تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    رئیس قوه قضاییه در دیدار با نمایندگان تشکل‌های کشاورزی استان اصفهان تاکید کرد: لزوم تاسیس شوراهای حل اختلاف تخصصی برای کشاورزان

رئیس قوه قضاییه که روز سیزدهم آذر ماه 1398 به همراه جمعی از مسئولان عالی قضایی به استان اصفهان سفر کرده بود، با نمایندگان تشکل‌های کشاورزی استان اصفهان نیز دیدار و گفتگو کرد.

آیت الله سیدابراهیم رئیسی در این نشست با اشاره به لزوم حمایت های قانونی و قضایی از کشاورزان، تاکید کرد: در این رابطه باید شوراهای حل اختلاف به صورت تخصصی برای کشاورزان تاسیس گردد و از خود کشاورزان و ریش سفیدان آنها برای حل و فصل مشکلاتشان استفاده شود.

وی همچنین اظهار داشت: حقآبه یا حق مالکانه باید با مشارکت و مشورت کشاورزان و تولید کنندگان اصفهان به رسمیت شناخته شود و مورد احترام قرار گیرد.

رئیس قوه قضاییه افزود: سیاست های حمایتی همه جانبه دولت از کشاورزان باید حرف اول را بزند و باید حمایت مالی از کشاورزان در قالب پرداخت تسهیلات به آنها صورت گیرد.   

وی گفت: باید با نگاهی جامع نسبت به قضیه دلالان، فاصله بین تولید و مصرف را کوتاه کرد که این امر به نفع کشاورز و مصرف کننده است.

تنظیم از منابع رسمی خبری