تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    منع فعالیت و استفاده از امکانات تشکلها و نظامهای صنفی کشاورزی در انتخابات مجلس شورای اسلامی

تشکل ها و نظام های صنفی بخش کشاورزی از هر گونه فعالیت به نفع یا علیه کاندیداها و جریانات سیاسی در فضای انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی منع شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، بنا به ابلاغیه دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، بـا توجه به انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی تاکید شده است کلیه تشـکل ها و نظام های صنفی کشاورزی از حضور و هر نوع فعالیتی در فضای انتخابات مجلس شورای اسلامی خودداری و از بکارگیری منابع و امکانات برای حمایت و یا تبلیغ جریانات سیاسی موکدًا جلوگیری نمایند.

همچنین در این ابلاغیه آمده است: نظام های صـنفی کشاورزی به استناد ماده 2 اساسنامه نظام صنفی کشاورزی شهرستان و استان، تشکیلاتی صـنفی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی می باشند و صـرفاً در جهت دفاع از حقوق ومنافع صـنفی تولیـد کننـدگان و بهره برداران بخش کشاورزی فعالیت می نماید و براین اساس از هر گونه فعالیت انتخاباتی و سیاسی منع شده اند.

یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، دوم اسفند ماه 1398برگزار خواهد شد.