تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    ساماندهی مجمع هماهنگی مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های بخش کشاورزی کشور

معاون وزیر و رئیس سازمان مرکزی تعاون