرستان مرکز استان جزو ساختار سازمان جهاد کشاورزی استان محسوب می گردد. این دبیرخانه در سطح شهرستان مرکز استان در سازمان جهاد کشاورزی استان و در سطح شهرستانهای استان در مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مستقر می باشد.

گفتنی است کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و شهرستان مرکز استان با عضویت بالاترین سطح دستگاه های هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران با حضور مقامات متناظر در سطح شهرستان و استان شکل می گیرد. نهادهای نظارتی مورد اشاره ترکیبی از اعضای دولتی و غیردولتی داشته و نقش مهمی در نظارت و تنظیم مناسبات ساختار اجرایی نظام صنفی کشاورزی دارند.