تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    تبیین و تشریح ساختار اصلاحی نظام صنفی کشاورزی در جلسه شورای کشاورزی استان مازندران

آیین نامه اصلاحی نظام صنفی کشاورزی مصوب هیات دولت در جلسه مورخ دهم مهرماه 1398 شورای کشاورزی استان مازندران، معرفی و تشریح شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در ادامه برگزاری جلسات استانی برای معرفی اصلاحیه ساختار نظام صنفی کشاورزی، جلسه تشریح و تبیین آیین نامه اصلاحی نظام صنفی کشاورزی با حضور مدیرکل و معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد و مجموعه شورای کشاورزی استان مازندران مرکب از مدیران جهاد کشاورزی و تعاون روستایی استان به همراه معاونین بخش ها و همچنین مسئولین امور تشکل ها، نظام صنفی کشاورزی و خانه کشاورز استان مازندران در شهر ساری برگزار گردید.

مسعود عدل طلب مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در این جلسه در آغاز به ارائه توضیحاتی در خصوص الزام قانونی استقرار نظام صنفی کشاورزی، شکل گیری نظام صنفی در بخش کشاورزی، ساختار موجود نظام صنفی کشاورزی و دستاوردهای این ساختار صنفی در دهه نخست فعالیت آن در حوزه های شغلی، اقتصادی و اجتماعی پرداخت.

وی در ادامه و در تشریح برنامه استقرار اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی با اشاره به ضرورت های اصلاح آیین نامه اجرایی و مراحل تدوین، تصویب و ابلاغ این اصلاحیه در باره عمده تغییرات اعمال شده جهت برابری و تطابق بیشتر آیین نامه اجرایی اجرایی نظام صنفی کشاورزی با قانون نظام صنفی گفت: در ساختار جدید افراد و واحدهای صنفی کشاورزی در هر شهرستان کشور بر اساس دارا بودن حد نصاب تعداد اعضا، در قالب هفت اتحادیه صنفی کشاورزی و در هفت زمینه موضوعی شامل: زراعت- باغداری و درختکاری مثمر و غیر مثمر - دامپروری، دامداری، تولیدات دامی، زنبورعسل و کرم ابریشم - طیور و ماکیان - آبزی پروری و صیادی (شیلات) - جنگلداری، جنگلکاری،مرتعداری، آبخیزداری و بیابان زدایی(منابع طبیعی)- خدمات و صنایع تبدیلی بلافصل کشاورزی متشکل می شوند.

عدل طلب تصریح کرد: اتاق اصناف کشاورزی شهرستان، نهادی مهم که متشکل از اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی کشاورزی همان شهرستان است که ضمن نظارت بر کار اتحادیه های صنفی موضوعی و تخصصی می بایست تمامی امورات نظام صنفی کشاورزی شهرستان را مدیریت نماید.

وی در ادامه به ارائه گزارش فعالیت و نتایج در خصوص تهیه و تدوین اساسنامه ها و دستورالعمل های موظف به تهیه از سوی قانون در جلسات کارگروه اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی و همچنین بررسی سندهای مذکور در کمیسیون هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران مستقر در سازمان مرکزی تعاون روستایی پرداخت.

مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد افزود: اعضای هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران به استناد مقررات مربوطه، شامل وزرای کشاورزی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو،  تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی و هیأت رئیسه اتاق کشاورزی ایران می باشد، در سطح شهرستانها نیز کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی متشکل از اعضای متناظر هیأت عالی نظارت خواهد بود که بر فرآیند و عملکرد اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف نظارت لازم را خواهند داشت.