تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    امکان یابی سازماندهی و ساماندهی تشکلهای مردم نهاد در جهت احیاء منابع طبیعی و آبخیزداری

نشست مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با دفتر آموزش، ترویج و مشارتهای مردمی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به منظور آشنایی با ظرفیتهای دو سازمان در حوزه تشکلها و بررسی و تبادل نظر راهکارهای اجرایی و عملیاتی در خصوص سازماندهی و ساماندهی تشکلهای مردم نهاد در جهت احیاء منابع طبیعی و آبخیزداری، روز یکشنبه 29 اردیبهشت ماه 1398 در دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، رئوس مطالب مورد تاکید در این جلسه عبارت بود از: ارائه گزارش از پیشینه پیگیری و سازماندهی گروه های سازندگی و طرح بسیج سازندگی با محوریت منابع طبیعی در دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، ارائه گزارش از فعالیتهای مشارکت مردمی انجام شده در سازمان جنگلها در حوزه تعاونیها، انجمن صنفی مرتعداران و سازمانهای مردم نهاد، بررسی ظرفیت های موجود برای طراحی و بهره گیری از سایر روشها و الگوهای مشارکتی در جهت توسعه مشارکت های مردمی در حوزه منابع طبیعی، امکان یابی ظرفیت های سازمان جنگلها در زمینه همکاری های مشترک و ارائه مسائل و مشکلات تعاونیهای تشکیل شده بر اساس قانون تعاون روستایی 

مصوبات جلسه نیز بدین شرح مقرر شد که:

-برنامه ریزی لازم برای تشکیل جلسه مشترک و مستمر به منظور طرح موضوع جلسه با حضور نمایندگان دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد، نمایندگان دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونی ها و تشکل های سازمان مرکزی تعاون روستایی و نمایندگان دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردم نهاد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور صورت پذیرد. تشکیل کارگروه مریوطه در سطح ملّی (ستاد) و در ادامه در سطح استانی(صف) صورت گیرد. 

- اقدامات لازم برای تنظیم و بازبینی مجدد تفاهم نامه قبلی فیمابین دو سازمان در راستای توسعه همکاری مشترک صورت پذیرد.

حاضرین این جلسه را آقایان عدل طلب سرپرست دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، شفیعی رئیس گروه حمایت و توانمندسازی و باقی کارشناس گروه سازماندهی و ساماندهی تشکل ها از سازمان مرکزی تعاون روستایی، حسینی معاون و رضایی کارشناس دفتر آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تشکیل می دادند.