تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    منع فعالیت و استفاده از امکانات تشکلها و نظامهای صنفی کشاورزی در انتخابات مجلس شورای اسلامی