تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    بایدها و امكان های پس از ابلاغ اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی

با توجه به مصوبه هیات دولت مبنی بر تصویب آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی كه با پیگیری های چندین ساله و مشترك سازمان مركزی تعاون روستایی (دفتر صنوف و تشكلها) و نظام صنفی كشاورزی كشور صورت پذیرفت و نیز وظایف ابلاغی و تفویض اختیار اجرای آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی و منابع طبیعی و اصلاحیه آن به سازمان مركزی تعاون روستایی ایران، گفت و گویی با دكتر حسین شیرزاد معاون وزیر جهادكشاورزی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران انجام گرفته است كه در پی می آید:

آقای دكتر شیرزاد! در آغاز در باره دستاوردها و اقدامات نظام صنفی كشاورزی توضیحاتی بفرمایید.

* نظام صنفی كشاورزی تنها تشكل بخش كشاورزی است كه با حضور مستقیم كشاورزان و بهره برداران در ساختار آن شكل گرفته است. این تشكل در دی ماه ۱۳۹۰ صاحب ساختار ملی شد و تاكنون بیش از ۱میلیون نفر بهره بردار و تولید كننده بخش كشاورزی و منابع طبیعی كشور به عضویت آن در آمده اند و شاهد تشكیل ۴۱۳ نظام صنفی شهرستان و ۳۲ نظام صنفی استانی بوده ایم. صدور پروانه فعالیت صنفی بعنوان مدرك هویتی كشاورزان، برخورداری از معافیت های مرتبط با تامین اجتماعی در قوانین بودجه كشور و برخورداری كشاورزان عضو نظام از معافیتهای بیمه‌ای و مالیاتی مواردی از اقدامات و دستاوردهای این ساختار می تواند قلمداد شود.

علاوه بر آن ایجاد زمینه برای تعامل كشاورزان با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، عضویت نظامهای صنفی استانها و شهرستانها در شوراها و كارگروههای مرتبط با بخش كشاورزی، تسهیل در رفع مشكلات بخش كشاورزی نظیر پیگیری كاهش تعرفه ها در بخش كشاورزی از جمله تعرفه های برق و آب، لحاظ پروانه های فعالیت در محاكم قضایی و دادگستری ها و بانكها برای ضمانت، واگذاری و اجرای بخشی از وظایف مدیریت جهادكشاورزی شهرستانها به نظامهای صنفی و تأثیرگذاری بر قیمت گذاری عادلانه خدمات در بخش كشاورزی از دیگر دستاوردهای نظامهای صنفی كشاورزی بوده است.

چه ضرورت هایی برای اصلاح آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی مطرح بوده است؟

* نخستین الزام را قانون و ماده ۴۰ آیین نامه مصوب خرداد ۸۶ و وظیفه مندی وزارت جهاد كشاورزی در این ارتباط تعیین كرده است. همچنین موضوع انطباق بیشتر آیین نامه مذكور با قانون جدید نظام صنفی كشور، اصلاح ساختار مدیریت اجرایی نظام صنفی كشاورزی و تسهیل در انجام امور و وظایف نظام صنفی كشاورزی، فراهم سازی عضویت و حضور فعال تر و تخصصی تر نظام صنفی در مراكز تصمیم گیر و تصمیم ساز كشور اعم از اجرایی و قانون گذار و همچنین ایجاد ساختار صنفی مبتنی بر تقسیمات كشوری و شناسایی واحد صنفی بر مبنای مجوز وزارت بازرگانی و تایید جهاد كشاورزی از دیگر ضرورت ها بوده است.

در بخش حاكمیتی چه اقدامات و هماهنگی هایی برای تصویب اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی در ذیل ماده ۴۰ آیین نامه كه اظهار داشتید، انجام پذیرفت؟

* در طی شش سال گذشته موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی در مجموع با برگزاری ۸۰ جلسه كارشناسی و مدیریتی در قالب كارگروه ها، كمیته ها تهیه و در كمیته فرعی و كمیسیون اصلی لوایح هیات دولت طرح و مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با پیگیری های مشترك سازمان مركزی تعاون روستایی ایران(دفتر ساماندهی صنوف و تشكلهای مردم نهاد) و نظام صنفی كشاورزی كشور، هیات محترم وزیران اصلاحیه ارسالی كمیسیون لوایح را تصویب كرد و معاون اول رئیس جمهور اطلاحیه را طی ابلاغیه ای به وزارتخانه های جهاد كشاورزی، دادگستری، كار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت برای اجرا ابلاغ نمود.

اقدامات اجرایی پس از این ابلاغ چیست؟

*پس از ابلاغ آیین نامه اصلاحی توسط معاون اول محترم رئیس جمهور، وزارت جهاد كشاورزی(سازمان مركزی تعاون روستایی) موظف است ظرف شش ماه با همكاری و هماهنگی دبیرخانه مركزی و نظام صنفی كشاورزی كشور پیش نویس اساسنامه های الگو، دستورالعمل ها، شیونامه ها و را تدوین و برای تصویب به هیات عالی نظارت بر اصناف كشاورزی ایران ارسال نماید. گفتنی است بلافاصله از زمان ابلاغ اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی، جلسات و كارگروه های مربوطه بطور مرتب در تعامل با نظام صنفی كشاورزی كشور برای تهیه اساسنامه های مذكور در حال تشكیل و پیگیری مجدانه است.

در بخشی از صحبت های خود به موضوع لحاظ انطباق آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی با قانون نظام صنفی كشور اشاره كردید. عمده تغییرات و اصلاحات اعمال شده جهت برابری و تطابق بیشتر آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی با قانون نظام صنفی كشور چه بوده است؟

*اصلاح ساختار مدیریتی نظام صنفی كشاورزی و تخصصی شدن سازمان كار نظام صنفی كشاورزی در قالب اتحادیه صنفی كشاورزی هفتگانه در سطح شهرستان، مهم ترین این انطباق چه به لحاظ ساختار و ماموریت و چه از لحاظ اختیارات و نظارت بوده است. از سویی نیز پیش بینی جایگاه نظارتی مناسب درون ساختاری نظام صنفی كشاورزی و ساختار حاكمیتی متولی آن در سطوح مختلف و نیز لحاظ جایگاه قدرتمند برای حضور فعال نظام صنفی كشاورزی در مدیریت بخش كشاورزی از جمله اعمال نظارت فنی و تخصصی بر روند تولید محصولات سالم مورد تاكید قرار گرفته است كه در نهایت ارتقاء كمی و كیفی جایگاه شاغلین و فعالان بخش كشاورزی و نظم بخشی و اعتبار بخشی به مشاغل این بخش را در پی خواهد داشت.

در ساختار جدید، نظام صنفی كشاورزی شهرستان ها به چه شكلی تعریف و ترسیم می شود؟

*در ساختار آتی، در هر شهرستان افراد و واحدهای صنفی كشاورزی نسبت به تشكیل اتحادیه صنفی كشاورزی برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در آیین نامه اقدام می كنند و در ادامه هر شهرستان دارای یك اتاق اصناف كشاورزی شهرستان مركب از هیات مدیره اتحادیه های صنفی كشاورزی هر شهرستان خواهد بود.

یعنی این اتحادیه های صنفی هفتگانه از نظر تخصصی و حوزه های فعالیت تشكیل خواهند شد؟

*بله. منظور اتحادیه های صنفی، موضوعی، محصولی و تخصصی است كه در سطح اول (تولیدكنندگان و بهره برداران كشاورزی و منابع طبیعی) در هفت زمینه موضوعی یا رشته شامل: زراعت، باغداری ودرختكاری مثمر و غیر مثمر،دامپروری،دامداری،تولیدات دامی،زنبور عسل و كرم ابریشم، طیور و ماكیان، آبزی پروری و صیادی(شیلات)، جنگلداری، جنگلكاری، مرتعداری، آبخیزداری و بیابان زدایی(منابع طبیعی) و خدمات و صنایع تبدیلی بلافصل كشاورزی تعریف شده است.

اگر در پایان، نكته و توضیحی باقی مانده است اظهار بفرمایید.

*آنچه كه در زمان حاضر می بایست مورد اهتمام و تاكید بایسته تمامی نظام های صنفی كشاورزی و كارگزاران صف و ستاد بخش دولتی قرار بگیرد، این است كه تا زمان ابلاغ اساسنامه ها و دستورالعمل های اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی، ساختار و مقررات فعلی مورد اجرا قرار گرفته و با قوت تمام اجرای وظایف و پیگیری امور مردم دنبال شود.