تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    اعضای هیات موسس انجمن تخصصی در شرف تاسیس گیاهان کاکتوس و ساکیولنت انتخاب شدند

در راستای سیاست های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص سازماندهی نهادهای تخصصی و حرفه ای در بخش کشاورزی در انطباق با شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی، نخستین جلسه تبیین موضوع تشکیل انجمن تخصصی گیاهان کاکتوس و ساکیولنت و انتخاب اعضای هیات موسس این انجمن در شرف تاسیس با حضور آقای رستم پور مشاور، خانم دولتخواه معاون مدیرکل و آقای امامی کارشناس گل و گیاهان زینتی دفتر امور گلخانه ها،  گیاهان دارویی و قارچ خوراکی معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و آقایان دکتر غریبی، رستمی، شفیع، خیابانی، کریم زاده، شریفی، جعفروند، رحمانی مقدم، مطلبی، فرقانی و خانم نورالهی به نمایندگی آقای سالاریان از اعضای انجمن در شرف تاسیس گل کاکتوس و ساکیولنت و آقایان کرمی مقدم معاون و دادجو کارشناس مسئول ساماندهی تشکلهای دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، روز یکشنبه 26 آبان ماه 1398 برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در ابتدا معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، توضیحات مختصری در خصوص وظیفه مندی دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد در حوزه سازماندهی شاغلین، تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی در قالب تشکلها و صنوف برای دستیابی به اهداف مشترک، دفاع از حقوق قانونی اعضا و پیگیری مسائل و مشکلات آنها در مراجع تصمیم گیر و تصمیم ساز با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود ارائه کرد.

کرمی مقدم با اشاره به اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نقش تسهیگری در ایجاد تشکل های مرتبط بخش کشاورزی و وظیفه هدایت، حمایت و نظارت بر فعالیت تشکلهای مذکور را دارد، تصریح کرد: با توجه به ماهیت اجتماعی، غیرانتفاعی و غیردولتی بودن انجمن ها و تشکل های مردم نهاد، ورود به فعالیتهای اقتصادی و تجاری برای چنین تشکلهایی ممنوع خواهد بود.

وی هدف از برگزاری این جلسه تبیین فرآیند تشکیل انجمن و انتخاب هیات موسس برای پیگیری تکمیل اساسنامه الگو، افتتاح حساب جاری، عضو گیری و صدور آگهی برگزاری مجمع عمومی موسس عنوان کرد.

در ادامه مشاور معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تعیین اهداف و برنامه های مناسب در اساسنامه الگو برای فعالیت انجمن بسیار مهم و کارگشا خواهد بود و نقش تشکل در سیاست گذاری،  برنامه ریزی، تصمیم گیری و ارائه دغدغه ها، مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و پیگیری بررسی و رسیدگی به آنها در معاونت ها و سازمانهای تابعه وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های اجرایی مرتبط با فعالیت و تولید اعضا موثر و مهم است.

رستم پور افزود: این انجمن می تواند پیشنهاد حذف، اصلاح و تغییر قوانین و مقررات موجود و تدوین و تصویب مقررات جدید توسط مراجع ذیصلاح را ارائه نماید و برای تسهیل در انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری اعضا از قالبهای حقوقی موجود و یا ایجاد قالب جدید بهره ببرد.

سپس دادجو کارشناس مسئول ساماندهی تشکلها توضیحات مختصری درخصوص فرآیندهای تشکیل تا ثبت قانونی انجمن در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به حاضرین در جلسه ارائه کرد.

در پایان و طی مصوبه جلسه، آقایان: رستمی، غریبی، مطلبی، شفیع و سالاریان به عنوان اعضای هیات هیات موسس انجمن در شرف تاسیس انتخاب شدند. مقرر گردید اساسنامه الگو برای انجمن در شرف تاسیس کاکتوس و ساکیولنت توسط هیات موسس با اخذ نظر از اعضا تکمیل و برای انجام امور و تشریفات قانونی به دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد ارائه شود.