تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    ایجاد نهادهای نوبنیاد بخش کشاورزی در دستور کار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار گرفته است

معاون توسعه تعاونی‌ها، تشکل‌ها و نظام بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: ایجاد نهادهای نوبنیاد در دو دسته اقتصادی و صنفی-محصولی با هدف بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و تجارت بخش کشاورزی در دستور کار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار گرفته است.

دکترعبدالرضا مسلمی  با بیان اینکه در یکسال اخیر رویکرد سازمان مرکزی تعاون روستایی، نوسازی شبکه تعاونی‌های روستایی و اتحادیه‌ها و ایجاد نهادهای نوبنیاد است، افزود: ازجمله نهادهای نوبنیاد؛‌ فدراسیون صنایع غذایی،‌ زنجیره خرما و اتحادیه گیاهان دارویی هستند.

وی ادامه داد: اگرچه تشکیل نهادهای جدید به سازمان مرکزی تعاون روستایی واگذار شده است، اما معاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی همکاریهای لازم را با این تشکلها در راستای انجام وظایف محوله داشته‌اند.

به گفته مسلمی؛ این نهادها می توانند با پذیرش نقشهای جدید و پرداختن به مسائل تازه مانند فضای مجازی،‌ بازار و تامین موثرتر نهاده های تولید، خلاء های موجود در تولید و بازار بخش کشاورزی را پوشش دهند.

معاون توسعه تعاونی‌ها، تشکل‌ها و نظام بهره برداری با تاکید بر اینکه تشکل‌های نوبنیاد رقیب تعاونی‌های روستایی نیستند، افزود: این تشکل‌ها می توانند با پرداختن به امور اقتصادی، بازارهای داخلی و خارجی محصولات کشاورزی را توسعه دهند و با حذف دلالان اعضای خود یعنی کشاورزان را از سود بیشتر منتفع کنند.

مسلمی اظهار داشت: بررسی و تحلیلهای کارشناسی تعاونی‌های روستایی نشان داده است که اگر نوسازی و بازسازی در شبکه تعاونی‌ها صورت نگیرد به زودی توسط رقبا حذف ویا سهم خود را در بازار نهاده ها ومحصولات کشاورزی از دست خواهند داد که در این صورت حذف تعاونی های روستایی با توجه به ظرفیت بالقوه ‌و ارتباط مستقیم آنها با تولیدکنندگان، می تواند برای بخش کشاورزی نتایج منفی فراوانی به دنبال داشته باشد.