تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    تبیین تعاملات رسانه ای سازمان مرکزی تعاون روستایی با دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

جلسه مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با هدف امکان یابی و شناسایی ظرفیت ها، شرایط و نحوه تعاملات متقابل برای اطلاع رسانی رسانه ای کارکردها، توانمندی ها، وظایف و نقش های توسعه ای شبکه تشکل های تحت پوشش سازمان تعاون روستایی در مدیریت و پیشبرد امور بخش کشاورزی با حضور آقایان عدل طلب سرپرست دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، اسحاقی مدیر کل دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی، شفیعی رئیس و نایبی کارشناس اداره حمایت و توانمندسازی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد و خانم همتی مسئول طرح و برنامه دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی، روز دهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در محل دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، اهم مباحث مطروحه در این نشست عبارت بود از:

-تبیین ظرفیت های اجتماعی، اقتصادی و توسعه ای شبکه تعاونیها و تشکلهای تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی از جمله تعاونی ها، نظام های صنفی کشاورزی و نظام های بهره برداری در سطح استان ها و تبیین برنامه های راهبردی و اجرایی سازمان تعاون روستایی و ضرورتهای اطلاع رسانی این ظرفیتها به جامعه ذینفعان و سیاستگذاران بخش کشاورزی

-تشریح برنامه ها و اقدامات دفتر شبکه دانش در حوزه سیاستگذاری و تولید رسانه های ترویجی، نحوه اعلام نیازهای موضوعی برای تولید رسانه های آموزشی ترویجی و ضرورت های بررسی امکان یابی و زمینه سازی تعاملات آتی طرفین در قالب های ترجیحاً اجرایی و یا تفاهم نامه ای

-ضرورت قرار گرفتن تشکل های کشاورزی بعنوان مخاطبین اصلی در سیاست ها و برنامه های تولید رسانه های ترویجی با توجه به الزامات قانونی برای حمایت از تشکلها و زمینه سازی برای فعال شدن آنها

-ضرورت توسعه تعاملات فی مابین در حوزه رسانه ها و طرح نیازها و پیشنهادات در جلسات مختلف بویژه در سطح مدیران عالی دو سازمان

در ادامه جلسه و طی تصمیمات اتخاذ شده مقرر گردید:

-مکاتبه ای از سوی معاون ترویج و آموزش کشاورزی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی انجام پذیرد و طی آن نیازهای موضوعی سازمان تعاون روستایی برای برنامه ریزی فنی و محتوایی تولید و پخش برنامه های رسانه ای اعلام شود.

-پس از نهایی شدن توافقنامه سازمان تات با صدا و سیما و تشکیل کمیته های تخصصی و موضوعی از مشارکت نمایندگان سازمان تعاون روستایی و تشکلهای مختلف موضوعی برای تبیین برنامه های مورد اجرا در این حوزه استفاده شود.

-در راستای تبیین و تشریح ساختار اصلاحی نظام صنفی کشاورزی مصوبه هیات دولت و ضرورت اطلاع رسانی این موضوع در برنامه های تلویزیونی مکاتبه ای از سوی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی به سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی برای تولید برنامه های تلویزیونی ویژه این موضوع انجام پذیرد.