تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    تدارک تمهیدات اجرایی تشکیل اتاق اصناف کشاورزی ایران

تدوین و ارائه اساسنامه‌های الگویی ساختار جدید نظام صـنفی کشاورزی و دستورالعمل‌های اجرایی مربوطه جهت تصویب وزیران عضو هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، از جمله اقدامات دامنه دار دبیرخانه مستقر در سازمان مرکزی تعاون روستایی است.

دکتر حسین شیرزاد، رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: به موجب وظیفه مندی وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تهیه و تنظیم پیش نیازهای مربوط به ساختار نوین نظام صـنفی کشاورزی و بویژه اساسنامه‌های الگویی و دستورالعمل‌های اجرایی آن با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی، این اسناد و اساسنامه ها در دبیرخانه مذکور مستقر در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نهایی و آماده ارائه به هیأت عالی نظارت برای تصویب نهایی شده‌اند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران افزود: بموجب اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی، اعضای هیأت عالی نظارت بر اصـناف کشاورزی ایران شامل؛ وزرای جهادکشاورزی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ کشور؛ دادگستری؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ نیرو؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه رؤسای اتاق بازرگانی صـنایع، معادن و کشاورزی، اتاق اصـناف ایران و هیئت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران، مرجع اصلی تصویب کلیه سازوکارهای قانونی ساختار جدید این نظام تعیین بشمار میروند.

این مقام مسئول اظهار امیدواری کرد که اصلاح ساختار نظارتی و مدیریتی نظام صنفی کشاورزی به عنوان فراگیرترین تشکل بخش کشاورزی و علی الخصوص تبدیل سازمان‌های کار آن به تشکیلاتی تخصصی تر، منجر به ایجاد جایگاهی بمراتب شایسته‌تر و کارآمدتر در درون و بیرون ساختار آن گردد.